Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta, stran 12967.

Na podlagi petega odstavka 61., 61.a člena in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja (Uradni list RS, št. 54/12), Sklepa o spremembah sklepa o začetku priprave (Uradni list RS, št. 11/13) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 29. seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta (Uradni list RS, št. 72/04, 79/04 – popravek, 68/05 – sprememba, 22/06 – tehnični popravek, 138/06 – tehnični popravek, 16/07 – avtentična razlaga, 22/08 – tehnični popravek, 125/8 – tehnični popravek, 33/10 – sprememba, 46/10 – obvezna razlaga, 4/11 – popravek, 8/12 – tehnični popravek in 18/12 – tehnični popravek)
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja se na koncu 1. člena pred piko doda besedilo, ki se glasi:
»ter spremembe in dopolnitve z datumom november 2013«.
2. člen
V podpoglavju CESTE IN DRUGE PROMETNE POVRŠINE se v 18. členu na koncu točke (1.1) dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– Zaradi posegov ne sme biti ogrožena varnost prometa na obstoječih in predvidenih cestah ter stabilnost in preglednost na območju cest in cestnih priključkov.
– Upravljavec občinskih cest ne odgovarja za morebitne vplive ceste na tangirana območja; morebitne ukrepe za varovanje pred vplivi cest in prometa na njih mora v strokovnih podlagah zagotoviti in utemeljiti investitor.«
3. člen
V podpoglavju VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI se v 34. členu besedilo zadnjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom se za požarno manj zahtevne objekte dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.«
4. člen
V podpoglavju (1) POSEBNE DOLOČBE GLEDE VRSTE PPOSTORSKIH UREDITEV IN GRADENJ V OBMOČJIH, ZA KATERA JE DOLGOROČNO NAČRTOVANA IZDELAVA LN, se 35. členu v točki (1.2) Kanjon Kokre Kk1 – LN Kanjon Kokre:
– na kocu tretje alineje ločilo »pika« nadomesti s »podpičjem«;
– na koncu tretje alineje doda besedilo nove četrte alineje, ki se glasi:
»dopustna je ureditev območja izhodov iz rovov in peš povezava (vključujoč tudi gradnjo stopnic) do obstoječega stopnišča pri mostu čez Kokro.«;
– na koncu točke dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave in kulturno varstvene pogoje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine št. IV-84/8-09 z dne 5. maj 2010 pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. Zavod RS za varstvo narave za vse načrtovane posege v območju LN pripravi naravovarstvene smernice.
Za vse gradbene posege v območju kanjona je potrebno predhodno pridobiti geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti tal ter pogojih temeljenja.«.
5. člen
V podpoglavju (3) POSEBNE DOLOČBE GLEDE VRSTE POSEGOV se v 37. členu:
– v točki (3.4) Planina Pl-S14 na koncu zadnjega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
»Na zemljišču parc. št. 200/1, 201, k.o. Huje, je po odstranitvi stanovanjske stavbe Planina 2, dovoljena gradnja nove poslovne stavbe. Na gradbeni parceli je potrebno obnoviti, prestaviti ter povečati obstoječe vodovodno omrežje. Na zemljišču parc. št. 103/24 in 162/38 k.o. Huje je dovoljena gradnja parkirišč.«;
– v točki (3.5) Drulovka Dr-S1 v prvem odstavku besedilo drugega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Na zemljišču parc. št. 558/10 k.o. Breg ob Savi je dovoljena novogradnja garažnih objektov in parkirišč. Zaradi povečane verjetnosti najdb arheoloških ostalin mora lastnik zemljišča oziroma investitor, oziroma odgovorni vodja del o dinamiki gradbenih del pisno obvestiti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine vsaj 5 delovnih dni pred začetkom zemeljskih del in pristojni osebi omogočiti strokovni nadzor nad posegi.«;
– v točki (3.20) Kranj sever Ks-S2, Ks-S5 in Ks-S9 dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V morfološki enoti Ks-S9 je na mestu stanovanjske vile Kebetova ulica 14 dovoljena gradnja poslovne stavbe (očesni center). Pred odstranitvijo vile je Zavodu za varstvo kulturne dediščine potrebno omogočiti, da dokumentira stopnišče v vili.
V varovalnem pasu širine 3 m merjeno na vsako stran od osi primarnega vodovoda, ki leži v pločniku Oldhamske ceste, gradnja novih objektov ni dovoljena. Dostop v klet objekta (očesni center) ne sme biti izveden iz južne strani.«.
6. člen
V podpoglavju (4) POSEBNE DOLOČBE ZA OBLIKOVANJE OBMOČIJ se v 38. členu:
– v točki (4.12) Kranj sever Ks-S2, Ks-S5 in Ks-S9 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V morfološki enoti Ks-S9 faktor zazidanosti na zemljiščih parc. št. 940/4 in 940/5 k.o. Kranj za gradnjo poslovne stavbe ne sme preseči vrednosti 0,35.«;
– v točki (4.15) Planina Pl-S14 se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nova poslovna stavba (zgrajena po odstranitvi stanovanjske stavbe Planina 2 mora biti postavljena vzporedno z notranjo ulico (javna pot Planina-Iskra) in mora slediti gradbeni liniji obstoječe poslovne stavbe. Max vertikalni gabarit je 3K+P+4. Dovoljeni faktor izrabe gradbene parcele (FI), skupaj s kletnimi etažami namenjenimi parkiriščem, je max 3,2. Dovoljeni minimalni odmik kletnih etaž od meje sosednjih zemljišč je 1,00 m.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2012-52-48/01
Kranj, dne 18. decembra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti