Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4041. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje v Melincih, stran 12940.

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 109/09, 57/12, 109/12 in 35/13) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje v Melincih
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Beltinci določa postopek občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za stanovanjsko naselje v Melincih.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Predmet obdelave je nepozidano stavbno zemljišče v središču naselja Melinci.
Na osnovi Dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št. 24/86), Družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 24/86), spremenjenih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98, 57/99, 88/00, 40/03, 87/04 in 37/05), Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11 in 37/13) je območje vsebinsko opredeljeno kot območje za izdelavo zazidalnega načrta. V naravi so travniške in kmetijske površine.
(2) Ker gre za večjo površino, ki predvideva stanovanjsko pozidavo s spremljajočimi dejavnostmi, se za območje izdela OPPN, ki bo celostno reševal vsebino in ureditev območja ter predvidel racionalno umestitev prometne in ostale infrastrukture, optimalno parcelacijo za predvideno pozidavo ter določil pogoje za umestitev in oblikovanje objektov v prostoru.
(3) Predmetni OPPN je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 1054/1, 1054/5, 1055, 1056, 1059, del 1064, del 1065, 1066/1, del 1068, 1069, del 1071/1, del 1072, del 1074, del 1076/1, vse k.o. Melinci.
Območje se s treh strani stika obstoječega naselja, na severovzhodni strani pa z odprto kmetijsko krajino. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov, uskladitve z lastniki zemljišč in drugih zunanjih ureditev, se lahko v območje vključijo ali izključijo tudi druge sosednje parcele.
(2) Območje urejanja je v velikosti približno 4,9 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, in občinskega prostorskega plana, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Načrtovana prostorska ureditev se izdela na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve.
(2) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so potrebne.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: Objava Sklepa o začetku priprave OPPN
2. Faza: izdelava osnutka OPPN:
– izdelava osnutka OPPN – 30 dni;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje – 40 dni.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN:
– 30 dni po pridobitvi smernic za načrtovanje;
– usklajevanje smernic – 15 dni po pridobitvi smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 15 dni.
4. Faza: sodelovanje javnosti:
– Občina pripravi javno naznanilo javne razgrnitve in javne razprave OPPN – 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
– javna razgrnitev OPPN – 30 dni;
– izdelava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave – 7 dni;
– uskladitev in obravnava stališč do pripomb z občino – 15 dni;
– sprejem stališč do pripomb na občinskem svetu.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov – 30 dni;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 40 dni;
– usklajevanje mnenj – 7 dni;
– izdelava usklajenega predloga OPPN – 15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu;
– objava odloka v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta – 10 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
3. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
4. Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec cestnega omrežja),
5. KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec kanalizacijskega in vodovodnega omrežja),
6. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
7. TELEING d.o.o., Razkrižje 23, 9246 Razkrižje (upravljavec kabelske televizije).
(2) Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi Občina Beltinci iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-16/2013
Beltinci, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti