Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 614/2013 Ob-4594/13 , Stran 3470
Št. 614/2013 Ob-4594/13
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 100/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07), objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2014
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2014, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Višina razpisanih sredstev Sredstva v višini 65.500,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2014. Vrsta ukrepa (po pravilniku): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2014. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence 1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. 2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode. 3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 4. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. 6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 7. Če je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. 8. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven območja občine. 9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev. 10. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih razpisa. 11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči. 12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006. 13. Kolikor vlagatelj ne bo realiziral 90% vrednosti prijavljene aktivnosti za posamezen ukrep, bo izgubil pravico prijave na razpis na isti ukrep za naslednji 2 leti. Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«: – intenzivnost pomoči: skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR); – prejemniki pomoči – izključitev sektorjev: do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: – ribištva in ribogojstva, – premogovništva, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: – če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce – podjetja v težavah; – pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega; – naročnik mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti izjavo o: a. že prejetih de minimis pomočeh ter navesti podatke ali je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč (vključno z navedbo dajalca in zneska), b. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške (vključno z navedbo dajalca in zneska) ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih; – dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.« V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Skupinske izjeme za kmetijstvo 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen pravilnika) Višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR (proračunska postavka 11401), razdeljena na dva sklopa: – posodabljanje kmetij 20.000 EUR, – urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 20.000 EUR. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. Pogoji za dodelitev sredstev: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva ter imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin. Kmetijska zemljišča, ki so podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Pomoč se ne odobri za: – nakup proizvodnih pravic, živali ter letnih rastlin in njihovo zasaditev, – tekoče stroške proizvodnje, – že izvedena dela in investicije, – nakup enoletnih rastlin, – investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki, – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja, – v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe v kmetijo mladi kmet, je delež javnega financiranja višji za 10%, s tem da mora imeti upravičenec status mladega kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5 let od prvega lastniškega prevzema, naložbe pa morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu, – najvišji znesek dodeljen posamezniku iz naslova podpore za naložbe, ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne glede na to iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Upravičenci so: – mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica; – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev ter imajo kmetijska zemljišča na območju Občine Sevnica. Dodatni pogoji: – vrednost posamezne investicije na upravičenca (za sklop naložb za posodabljanje kmetij) mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 10.000 EUR brez DDV, kar je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV, vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit. – računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o dodelitvi sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2014 ne bodo upoštevani. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije, – ali je kmetijsko gospodarstvo v preteklem letu v primeru prijave na javni razpis (v okviru istega ukrepa) realiziralo 90% vrednosti prijavljene aktivnosti za posamezen ukrep (v primeru da ni, v tem razpisu izgubi pravico prijave na razpis na isti ukrep). Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za: 1.1. Posodabljanje kmetij: pomoč se dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: – stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki,…) Pomoč se ne odobri za: – nakup traktorjev. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore ter izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah, 3) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od 50.000 EUR, 5) predračun(i) oziroma ponudbe za načrtovano investicijo, pri čemer se morajo vsi dokumenti glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva oziroma na ime MSP. 1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč Specifični pogoji upravičenosti: – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba, – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo in material). Upravičeni stroški so: a) stroški urejanja pašnikov: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. b) stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč: – stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore ter izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah, 3) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od 50.000 EUR, 5) izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba, 6) v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. 7) predračun(i) oziroma ponudbe, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva oziroma na ime MSP. 2. Zagotavljanje tehnične podpore Višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR (proračunska postavka 11409) in je razdeljena dva sklopa. Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore: – 6.000 EUR za tehnično pomoč v okviru društvene dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (3.000 EUR se nameni za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev (poljubne teme) ter 3.000 EUR za ostale stroške v okviru tehnične pomoči. Skupni znesek sofinanciranja iz sklopa tehnične pomoči na upravičenca znaša do 1.000 EUR. – 2.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine (izobraževanje izvajajo zaposleni v strokovnih organizacijah) in imajo sedež ali sedež izpostave na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica za naslednji temi izobraževanja: – priprava živil za neposredno prodajo, – predelava sadja in grozdja v sok. Splošni pogoji upravičenosti: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.), – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Pomoč se ne odobri za: – že zaključene aktivnosti, – aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, razen za avtobusne prevoze, – aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, – stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški so: (1) Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja. (2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (npr. rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje). (3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov. (4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani. (5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine, – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Upravičenci: – ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine, – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: 1) finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev oziroma predračun ali ponudbe, ki se glasijo na naziv izvajalca, 2) dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore, 3) društva priložijo seznam članov, 4) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje ni v težavah. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa. Pomoči de minimis Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« Pomoč, dodeljena istemu vlagatelju (fizični ali pravni osebi) ne sme presegati 200.000 EUR bruto v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: a. ribištva in ribogojstva, b. premogovništva, c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: – če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce e. podjetja v težavah, f. pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR (proračunska postavka 11411) za nakup nove opreme namenjene opravljanju dopolnilne dejavnosti. Predmet podpore: je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti skozi sofinanciranje investicij oziroma nakupa nove opreme za opravljanje dopolnile dejavnosti usmerjenih v: – predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki), – prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije, – prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, – turizem na kmetiji, – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt. Cilji ukrepa so: – izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, – ustvarjanje novih delovnih mest, – uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji vsaj še naslednjih 5 let po zaključeni investiciji, – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti in biti datirani od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Upravičeni stroški so: – stroški nakupa nove opreme (upošteva se neto vrednost brez DDV), ki je namenjena opravljanju dopolnilne dejavnosti (posodobitev opreme, racionalnejša, energetsko varčnejša in varna tehnologija, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Pomoč se ne dodeli za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme. Bruto intenzivnost pomoči znaša: – do 50% upravičenih stroškov, – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, – skupna vrednost prijavljene investicije (nakupa nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj 2.000 EUR in največ 10.000 EUR, kar je razvidno iz priloženih računov oziroma predračunov. Upravičenci so: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine Sevnica, – člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev. K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo: 1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013 Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2) fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta še ni registrirana, 3) mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in poslovni načrt, v primeru, da je investicija večja od 50.000 EUR, 4) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva, morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra kmetijskih gospodarstev, 5) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah, 6) predračune, račune in dokazila o plačilu predračunov oziroma računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva in so z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2014 dalje (zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do 31. 8. 2014). Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.500 EUR (proračunska postavka 11403). Cilji ukrepa so: – ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Predmet podpore je: – financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni. Splošni pogoji upravičenosti so: – upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno ter zagotoviti ustrezen in kakovosten transport. Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih, oddaljenih več kot štiri kilometre od sofinanciranega kraja do končne lokacije. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje, Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž, Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju, Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt, Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče, Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina. Upravičenci so: – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta. Dodatni pogoji: – prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva KMG – MID), – sedež obratovalnice oziroma podjetja in poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica, – zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica, – računi za dokazila stroškov za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2014 dalje do 31. 8. 2014. – skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa. Druge vrste pomoči 5. Podpora za delovanje strokovnih društev Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR (proračunska postavka 11407). Predmet: Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja za pomoč pri stroških delovanja. Cilji ukrepa so: – ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju, – dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Splošni pogoji upravičenosti: – društva morajo biti registrirana za delovanje na območju občine ali delovati na območju občine in imeti sedež na območju Občine Sevnica, – sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev. Upravičeni stroški: – stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), – materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi stroški občnega zbora). Pomoč se ne odobri za: – izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti. Bruto intenzivnost pomoči: do 100% upravičenih stroškov. Upravičenci so: – registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Sevnica. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: 1) plan dela za leto 2014, 2) od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014 oceno materialnih stroškov, stroškov ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), oceno stroškov dela pisarne ter organov (vključno s stroški občnega zbora). Na podlagi zahtevka, ki mu bodo priloženi dejanski računi, bo subvencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in spodaj navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev za posamezno društvo. 3) seznam članov društva iz območja Občine Sevnica (ime in priimek ter naslov) 4) dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv društva oziroma njegovega združenja z datumom opravljene storitve od 1. 11. 2013 – 31. 10. 2014) – podati naknadno skupaj z zahtevkom. Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na število članov, ki imajo plačano članarino: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na prispele vloge upravičencev. Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega zahtevka in priloženih računov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 31. januarja 2014, na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 31. 1. 2014 (datum poštnega žiga na dan 31. 1. 2014). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Naložbe (posodabljanje) ali Naložbe (urejanje)« »Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora (društva ali pravne osebe)« »Ne odpiraj javni razpis – Dopolnilna dejavnost« »Ne odpiraj javni razpis – Transport« »Ne odpiraj javni razpis – Delovanje društev« Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene. VII. Obravnavanje vlog Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela 5. 2. 2014, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku vloga ne bo dopolnjena vloge, bo s sklepom zavržena kot nepopolna. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Sevnica najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank in opredelijo podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za pridobitev sredstev. Upravičenec za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore ne sme pričeti s prijavljeno aktivnostjo pred izdanim sklepom. Zahtevek mora vsebovati ustrezna dokazila o izvedbi prijavljene investicije oziroma račune ali dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen na Občino Sevnica najkasneje: – do 31. 8. 2014 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter – do 31. 10. 2014 za zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju ter podpora za delovanje strokovnih društev. Dodeljena sredstva bodo upravičencem izplačana na transakcijski račun naveden v vlogi oziroma zahtevku, v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VIII. Nadzor in sankcije Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica pri prejemnikih spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007 – 2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, prav tako izgubi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (Vlasta Kuzmički, tel. 07/816-12-33, elektronska posta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maja Šušterič, tel. 07/816-12-05, elektronska pošta: maja.susteric@obcina-sevnica.si), vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti