Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4055. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013, stran 12957.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 22. redni seji dne 20. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013 (Uradni list RS, št. 25/13 z dne 22. 3. 2013) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v evrih
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    | Rebalans 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  2.258.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.884.324,51|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.801.424,09|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.678.265,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   84.877,89|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   38.281,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   82.900,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   71.605,53|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     172,20|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     218,16|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      0,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   10.904,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   85.141,70|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    5.630,94|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   79.510,76|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   288.533,79|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   288.533,79|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |      0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evr.  |        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  2.490.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.112.472,37|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   150.267,55|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   27.484,18|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   872.701,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   62.019,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   630.055,88|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    8.436,28|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |   406.533,31|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   70.499,49|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   144.586,80|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   721.939,72|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   721.939,72|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   25.532,03|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |    4.000,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso pror.     |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   21.532,03|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |  –232.000,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |      0,00|
|   |finančnih naložb            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0,00|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –232.000,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali|        |
|   |0 ali +                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |   232.000,00|
|   |IX.)                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   232.270,13|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali |   232.270,13|
|   |+                    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2013, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 007-0002/2013-16
Gornji Petrovci, dne 23. decembra 2013
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti