Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4114. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2014, stran 13046.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 24. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(Sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v eurih
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         |  leta 2014|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 13.694.928|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.316.020|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.743.391|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.982.685|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   578.306|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   182.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.572.629|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   375.584|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    4.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   79.440|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga       |   42.000|
|   |in storitev                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.071.605|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   238.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   238.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   125.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   125.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  6.015.908|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.353.524|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  4.662.384|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 16.911.258|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  2.647.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   495.950|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   69.640|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.662.892|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   25.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   394.378|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  3.019.265|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   261.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  2.060.076|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   149.960|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   547.929|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 11.177.154|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 11.177.154|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   66.979|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   60.979|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |    6.000|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     | –3.216.330|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |      0|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   | –3.323.000|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ali 0  |      |
|   |ali +                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |  –106.670|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |  3.216.330|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |  3.323.000|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in spremembe), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu;
2. okoljske dajatve, ki se porabijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja;
3. prihodki z naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire;
4. prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se porabijo za vse stroške povezane z gradnjo, nakupom in obnovo javne infrastrukture;
5. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani.
5. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega podprograma znotraj glavnega programa odloča župan. Župan odloča tudi o prerazporeditvah med podprogrami (v okviru glavnega programa), vendar prerazporeditve (skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma) ne smejo presegati 5 % obsega posameznega podprograma v sprejetem proračunu.
Izjema so proračunske postavke 06002, 06018 in 01005, kjer župan tudi odloča o prerazporeditvah pravic porabe med navedenimi proračunskimi postavkami v okviru plačnih kontov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2014 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Vrednost prevzetih obveznosti lahko presega navedeni okvir v primeru, da je pred prevzemom obveznosti, t.j. pred podpisom pogodbe občina prejela Sklep o sofinanciranju projektov. V tem primeru zgoraj navedene omejitve ne veljajo za sofinancirani del.
Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(Ukrepi za uravnoteženje proračuna)
1. Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov v skladu s 40. členom ZJF.
2. Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 500.000 EUR nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2014, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku.
8. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
9. člen
(Proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 dodatno oblikuje v višini 15.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 2.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 10.000 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži v višini 0,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
14. člen
(Obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2014 ne sme zadolžiti.
15. člen
(Obseg zadolževanja v okviru Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.)
Podjetja v okviru JHL, d.o.o. se lahko zadolžijo:
1. Predvideno kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 153.000 EUR;
– za dobo do enega leta;
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– sredstva za servisiranje dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Predvidena dolgoročna zadolžitev pri bankah oziroma finančnih institucijah:
– do višine 90.000 EUR;
– za dobo 5–10 let;
– za namen: financiranje nakupa avtobusov;
– sredstva za servisiranje dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
3. Predvideno kratkoročno zadolžitev pri JHL, d.o.o. (matični družbi):
– do višine 72.000 EUR;
– za dobo do enega leta;
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– sredstva za servisiranje dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(Začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.
Št. 41000- 09/2013
Škofljica, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti