Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Ob-4610/13 , Stran 3484
Ob-4610/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega električnega agregata
Ker v prvem postopku javnega zbiranja ponudb, objavljenem 6. 12. 2013 v Uradnem listu RS št. 100/2013, pod številko objave Ob-4392/13, prodajalec Davčna uprava RS ni prodal električnega agregata, razpisuje v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno zbiranje ponudb za odkup električnega agregata. Izklicna cena se v tem zbiranju ponudb, glede na prvotno ocenjeno vrednost, zniža za 25%. 1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 1 električni agregat v lasti Davčne uprave Republike Slovenije in Carinske uprave RS. Ocenjena vrednost električnega agregata je 6.300,00 EUR. Osnova za izračun vrednosti je vrednost na podlagi opravljene cenitve – brez DDV, zmanjšana za 25%. Tako zmanjšana ocenjena vrednost je izklicna prodajna cena.. Električni agregat se kupuje po načelu videno – kupljeno. DDV se ne obračuna. 2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda samo eno ponudbo. Ponudbo pošlje v pravilno označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. 3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb je plačana varščina, ki znaša 10% izklicne cene (630,00 EUR) in se plača na depozitni račun DURS, št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-7203993-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina/priloga ponudbe. 4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 14. 1. 2014 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS. 5. Javno odpiranje ponudb bo 14. 1. 2014 ob 10.30, na naslovu naročnika. 6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena. 8. Predkupne pravice ni. 9. Električni agregat bo prodan najugodnejšemu ponudniku. Če dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili enako ceno, pozval k oddaji nove ponudbe. Če je ponujena cena pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga izvede komisija in na katerem so lahko prisotni predstavniki ponudnikov. 10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Do roka je treba predložiti: – izpolnjen in podpisan obrazec »ponudba«, – potrdilo o plačani varščini. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 12. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa upravičen naslednji najugodnejši ponudnik. 13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem električnega agregata je možen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora električni agregat prevzeti na naslovu prodajalca v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu ponudbe. 15. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na prodajalčevi spletni strani http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Priloga razpisne dokumentacije so še fotografije opreme. 16. Ponudniki si lahko pred oddajo ponudbe rabljeni električni agregat ogledajo na naslovu prodajalca. Za ogled se je treba predhodno najaviti Alojzu Peklaju, tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si. 17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede prodaje električnega agregata sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si in Igor Štraus, tel. 01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@gov.si.
Republika Slovenija Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost