Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 206/2013 Ob-4613/13 , Stran 3450
Št. 206/2013 Ob-4613/13
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list. RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis štipendij
za doktorski študij na European University Institute (EUI) za leto 2014 (167. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje največ petih kandidatov za štiriletni doktorski študij na European University Institute (v nadaljevanju: EUI), ki bodo sprejeti in se bodo v 1. letnik vpisali v študijskem letu 2014/2015, pri čemer zadnje leto študija financira EUI. 2. Vrednost javnega razpisa Vrednost javnega razpisa je 350.000,00 EUR. 3. Obseg štipendije Štipendija za študijsko leto 2014/2015 vključuje: – mesečno štipendijo v višini 1.240,00 EUR, – mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 60,52 EUR in – enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za potne stroške. Višina dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane za študijsko leto 2014/2015 znaša: – mesečni družinski dodatek v višini 220,00 EUR za vsakega otroka in partnerja, – mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 60,52 EUR za partnerja, – mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje v višini 30,26 EUR za posameznega otroka. Dodatke k štipendiji iz prejšnjega odstavka je mogoče uveljavljati zgolj ob prijavi na javni razpis. Višina mesečne štipendije in dodatkov se usklajuje največ enkrat letno za posamezno študijsko leto glede na podatke EUI in se opredeli z aneksom k osnovni pogodbi o štipendiranju. Kandidat šolnine ne plačuje. 4. Pogoji javnega razpisa Na razpis se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoj, da se uvršča v eno izmed spodaj naštetih kategorij oseb: – je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali – je državljan druge države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU), ki izkaže petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavlja štipendijo ali – ima status delavca migranta v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge države članice EU ali njegov vzdrževani družinski član ali – ima status obmejnega delavca v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge države članice EU ali njegov vzdrževani družinski član. Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – je v študijskem letu 2014/2015 sprejet v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje, ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali v tujini, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, – v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, – za študij na EUI kandidat s skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. 5. Dokumentacija Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril: 5.1 dokazila o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka 4. točke Pogoji tega javnega razpisa; če se za štipendiranje prijavlja vzdrževani družinski član osebe iz teh kategorij, mora dokazati ustrezen status osebe, katere vzdrževani član je in status vzdrževanega družinskega člana, 5.2 potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI v študijskem letu 2014/2015, 5.3 spričevalo zadnje v celoti zaključene ravni ali stopnje izobraževanja, 5.4 original ali overjeni prepis uradnega potrdila izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega izobraževanja, na katerem je kandidat bil ali je še vpisan, ki jih je pridobil do 31. 12. 2013, Če zadnje izobraževanje, na katerega je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano z ocenami, mora kandidat predložiti: – uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano z ocenami; – uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami, 5.5 če je kandidat ocene iz točke 5.4 pridobil izven Republike Slovenije, mora predložiti uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja (ocenjevalna lestvica), 5.6 če kandidat uveljavlja pravico do dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane, mora priložiti naslednja dokazila: a) za vsakega otroka, ki ga v skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih preživlja: izpisek iz rojstne matične knjige, b) za zakonca: izpisek iz poročne matične knjige, c) za osebo, s katero je kandidat registriral istospolno partnersko skupnost: potrdilo o registraciji istospolne partnerske skupnosti, d) za osebo, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo: potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču, ki mora biti dlje časa enako kandidatovemu ipd. Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila iz 5.4. so lahko kopije, pri čemer ima sklad pravico zahtevati originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna oseba. Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost tisti kandidati, ki so dosegli višjo povprečno oceno na podlagi dokazil iz točke 5.4 javnega razpisa. 7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja Sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi potrdila o vpisu v 1. letnik doktorskega študija, ki ga izda EUI za študijsko leto 2014/2015, sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje, če se štipendist v naslednjih študijskih letih vpiše v višji letnik študija. 8. Nakazilo sredstev Nakazilo štipendije za študijsko leto 2014/2015 bo izvršeno predvidoma v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji. Nakazilo štipendije za nadaljnja študijska leta bo izvršeno predvidoma v 8 dneh po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje štipendiranja. 9. Pogodbene obveznosti Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno zaključenem doktorskem izobraževanju, za katerega je prejel štipendijo. Po zaključenem doktorskem izobraževanju se mora štipendist zaposliti v Republiki Sloveniji pri delodajalcu s sedežem (oziroma stalnim prebivališčem, če gre za zaposlitev pri samostojnem podjetniku) v Republiki Sloveniji ali se v Republiki Sloveniji samozaposliti. Zaposlitev oziroma samozaposlitev mora trajati toliko mesecev, kolikor mesecev je prejemal štipendijo sklada, preračunano na polni delovni čas. Obveznost iz prejšnjega odstavka mora štipendist izpolniti v 10 letih po zaključku štipendiranega študija. Podrobneje je štipendijsko razmerje urejeno s pogodbo o štipendiranju ter SPP Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 10. Dostopnost dokumentacije in način prijave Besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si ali na sedežu sklada na Dunajski 22 v Ljubljani v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 11. Pooblastilo Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več, mora pred odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v postopku dodelitve štipendije in za izvajanje pogodbenega razmerja. 12. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 167. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 30. 5. 2014. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka v poslovnem času. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), takse prosta. 13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi ali pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu sklada oziroma na tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti