Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje, stran 13058.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 24. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11 in 91/12).
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se končno ločilo nadomesti z vejico in doda besedilo: »izdelanega v novembru 2013.«
3. člen
V 10. členu se preglednica »Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov« nadomesti z naslednjo preglednico:
»Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+---------------------------------------------------------------+
| Komunalna oprema  Obračunsko   Skupni    Obračunski  |
|           območje   stroški v  stroški v EUR |
|                   EUR           |
+---------------------------------------------------------------+
|1. Vodovodno                          |
|omrežje         VOD     31.847.068    27.729.820|
|2. Kanalizacijsko                       |
|omrežje         KAN     23.266.539    11.390.851|
|3. Cestno omrežje    CES     44.589.638    44.589.638|
|4. Ravnanje z                         |
|odpadki         ODP     1.271.298    1.271.298|
+---------------------------------------------------------------+
                                «
4. člen
V 11. členu se preglednica »Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo« nadomesti z nasled­njo preglednico:
»Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+---------------------------------------------------------------+
|   Postavka    Obračunsko   Cp (v   Ct (v EUR/m2) |
|           območje    EUR/m2)          |
+---------------------------------------------------------------+
|1. Vodovodno                          |
|omrežje         VOD       2,848      17,203|
|2. Kanalizacijsko                       |
|omrežje         KAN       4,589      21,561|
|3. Cestno omrežje    CES       4,455      26,642|
|4. Ravnanje z                         |
|odpadki         ODP       0,127      0,760|
+---------------------------------------------------------------+
                                «
5. člen
V tretjem odstavku 14. člena se na koncu doda besedilo: »Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi:
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje« (Uradni list RS, št. 55/07, 49/09 in 42/12),
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Obrtna cona Trebnje« (Uradni list RS, št. 38/06),
– Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod v Studencih (Uradni list RS, št. 17/10),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Studenec« (Uradni list RS, št. 53/13),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« (Uradni list RS, št. 38/10, 42/12),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Dolenja Nemška vas« (Uradni list RS, št. 90/11, 42/12).«
(2) Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo v prvem odstavku tega člena navedeni programi opremljanja in na njih temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po teh odlokih, pri čemer se komunalni prispevek odmerja samo za tisto vrsto komunalne opreme, ki jo posamezni program opremljanja obravnava, za ostalo komunalno opremo pa se odmera izvrši po tem odloku.
(3) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati:
– Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« (Uradni list RS, št. 38/06).«
7. člen
Drugi odstavek 24. člena se črta.
8. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih, kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2013
Trebnje, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti