Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4029. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A), stran 12902.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-5
Ljubljana, dne 23. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (ZEKom-1A)
1. člen
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) se v drugem odstavku 45. člena črta beseda »certificiranimi«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Dražitelju ali dražiteljem z najvišjo ponudbo oziroma z najvišjo kombinacijo ponudb, ki so v skladu s pravili za izvedbo javne dražbe iz 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena na javni dražbi uspeli, se izda pisni sklep, v katerem se določi znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki ga morajo v skladu s temi pravili za izvedbo javne dražbe plačati, in rok, v katerem ga morajo plačati.«.
2. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
»45.a člen
(elektronske dražbe)
(1) Kadar se javna dražba opravi z elektronskimi aplikacijami, ki so namenjene elektronskim dražbam, se ne uporabljata določbi tretjega in petega odstavka prejšnjega člena.
(2) Nadzor nad izvedbo elektronskih dražb opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
V drugem odstavku 47. člena se besedilo »o ugotovitvi najvišje ponudbe« nadomesti z besedilom »iz šestega odstavka 45. člena tega zakona«.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-02/13-16/12
Ljubljana, dne 13. decembra 2013
EPA 1636-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti