Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4056. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2014, stran 12958.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 14. seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2014
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EVRIH
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Proračun
                          leta 2014
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     2,307.900
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            2,072.300
70  DAVČNI PRIHODKI                1,788.800
   700 Davki na dohodek in dobiček        1,636.200
   703 Davki na premoženje             112.300
   704 Domači davki na blago in storitve       40.300
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                283.500
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    117.500
   711 Takse in pristojbine              1.000
   712 Denarne kazni                 30.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     30.000
   714 Drugi nedavčni prihodki           105.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                17.600
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       0
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopred. dolg. sredstev              17.600
73  PREJETE DONACIJE                    0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine             0
74  TRANSFERNI PRIHODKI               218.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            203.000
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije       15.000
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE           0
   787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
   institucij                       0
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4,998.600
40  TEKOČI ODHODKI                 1,054.465
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim                    164.450
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                      25.685
   402 Izdatki za blago in storitve         834.330
   403 Plačila domačih obresti              0
   409 Rezerve                    30.000
41  TEKOČI TRANSFERI                 794.065
   410 Subvencije                   3.000
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                  609.875
   412 Transferi neprofitnim
   organizacijam in ustanovam            50.990
   413 Drugi tekoči domači transferi        130.200
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVETICIJSKI ODHODKI              2,892.570
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     2,892.570
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             257.500
   431 Investicijski transferi drugim osebam,
   ki niso pror. upor.                84.500
   432 Investicijski transferi
   prorač. uporabnikom               173.000
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
   (I.-II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)                 –2,690.700
-------------------------------------------------------------
   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije          0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV      0
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   443 Povečanje namenskega
   premoženja v javnih skladih in drugih
   osebah javnega prava, ki imajo
   premoženje v svoji lasti                0
   VI. PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              0
-------------------------------------------------------------
   C RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0
50  ZADOLŽEVANJE                      0
   500 Domače zadolževanje                0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA                 0
55  ODPLAČILA DOLGA                    0
   550 Odplačila domačega dolga              0
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –2,690.700
   X. NETO ZADOLŽEVANJE
   (VII.-VIII.)                      0
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII. –IX.)  2,690.700
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          2,690.700
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – ­kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Horjul.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Ne glede na prejšnji stavek občinski svet ne odloča o spremembi vrednosti projektov nad 20%, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega projekta ne presegata 100.000 EUR.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti, katerih vrednost presega 100.000 EUR, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, nove projekte do vrednosti 100.000 EUR pa uvrsti v načrt razvojnih programov župan, s prerazporeditvijo iz ostalih projektov.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 30.000 €.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan. Porabo opredeli s sklepi o prerazporeditvi sredstev na ustrezno proračunsko postavko. V primeru, da v proračunu za določen namen ni odprte proračunske postavke, lahko župan sam s sklepom odpre in uvrsti tudi novo proračunsko postavko.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za proračun leta 2014 zadolževanje ni predvideno.
10. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni Holding Ljubljana d.o.o.)
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d. o.o., se v letu 2014 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul, skupno največ do 150.500 EUR. Sredstva za servisiranje dolga se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o..
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 410-0004/2013-2
Horjul, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti