Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 32/2013 Ob-4562/13 , Stran 3462
Št. 32/2013 Ob-4562/13
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013) in Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/2012; v nadaljevanju: pravilnik) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2014. Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne programe veteranskih in častniških organizacij ter projekte gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe. Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo: – plače in drugi prejemki v zvezi z delom, – stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju, – materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja, ipd.). II. Razpisna področja: Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških organizacij Na razpis se lahko prijavijo veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11 in 40/12 – ZUJF) ter častniške organizacije (društva, zveze, združenja), ki združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB1, 138/04 – Skl. US, 53/05 – Skl. US in 96/12 – ZPIZ-2); Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih in častniških organizacij: 1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti); 2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb; 3. skrb za spomenike in spominska obeležja; 4. izdajanje monografij in spominskih publikacij; 5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav; 6. obveščanje in svetovanje svojim članom; 7. obujanje in negovanje tradicij; 8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju; 9. kulturno izražanje in kreativnost. Področje 2: Projekti gasilskih organizacij Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije, ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1). Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij: 1. organizacija prireditev občinskega pomena; 2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb; 3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter preventivnega gradiva; 4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav; 5. obujanje in negovanje tradicije; 6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci. Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – delujejo najmanj dve leti, – imajo sedež ali podružnico na območju Mestne občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Velenje, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino, – imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega programa ali projekta, – svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo ali so obstajale. III. Vsebina, način in rok oddaje prijav: Prijava mora zajemati: A) za razpisno področje 1: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. program dela za leto 2014, c. parafiran vzorec pogodbe. B) za razpisno področje 2: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. parafiran vzorec pogodbe. Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba. Prijavitelji morajo vloge oddati do 31. januarja 2014 do 10. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – letni programi veterani/častniki 2014« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – gasilski projekti 2014«. Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež. Vsak prijavitelj lahko odda le eno vlogo. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa. IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 31. januarja 2014 ob 10.30, v sejni sobi Urada za razvoj in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranje prijetih vlog je javno. V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog: Razpisno področje1: Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih organizacij: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Okvirna višina razpisanih sredstev: Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni v mesecu decembru 2014. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2014. VIII. Postopek: župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan v roku 15 delovnih dni s sklepom. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija zajema: – Besedilo razpisa – Prijavni obrazec 1 – letni programi – Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti – Pravilnik o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje(Uradni vestnik MOV, št. 20/2012) Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-18-68 ali 041/793-645 (Andrej Rupreht), ali po elektronski pošti: andrej.rupreht@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti