Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4101. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014, stran 13027.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 23. seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v evrih
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/podskupina kontov           | Proračun leta|
|                        |      2014|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  3.291.787,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.598.712,01|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  2.215.587,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK           |  2.102.994,00|
|   |IN DOBIČEK                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   24.073,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   88.520,00|
|   |IN STORITVE               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |706 DRUGI DAVKI             |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |   383.125,01|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   46.905,00|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |     500,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |    1.050,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE         |    6.000,00|
|   |BLAGA IN STORITEV            |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   328.670,01|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   73.534,60|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |   54.042,10|
|   |SREDSTEV                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE         |      0,00|
|   |ZALOG                  |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE         |   19.492,50|
|   |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV   |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |   10.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE           |   10.000,00|
|   |IZ DOMAČIH VIROV             |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |   609.540,39|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |   182.315,00|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH         |        |
|   |INSTITUCIJ                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |   427.225,39|
|   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA     |        |
|   |EVROPSKE UNIJE              |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA             |      0,00|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)       |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA |      0,00|
|   |EVROPSKE UNIJE              |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD         |      0,00|
|   |DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ       |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.393.462,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |   986.904,30|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |   243.390,00|
|   |ZAPOSLENIM                |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   39.220,00|
|   |VARNOST                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO           |   677.094,30|
|   |IN STORITVE               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    7.200,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |409 REZERVE               |   20.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.034.021,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |   30.000,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   699.720,00|
|   |GOSPODINJSTVOM              |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |   99.348,00|
|   |IN USTANOVAM               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   204.953,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  1.082.602,53|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA           |  1.082.602,53|
|   |OSNOVNIH SREDSTEV            |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   289.934,17|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |   88.540,00|
|   |FIZ. OSEBAM               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   201.394,17|
|   |UPORABNIKOM               |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |  –101.675,00|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)         |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     350,00|
|IV. |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH        |      0,00|
|   |POSOJIL                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH         |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |     350,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|44 V.|DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    2.225,00|
|   |DELEŽEV (440+441)            |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |    2.225,00|
|   |FINANČNIH NALOŽB             |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –1.875,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0,00|
|VII. |                     |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0,00|
|VIII.|                     |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA          |      0,00|
|   |DOLGA                  |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –103.550,00|
|   |RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – |        |
|   |(II.+V.+VIII.)              |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   101.675,00|
+-----+-----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |   103.550,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+-----+-----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– donacije,
– prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– sredstva pridobljena od kupnin in najemnin za stanovanja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Občina Rogašovci ima na podlagi določil zakona o javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 5.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 ne bo zadolževala.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2014 ne bo izdajala poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2014 ne smejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-14/2013-6
Rogašovci, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost