Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4028. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E), stran 12894.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-4
Ljubljana, dne 23. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-E)
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 77/11) se v 1. členu naslov spremeni tako, da se glasi: »(izvrševanje uredb in mednarodnih sporazumov)«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki glasi:
»3. Evropskega sporazuma o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze, sklenjenega v Ženevi 1. julija 1970, ratificiranega z Zakonom o ratifikaciji Evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu (Uradni list SFRJ, št. 30/74), z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: AETR.«.
2. člen
V 2. členu se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Direktivo Komisije 2009/5/ES z dne 30. januarja 2009 o spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih pogojih za izvajanje Uredb Sveta (EGS) št. 3820/85 in (EGS) št. 3821/85 o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 29 z dne 31. 1. 2009, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/5/ES).«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta 1. točka.
Dosedanje 2., 3. in 4. točka postanejo 1., 2. in 3. točka.
V dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se besedilo »razen samozaposlenih voznikov iz 6. točke tega člena« nadomesti z besedilom »ter oseba, ki opravlja mobilno dejavnost v cestnem prevozu«.
Dosedanje 6. do 11. točka postanejo 5. do 10. točka.
V dosedanji 12. točki, ki postane 11. točka, se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. »izvleček iz urnika dela« je dokument iz drugega pododstavka drugega odstavka 16. člena Uredbe 561/2006/ES, na katerem sta navedena ime in sedež prevoznika ter vsebuje urnik dela iz tretjega odstavka 16. člena Uredbe 561/2006/ES za posameznega voznika za tekoči dan in predhodnih 28 dni.«.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(obveščanje in evidence)
(1) Delodajalci so mobilne delavce dolžni seznaniti z določbami uredb, navedenih v 1. členu tega zakona, z določbami tega zakona ter drugih predpisov, kolektivnih pogodb ali svojih splošnih aktov, ki so bili sprejeti na podlagi tega zakona oziroma za njegovo izvrševanje.
(2) Delodajalci vodijo naslednje podatke o osebah, ki opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prometu:
– osebno ime, EMŠO;
– delovni čas, v katerem so zajeta časovna obdobja iz 1. točke prvega odstavka 3. člena tega zakona;
– nočno delo;
– tedenski delovni čas iz 4. člena tega zakona, iz katerega mora biti razvidno, ali je bilo preseženo tedensko povprečje.
(3) Podatki se vodijo v okviru evidence o izrabi delovnega časa po zakonu, ki ureja evidence na področju dela in socialne varnosti.
(4) Podatki za posamezno osebo, ki opravlja mobilno dejavnost, se morajo v evidenco vpisati čim prej, vendar ne kasneje kot 28 dni po prejšnjem vpisu podatkov za isto osebo.
(5) Delodajalci na zahtevo mobilnim delavcem zagotovijo kopije evidenc opravljenih delovnih ur.
(6) Ko je voznik odsoten z dela zaradi razlogov, ki so navedeni v Odločbi Komisije 2007/230/ES z dne 12. aprila 2007 o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 99 z dne 14. 4. 2007, str. 14), zadnjič spremenjeni s Sklepom Komisije z dne 14. decembra 2009 o spremembi odločbe Komisije 2007/230/ES o obrazcu o socialni zakonodaji v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu (UL L št. 330 z dne 16. 12. 2009, str. 80), v obdobju, navedenem v prvi alinei prvega pododstavka sedmega odstavka 15. člena Uredbe 3821/85/EGS, mu je delodajalec dolžan o tem izdati potrdilo na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del prej navedene odločbe Komisije. Potrdilo mora biti opremljeno z oznako, ki je sestavljena iz zaporedne številke in letnice izdanega potrdila.
(7) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je voznik dolžan imeti v vozilu in ga na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled.
(8) Delodajalec je dolžan na svojem sedežu v evidenci o izrabi delovnega časa za osebe, ki opravljajo mobilne dejavnosti v cestnem prometu, po datumu vožnje in posameznem vozilu hraniti tudi:
– uporabljene tahografske vložke v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 3821/85/EGS,
– prenesene podatke iz digitalnega tahografa in voznikovih kartic v skladu s točko i) in ii) pododstavka a) petega odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES,
– vse ročne zapise ali izpise, ki jih je voznik dolžan opraviti na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena in drugega odstavka 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali na podlagi 12. člena Uredbe 561/2006/ES.
(9) Podatki iz prejšnjega odstavka se morajo hraniti tudi v primeru razgradnje posamezne zapisovalne naprave za nadzor delovnega časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost.
(10) Delodajalec je dolžan hraniti na svojem sedežu tudi izdana potrdila iz šestega odstavka tega člena po zaporedju in letu izdaje.
(11) Podatki in dokumentacija iz prejšnjega in osmega odstavka se pri delodajalcu hranijo dve leti po preteku obdobja, na katerega se nanašajo. Po preteku dveh let se podatki iz evidence brišejo in dokumentacija se uniči.
(12) Evidenca o izrabi delovnega časa se, vključno s podatki iz drugega odstavka tega člena, hrani v skladu z zakonom, ki ureja evidence s področja dela in socialne varnosti.
(13) Način prepisovanja podatkov iz zapisovalnih naprav in način vodenja evidence podrobneje predpiše minister oziroma ministrica, pristojna za promet (v nadaljnjem besedilu: minister).«.
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– da v zadnjih treh letih ni bilo ugotovljeno, da je delavnica opravljala postopke in naloge, za katere ni imela odobritve, ali da so se opravljale dejavnosti, ki jih prepoveduje zakonodaja, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno;«.
V dvanajsti alinei se besedilo »zadnjih petih letih« nadomesti z besedama »zadnjem letu«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(začasni odvzem odobritve)
(1) Ministrstvo z odločbo začasno odvzame odobritev delavnice, če samo ali na podlagi odločb in poročil pristojnega nadzornega organa, ki izvaja nadzor, ugotovi, da je delavnica:
– izvajala postopke in naloge, za katere nima odobritve v skladu s tem zakonom;
– vgradila tahograf, ki nima odobritve v skladu z Uredbo 3821/85/EGS;
– izdala certifikat v nasprotju z določilom zahteve 261 Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS;
– izvajala postopke v nasprotju z AETR, Uredbo 3821/85/EGS ali predpisom iz devetega odstavka 11. člena tega zakona.
(2) Če ministrstvo na podlagi poročil pristojnega nadzornega organa, ugotovi, da je delavnica v triletnem obdobju od zadnje kršitve kršila predpise, za katere so ji bile izrečene kot glavna sankcija globe, katerih skupna višina je nad 4.000 eurov, začne postopek začasnega odvzema odobritve delavnice. Pri tem se ne upoštevajo kršitve iz prejšnjega odstavka, upoštevajo pa se kršitve, za katere je bila delavnica pravnomočno kaznovana.
(3) Poročilo iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo nadzorni organi predložiti ministrstvu in navesti firmo ali osebno ime, sedež delavnice ali stalno prebivališče, podatke o kršitvi z višino izrečene globe ter opis kršitve. Ministrstvo za vsako delavnico, upravitelja in tehnika vodi seznam storjenih kršitev in višino izrečenih glob.
(4) Prvi začasni odvzem odobritve se izreče delavnici za dobo enega meseca.
(5) Če v triletnem obdobju pride do ponovnega začasnega odvzema zaradi kršitev iz prvega odstavka tega člena, se drugi začasni odvzem odobritve izreče delavnici za dobo dveh mesecev, tretji in nadaljnji odvzem odobritve pa za dobo štirih mesecev.
(6) Začasni odvzem odobritve nastopi sedmi dan po dokončnosti odločbe.
(7) Z odločbo o začasnem odvzemu odobritve se delavnici prepove izvajati postopke in naloge, za katere so bile ugotovljene kršitve.
(8) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. Tožba v upravnem sporu zoper odločbo o začasnem odvzemu odobritve ne zadrži izvršitve.«.
7. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(odvzem odobritve)
(1) Ministrstvo z odločbo odvzame odobritev delavnici, če ugotovi:
– da delavnica ne izpolnjuje več pogojev iz 13. člena tega zakona;
– da imetnik odobritve preneha opravljati dejavnost ali je izbrisan iz registra samostojnih podjetnikov posameznikov;
– da je delavnica dala lažne izjave, podatke ali listine v postopku pridobivanja odobritve ali preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev odobritve;
– da je bil delavnici izrečen začasni odvzem odobritve v skladu s prejšnjim členom in delavnica kljub temu med začasnim odvzemom odobritve izvaja postopke in naloge, za katere ji je bila odvzeta odobritev;
– da je bil delavnici izrečen ukrep iz prejšnjega člena več kot trikrat v obdobju trajanja odobritve;
– da delavnica opravlja delo tako, da lahko postane njeno delovanje vprašljivo (npr. s prirejanjem kalibracijskih parametrov ali opreme v vozilih, s čimer bi lahko vplivala na napačno meritev ali zapisovanje voznikovih ur v vozilih ali lažno kalibracijo) in je storjena kršitev take narave ali tako huda, da ni mogoče pričakovati, da bo v prihodnje zakonito in pravilno opravljala naloge iz prvega odstavka 11. člena tega zakona;
– da delavnica ne izvaja generičnih varnostnih ciljev in skupnih varnostnih mehanizmov, kot so opredeljeni v dodatkih 10 in 11 Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS, ali jih prireja.
(2) Če nastane razlog iz prve alinee prejšnjega odstavka zaradi smrti ali odvzema poslovne sposobnosti samostojnega podjetnika posameznika ali osebe, ki v delavnici opravlja naloge tehnika ali upravitelja, ali zaradi neporavnanih dospelih obveznosti iz davkov in drugih javnih dajatev, lahko ministrstvo ohrani v veljavi odobritev in z odločbo naloži imetniku odobritve, da izpolni pogoje za pridobitev odobritve v roku, ki ga določi z odločbo, če bi bila zaradi preklica in odvzema odobritve povzročena nesorazmerna škoda in je mogoče pričakovati, da bo delavnica ustrezno vodena. Rok iz prejšnjega stavka se lahko podaljša, če imetnik odobritve izkaže, da dela vse, da izpolni pogoje za pridobitev odobritve, in je mogoče pričakovati, da jih bo v tem dodatnem roku izpolnil.
(3) Z odločbo o odvzemu odobritve se glede na ugotovljene kršitve lahko odvzamejo vse odobritve posamezne delavnice ali pa se prepove samo izvajanje določenih postopkov in nalog.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. Tožba v upravnem sporu zoper odločbo o odvzemu odobritve ne zadrži izvršitve.
(5) Z odločbo o odvzemu se delavnici naloži, da v sedmih dneh po dokončnosti odločbe ministrstvu preda vse kartice delavnice, oznako za plombiranje in vso dokumentacijo ter evidence, ki jih je dolžna voditi po Uredbi 3821/85/EGS, AETR in tem zakonu ter na njegovi podlagi izdanih predpisih. Delavnica mora odstraniti vse prepoznavne oznake.
(6) O odvzemu odobritve, odvzetih karticah in opremi za plombiranje ministrstvo obvesti Evropsko komisijo, sekretariat AETR, izdajatelja kartic in nadzorne organe iz 32. člena tega zakona.
(7) Pristojni inšpektor predloži ministrstvu predlog za odvzem odobritve, če v inšpekcijskem postopku ugotovi obstoj katerega od razlogov iz prvega odstavka tega člena.«.
8. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »naloge« dodata besedi »in postopke«, za drugim stavkom pa se doda besedilo »Če ministrstvo ugotovi, da naloge in postopki niso opravljeni v skladu s predpisi, o tem obvesti pristojni inšpektorat.«.
V drugem odstavku se besedilo »Prometni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prometni inšpektorat)« nadomesti z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet«.
V tretjem, četrtem in petem odstavku se besedi »prometni inšpektorat« nadomestita z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet,«.
V šestem odstavku se pred besedo »kartic« doda beseda »do«, pred besedo »odvzame« pa se doda beseda »začasno«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Če se pri nadzoru nad delavnicami, ki se izvaja na podlagi določb tega člena, ugotovi, da je opravljanje postopkov in nalog s strani tehnika posledica pomanjkljive strokovne usposobljenosti, inšpektorat, pristojen za promet, ali ministrstvo naloži delavnici, da ta napoti tehnika na ponovno strokovno usposabljanje. Dokler tehnik ne pridobi potrdila o izobraževanju, ne sme opravljati postopkov in nalog v delavnici za tahografe, nadzornemu organu pa za ta čas izroči svojo kartico.«.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ki v zadnjih dveh letih ni več kot dvakrat kršila predpisov, za kršitev katerih je bila izrečena kot glavna sankcija globa, višja od 2.000 eurov. Pri tem se upoštevajo kršitve, za katere je bil tehnik pravnomočno kaznovan.«.
V tretjem odstavku se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v zadnjih dveh letih ni več kot dvakrat kršila predpisov, za kršitev katerih je bila izrečena kot glavna sankcija globa, višja od 2.000 eurov. Pri tem se upoštevajo kršitve, za katere je bil upravitelj pravnomočno kaznovan.«.
V četrtem odstavku se v peti alinei pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– zagotavlja, da se postopki izvajajo v skladu z Uredbo 3821/85/EGS, AETR in tem zakonom.«.
10. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Voznikova kartica in kartica delavnice se izda za čas, določen z Uredbo 3821/85/EGS, prevoznikova kartica in kartica nadzornega organa pa za obdobje veljavnosti petih let.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se kartica nadzornega organa, izdana policiji ali carinskemu organu, lahko izda posamezni organizacijski enoti organa, pri čemer lahko nadzor opravlja le oseba iz prejšnjega odstavka, ki je usposobljena po programu, ki ga predpiše minister.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
11. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »prometni inšpektorat« nadomesti z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet«.
12. člen
V prvem odstavku 32. člena se v prvem stavku za besedama »tržna inšpekcija« dodajo vejica in besedi »carinski organi«, besedi »prometni inšpektorat« pa se nadomestita z besedilom »inšpektorat, pristojen za promet«.
V 5. točki se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. carinski organi izvajajo nadzor v okviru izvajanja nadzora nad prevozi po cesti.«.
V drugem odstavku se v peti alinei pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodajo nove šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:
»– predlagati preklic kartice pri izdajatelju kartice, če nadzorni organ pri nadzoru ugotovi, da voznik ali prevoznik pri odrejanju voznikov na vožnjo zlorablja voznikovo kartico in jo uporablja voznik, ki ni imetnik kartice;
– podati zahtevek za preklic kartice, če se ugotovi, da ima voznik več kot eno veljavno kartico; v tem primeru se prekliče kartica, ki je bila izdana pozneje;
– zaseči zapisnik in identifikacijsko ploščico ter odrediti potrebne ukrepe za razveljavitev izdanih listin, če je pooblaščena delavnica v zapisniku potrdila, da zapisovalna oprema in z njo povezani elementi izpolnjujejo predpisane pogoje, in izdala identifikacijsko ploščico, v inšpekcijskem postopku pa se ugotovi, da naprava in z njo povezani elementi ne izpolnjujejo predpisanih pogojev.«.
V tretjem in petem odstavku se za številko »2.« doda vejica, besedilo »in 5.« pa se nadomesti z besedilom »5. in 6.«.
13. člen
V prvem odstavku 33. člena se beseda »ob« nadomesti z besedama »prevozov po«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za namene pošiljanja statističnih poročil Evropski komisiji in aktivne izmenjave podatkov med nadzornimi organi držav članic skladno z zahtevami Direktive 2006/22/ES ter določili Uredbe 561/2006/ES, AETR in Uredbe 1071/2009/ES, vezanih na zahteve glede izmenjave podatkov ter za namene izvajanja nadzorov s ciljem preprečevanja kršitev tega zakona skladno z zahtevami Direktive 2006/22/ES, nadzorni organi iz prvega odstavka 32. člena tega zakona vodijo evidenco o izvedenih nadzorih prevoznih podjetij, vozil in voznikov ter evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških po zakonu, ki ureja prekrške. Podatke o kršitvah, vezanih na zahteve glede izmenjave podatkov ter za namene izvajanja nadzorov, nadzorni organi skladno z uredbo iz četrtega odstavka tega člena posredujejo v predpisani obliki inšpektoratu, pristojnemu za promet. Nadzorni organi v evidenci o izvedenih nadzorih vodijo podatke o datumu izvedenega nadzora, imenu oziroma firmi in sedežu oziroma naslovu prevoznika, registrski oznaki, znamki in tipu vozila, podatke o osebnem imenu voznika, datumu rojstva ter kraju bivanja voznika, ugotovljenih kršitvah in izrečenih ukrepih. Podatki o ugotovljenih kršitvah po Uredbi 561/2006/ES in Uredbi 3821/85/EGS ali AETR so dopolnjeni s podatkom o stopnji kršitve, kot je določeno v prilogi III Direktive 2006/22/ES. Podatki se v evidenci izvedenih nadzorov hranijo štiri leta od izvedenega nadzora.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
14. člen
V drugem odstavku 35. člena se besedilo »Komisiji Evropske unije« nadomesti z besedama »Evropski komisiji«.
15. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 800 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– ki odreja mobilne delavce na delo tako, da jim povprečni tedenski delovni čas v obdobju štirih mesecev presega 48 ur (4. člen);
– ki odreja mobilne delavce na delo tako, da je njihov tedenski delovni čas daljši od 60 ur na teden (4. člen);
– ki mobilnim delavcem ne omogoča odmorov med delovnim časom v skladu s 5. členom tega zakona;
– ki odreja mobilnim delavcem nočno delo tako, da njihov skupni dnevni delovni čas presega deset ur v vsakem 24-urnem obdobju (7. člen);
– ki ne vodi evidenc v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona;
– ki mobilnim delavcem na njihovo zahtevo ne zagotovijo kopije evidence opravljenih delovnih ur (peti odstavek 8. člena).«.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek voznik ali drug mobilni delavec, ki stori prekršek iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena.«.
16. člen
Za 36. členom se dodata nova 36.a in 36.b člen, ki se glasita:
»36.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne hrani potrdila iz šestega odstavka 8. člena tega zakona v skladu z enajstim odstavkom 8. člena tega zakona.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne hrani potrdila iz šestega odstavka 8. člena tega zakona v skladu z enajstim odstavkom 8. člena tega zakona.
36.b člen
(prekrški)
(1) Z globo 50 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva najnižje starosti mobilnih delavcev, v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 561/2006/ES ali 5. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z globo 25 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva najnižje starosti mobilnih delavcev, v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 561/2006/ES ali 5. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.«.
17. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
(prekrški)
(1) S trikratno globo od globe, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov vožnje, v nasprotju s 6. členom Uredbe 561/2006/ES ali 6. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z enako globo, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov vožnje, v nasprotju s 6. členom Uredbe 561/2006/ES ali 6. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje do največ ene ure,
– 100 eurov za prekoračitev dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje za več kot dve uri do največ štirih ur trideset minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve dnevnega ali dovoljenega podaljšanega dnevnega časa vožnje, če je prekoračil dnevni čas vožnje za več kot štiri ure trideset minut ali dovoljeni podaljšani dnevni čas vožnje za več kot pet ur in v tem obdobju ni imel predpisanih odmorov ali neprekinjenega časa počitka v trajanju vsaj štiri ure trideset minut.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov za prekoračitev tedenskega časa vožnje do največ štirih ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje nad štiri ure do največ 14 ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve tedenskega časa vožnje, če prekorači tedenski čas vožnje za več kot 14 ur.
(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2006/ES ali drugim odstavkom 6. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov za prekoračitev skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov do največ desetih ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov nad deset ur do 22 ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve skupnega časa vožnje dveh zaporednih tednov, če prekorači skupni čas vožnje dveh zaporednih tednov za več kot 22 ur 30 minut.«.
18. člen
Za 37. členom se dodajo novi 37.a, 37.b in 37.c člen, ki se glasijo:
»37.a člen
(prekrški)
(1) S trikratno globo od globe, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva odmora, v nasprotju s 7. členom Uredbe 561/2006/ES ali 7. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z enako globo, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva odmora, v nasprotju s 7. členom Uredbe 561/2006/ES ali 7. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim odstavkom 7. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka do največ 30 minut,
– 100 eurov za prekoračitev neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka od 30 minut do največ ene ure 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka od ene ure 30 minut do 11 ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro prekoračitve neprekinjenega časa vožnje do odmora ali počitka, če prekorači neprekinjeni čas vožnje do odmora ali počitka za več kot 11 ur 30 minut.
37.b člen
(prekrški)
(1) S trikratno globo od globe, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov počitka, v nasprotju z 8. členom Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z enako globo, ki je predpisana za voznika po tem členu, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva časov počitka, v nasprotju z 8. členom Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(3) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur 30 minut,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur 30 minut do največ šestih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dnevni čas počitka za več kot šest ur 30 minut,
– 40 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni čas počitka od ene ure do dve uri,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni časa počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja, če skrajša dovoljeni skrajšani ali dovoljeni deljeni dnevni časa počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(4) Voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka do največ ene ure,
– 100 eurov za nezadosten čas počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od ene ure do največ dveh ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka od dveh ur do največ štirih ur 30 minut,
– 70 eurov za vsako začeto uro skrajšanja časa počitka v 30 urah, če skrajša dnevni čas počitka za več kot štiri ure 30 minut.
(5) Voznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo:
– 40 eurov za nezadosten dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka do največ dveh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka od dve uri do štiri ure,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja dovoljenega skrajšanega tedenskega časa počitka, če skrajša dovoljeni skrajšani tedenski čas počitka za več kot štiri ure,
– 40 eurov za nezadosten tedenski čas počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, do največ treh ur,
– 50 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, od tri ure do devet ur,
– 60 eurov za vsako začeto uro skrajšanja tedenskega časa počitka, če skrajša tedenski čas počitka, če skrajšanje ni dovoljeno, za več kot devet ur.
(6) Voznik, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom druge alinee šestega odstavka in sedmim odstavkom 8. člena Uredbe 561/2006/ES ali 8. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, se kaznuje za prekršek z globo 40 eurov za vsako začeto uro nenadomestitve tedenskega časa počitka.
37.c člen
(prekrški)
(1) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva pravil glede sestave voznega reda prevozov in urnika dela, v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 561/06/ES.
(2) Z globo 125 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v vozilu nima izvlečka urnika dela ali ga ne izroči na vpogled, kot je predpisano v drugem pododstavku drugega odstavka in v točki d) tretjega odstavka 16. člena Uredbe 561/06/ES.«.
19. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.500 do 7.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je povezava med plačo in prevoženo razdaljo ali količino prevoženega blaga, v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena Uredbe 561/2006/ES ali tretjim odstavkom 11. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(2) Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva pravil glede organizacije dela voznikov in izvajanja rednih kontrol, v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 561/2006/ES ali prvim in drugim odstavkom 11. člena AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.
(4) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva pravil glede pogodbeno dogovorjenega načrta časa prevoza, v nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 561/2006/ES.
(5) Z globo od 1.600 do 2.900 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva pravil glede prenosa podatkov iz zapisovalne opreme in voznikove kartice, v nasprotju s točko i) petega odstavka 10. člena Uredbe 561/2006/ES.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.«.
20. člen
38.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»38.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 750 eurov se za vsak teden, za katerega je ugotovljena kršitev glede hrambe podatkov in dokumentacije, razen za potrdila iz šestega odstavka 8. člena tega zakona, kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– ki ravna v nasprotju z enajstim odstavkom 8. člena tega zakona;
– ki ravna v nasprotju z dvanajstim odstavkom 8. člena tega zakona.
(2) Z globo 250 eurov se za vsak teden, za katerega je ugotovljena kršitev, kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
21. člen
Za 39. členom se dodajo novi 39.a do 39.n členi, ki se glasijo:
»39.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če izvaja postopke in naloge iz 11. člena tega zakona, za katere nima odobritve v skladu s tem zakonom.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39.b člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki vgradi tahograf, ki nima odobritve tipa v skladu z Uredbo 3821/85/EGS ali AETR.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39.c člen
(prekrški)
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ni sporočil podatkov prevoznemu podjetju, kot določa zahteva 260 Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS.
39.č člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je izdal certifikat v nasprotju z določilom zahteve 261 Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39.d člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja postopke in naloge v nasprotju z Uredbo 3821/85/EGS in AETR.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39.e člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne poda vloge v skladu s sedmim odstavkom 11. člena tega zakona.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
39.f člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izvaja obveščanja v skladu z osmim odstavkom 11. člena tega zakona.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
39.g člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s predpisom, izdanim na podlagi devetega odstavka 11. člena tega zakona.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39.h člen
(prekrški)
(1) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izvaja postopkov in nalog z vzpostavljeno elektronsko informacijsko povezavo, ki je določena v petnajsti alinei prvega odstavka 13. člena tega zakona.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
39.i člen
(prekrški)
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja postopke iz prvega odstavka 11. člena zakona v nasprotju s Prilogo I oziroma Prilogo IB Uredbe 3821/85/EGS.
(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
39.j člen
(prekrški)
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, čigar tehnik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39.k člen
(prekrški)
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, čigar upravitelj ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
39.l člen
(prekrški)
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, čigar upravitelj ne izvaja nalog v skladu s četrtim odstavkom 17. člena tega zakona.
(2) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
39.m člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s predpisom, izdanim na podlagi sedmega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
39.n člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izvaja postopke in naloge zunaj obratovalnega časa delavnice, ki je določen na podlagi sedmega odstavka 17. člena tega zakona.
(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
22. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.500 eurov se za vsako vozilo, v katero tahograf ni vgrajen, kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 3. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, ter 2.a členom tega zakona.
(2) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve neuporabe tahografa kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne uporablja tahografa v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 3. členom AETR, če se ta člen uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, ter 2.a členom tega zakona.
(3) Z globo 500 eurov se za vsako kršitev iz prvega odstavka tega člena, kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 250 eurov se za vsako kršitev iz drugega odstavka tega člena, kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.«.
23. člen
Za 40. členom se dodajo novi 40.a, 40.b, 40.c, 40.č in 40.d člen, ki se glasijo:
»40.a člen
(prekrški)
(1) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva pravil glede delovanja tahografa oziroma uporabe tahografa v nasprotju s 13. členom Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, razen za kršitve iz drugega odstavka tega člena.
(2) Z globo 750 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 13. členom Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če:
– se opravlja vožnja s ponarejeno voznikovo kartico,
– se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki je bila pridobljena na podlagi lažnega prikazovanja oziroma ponarejenih dokumentov.
(3) Z globo 500 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 500 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– se opravlja vožnja s ponarejeno voznikovo kartico,
– se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki je bila pridobljena na podlagi lažnega prikazovanja oziroma ponarejenih dokumentov.
(5) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
40.b člen
(prekrški)
(1) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če ne zagotovi zadostnega števila tahografskih vložkov v vozilu ali če tip tahografskega vložka ni odobren ali primeren.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. členom Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če ne zagotovi, da se zahtevani izpis lahko pravilno izvede.
(3) Z globo 500 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES:
– če je lastnik ali posestnik več voznikovih kartic ali če uporablja poškodovano ali neveljavno voznikovo kartico,
– če se opravlja vožnja z voznikovo kartico, ki ni njegova last.
(4) Z globo 250 eurov se za kršitve iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(5) Z globo 250 eurov se za kršitve iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje za prekršek voznik.
(6) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
(7) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se za kršitve iz tretjega odstavka tega člena kaznuje za prekršek voznik.
40.c člen
(prekrški)
(1) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če uporablja umazane ali poškodovane tahografske vložke ali voznikovo kartico in so podatki berljivi.
(2) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če ni zaprosil za zamenjavo voznikove kartice v sedmih koledarskih dneh.
(3) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če uporablja umazane ali poškodovane tahografske vložke ali voznikovo kartico in podatki niso berljivi.
(4) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če opravi nedovoljen odvzem vložkov ali voznikove kartice, ki ne vplivajo na zapis podatkov, ali tahografski vložek ali voznikovo kartico uporablja daljše obdobje od tistega, za katero sta namenjena, vendar so vsi podatki ohranjeni in berljivi.
(5) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če opravi nedovoljen odvzem vložkov ali voznikove kartice, ki vplivajo na zapis podatkov, ali tahografski vložek ali voznikovo kartico uporablja daljše obdobje od tistega, za katero sta namenjena, in podatki niso ohranjeni, če napačno uporablja tahografski vložek oziroma voznikovo kartico, če ne opravi ročnega vpisa na tahografski vložek oziroma v voznikovo kartico, ko je to zahtevano, in če ne zagotovi ustrezne vstavitve tahografskega vložka ali voznikove kartice v ustrezno režo pri vožnji z več vozniki.
(6) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če čas zapisa na vložku ne ustreza uradnemu času v državi registracije vozila.
(7) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če nepravilno uporablja preklopne mehanizme tahografa.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na tahografski vložek ni vpisan kraj začetka in prenehanja uporabe tahografskega vložka, če na tahografski vložek ni vpisana registrska številka vozila, če na tahografski vložek ni vpisano končno stanje kilometrskega števca vozila in če na tahografski vložek ni vpisan čas zamenjave vozila.
(9) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na tahografski vložek ni vpisan datum začetka in prenehanja uporabe tahografskega vložka ter če na tahografski vložek ni vpisano začetno stanje kilometrskega števca vozila.
(10) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na tahografski vložek nista vpisana ime in priimek.
(11) Z globo 40 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s petim a) odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če v tahograf ni vnesena oznaka države, v kateri voznik začne in konča svoje dnevno delo.
(12) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če voznik zavrne predložitev zahtevanih tahografskih vložkov, zapisov ali izpisov, če voznik ni zmožen predložiti tahografskih vložkov za tekoči dan in predhodnih 28 dni, če ni zmožen predložiti voznikove kartice, če jo ima, ter če ni zmožen predložiti ročnih zapisov in izpisov, izdelanih v tekočem tednu in predhodnih 28 dneh, ali ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 8. člena tega zakona.
40.č člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000 do 12.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z osmim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če zlorabi tahograf, tahografski vložek ali voznikovo kartico, zaradi česar lahko pride do ponarejanja, zatajitve ali uničenja podatkov oziroma izpisanih informacij, ali če ima v vozilu napravo, ki bi se lahko uporabila za izvajanje navedenih posegov.
(2) Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 6.000 do 24.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z osmim odstavkom 15. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES:
– če ponaredi ali uniči podatke zapisane na tahografskem vložku,
– če ponaredi ali uniči podatke prenesene iz tahografa oziroma voznikove kartice,
– če ima v vozilu napravo, ki jo uporablja za izvajanje posegov, ki imajo za posledico ponareditev, zatajitev ali uničenje podatkov na tahografskem vložku, tahografu ali voznikovi kartici.
(4) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ponaredi ali uniči podatke zapisane na tahografskem vložku,
– če ponaredi ali uniči podatke prenesene iz tahografa oziroma voznikove kartice,
– če ima v vozilu napravo, ki jo uporablja za izvajanje posegov, ki imajo za posledico ponareditev, zatajitev ali uničenje podatkov na tahografskem vložku, tahografu ali voznikovi kartici.
(5) Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo od 2.000 do 8.000 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
40.d člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 eurov se za vsak primer kršitve kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če popravilo tahografa ni bilo opravljeno pri pooblaščenem serviserju ali v pooblaščeni servisni delavnici.
(2) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če popravilo tahografa ni bilo opravljeno na poti.
(3) Z globo 75 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na začasnem vložku ni označena številka voznikove kartice oziroma ni imena oziroma številke vozniškega dovoljenja.
(4) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES, če na začasnem tahografskem vložku ni podpisa.
(5) Z globo 250 eurov se za vsako začeto 24-urno obdobje kršitve kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 3821/85/EGS ali 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi tretjega odstavka 2. člena Uredbe 561/2006/ES.«.
24. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
(izrek globe)
Za prekrške iz tega zakona, kjer je globa določena v razponu, se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Carinski organi začnejo izvajati nadzor iz 6. točke prvega odstavka 32. člena zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Začasni odvzem odobritve delavnice iz 14. člena zakona se izreče le za kršitve, ki so bile storjene po uveljavitvi tega zakona.
27. člen
Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
28. člen
Delodajalci morajo vzpostaviti evidence s podatki o mobilnih delavcih iz 8. člena zakona najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-02/13-2/14
Ljubljana, dne 13. decembra 2013
EPA 1545-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti