Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3965. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
3966. Sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
3967. Sklep o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
3968. Sklep o razrešitvi članice Državne revizijske komisije
3969. Sklep o imenovanju članice izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov za imenovanje predsednika in namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

MINISTRSTVA

3970. Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
3971. Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3972. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
3973. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
3974. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo
3975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav

BANKA SLOVENIJE

3976. Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji

SODNI SVET

3977. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3978. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014
3979. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica

Bovec

3980. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2014
3981. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3982. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3983. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Braslovče

3984. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2014
3985. Odlok o občinskem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 28 – širitev Trnava (Rakun)
3986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Braslovče
3987. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Hodoš

3988. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2014

Ilirska Bistrica

3989. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2014

Ivančna Gorica

3990. Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
3991. Sklep o imenovanju člana in predsednika odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Kočevje

3992. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje
3993. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje
3994. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje
3995. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
3996. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje

Koper

3997. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bertoki – območje pri cerkvi«

Kranj

3998. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014
3999. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2014

Ljubno

4000. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
4001. Pravilnik o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno
4002. Sklep o obravnavi stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)

Luče

4003. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Luče ter o povračilih stroškov
4004. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2014
4005. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Luče

Mozirje

4024. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2014
4025. Odlok o občinskih cestah v Občini Mozirje
4026. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2014

Murska Sobota

4006. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za avtobusno postajo v Murski Soboti

Oplotnica

4007. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2012

Podčetrtek

4008. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014
4009. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2014

Postojna

4010. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2014
4011. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Postojna
4012. Odlok o občinski taksi v Predjami
4013. Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna
4014. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna

Prebold

4015. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Prebold

Semič

4016. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2014

Sodražica

4017. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2014
4018. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2013

Šentrupert

4019. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šentrupert
4020. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
4021. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2014
4022. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert
4023. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
AAA Zlata odličnost