Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4077. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2014, stran 13000.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2014
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|   |                    |      2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 15.356.642,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.386.613,08|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  4.941.874,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  4.523.845,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   322.325,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   95.704,50|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.444.738,58|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   571.721,75|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    5.570,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   861.946,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   298.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   298.000,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    1.300,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.300,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  8.670.728,92|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  4.774.235,94|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz  |  3.896.492,98|
|   |sredstev prorač. EU           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 16.279.314,38|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.103.967,92|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   394.137,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   61.018,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.579.112,32|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   37.700,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   32.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.610.067,77|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   381.904,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  1.407.518,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   324.855,64|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   495.790,13|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 11.167.530,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 11.167.530,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   397.748,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi       |   133.594,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi PU     |   264.153,39|
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –922.672,38|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)   |        |
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–  |  –887.131,99|
|   |7102)–(II. 403–404)           |        |
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov od   |        |
|   |obresti minus skupaj odhodki brez plačil|        |
|   |obresti)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)|  1.672.577,39|
|   |– (40 + 41)               |        |
|   |(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in|        |
|   |tekoči transferi)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|     34,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|     34,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     34,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |        |
|   |naložb                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|443  |Povečanje namenskega premoženja v javnih|        |
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, |        |
|   |ki imajo premoženje v svoji lasti    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|     34,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   540.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   540.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   540.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   261.037,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   261.037,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   261.037,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –643.675,90|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   278.962,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   922.672,38|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   643.675,90|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – ­podskupin kontov in načrt razvojnih programov, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejemki iz državnega proračuna za določene namene,
– prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem.
5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med posameznimi področji v okviru finančnega načrta posameznega proračunskega uporabnika pa župan lahko prerazporedi pravice porabe največ do 15% znotraj finančnega načrta.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta, ter se o tem poroča na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Metlika se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 2.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000,00 EUR odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
8. člen
V proračunu občine se za leto 2014 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 30.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
11. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 4.000,00 EUR odloča župan.
12. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju župana.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki so v proračunu za leto 2014 višine 270.000,00 EUR.
Do višine 270.000,00 EUR se občina lahko zadolži za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 410-183/2013
Metlika, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti