Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4074. Odlok o rebalansu proračuna II Občine Loški Potok za leto 2013, stran 12998.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 18. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna II Občine Loški Potok za leto 2013
1. člen
V Odloku o rebalansu proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 77/13) se spremeni 1. člen tako, da glasi:
»
+-------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
| Skupina/podskupina kontov            |   Rebalans|
|                         |  proračuna|
|                         |   II/2013|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.496.676|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.950.459|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.684.394|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.563.304|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    52.267|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    68.823|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   266.065|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in prihodki od  |   147.477|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     550|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga      |    5.000|
|    |in storitev               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   113.038|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    11.852|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    11.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |     852|
|    |neopredmetenih dolg. sredstev      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.534.365|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   427.437|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  1.106.928|
|    |iz sredstev EU              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  | SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  3.539.183|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   647.068|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   113.633|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    17.447|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   512.188|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |     800|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    3.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   592.238|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    28.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   408.949|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim        |    42.190|
|    |organizacijam in ustanovam        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   112.599|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.259.441|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.259.441|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    40.436|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |    13.630|
|    |osebam, ki niso proračunski upor.    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    26.806|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |   –42.507|
|    |(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN             |      0|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –42.507|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |    42.507|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|    70.854|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 410-0065/2012-3
Hrib - Loški Potok, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti