Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2013, stran 13037.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 24. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
+------+-------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupina kontov         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  1.977.437|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  1.468.180|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  1.408.856|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.191.131|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   84.220|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   133.505|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   59.324|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   26.204|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    2.315|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   30.105|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   15.691|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   13.191|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      -|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    2.500|
|   |in nemat. premoženja            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   493.566|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   493.566|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  1.954.253|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   913.545|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   58.046|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |    8.958|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   786.853|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   30.026|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   29.662|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |   491.784|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |    1.533|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   286.437|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   91.025|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   112.789|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   517.747|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   517.747|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   31.177|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    7.989|
|   |in fizičnim osebam             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   23.188|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. |   23.184|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |    8.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      –|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      –|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –8.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI  |   15.184|
|   |MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH |      |
|   |POSOJIL                  |      |
|   |(I.+IV.)-(II.+V.)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   16.434|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   16.434|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       |   –16.434|
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   –1.250|
|   |(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |    1.250|
+------+-------------------------------------------+------------+
                                «
2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2013 ostanejo nespremenjena in v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2013-1
Šalovci, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti