Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 204/2013 Ob-4612/13 , Stran 3447
Št. 204/2013 Ob-4612/13
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana za leto 2014 (168. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana, in sicer Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije, na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji. Štipendija se dodeli za izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu za pridobitev uradne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero dijak prejme javnoveljavno spričevalo, ki ga izda slovenska izobraževalna ustanova. Štipendija se lahko dodeli za izobraževanje po programu tehniške gimnazije ter programih srednjega strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja, ki se skladno s klasifikacijo Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P, ki je javno objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf, uvrščajo v naslednje kategorije in vse njihove podkategorije: 4. Naravoslovje, matematika in računalništvo; 5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo; 72. Zdravstvo; 84. Transportne storitve; 85. Varstvo okolja. 2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendiranja Vrednost javnega razpisa je 200.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja. Štipendija se podeli za program iz prejšnje točke tega razpisa od letnika, v katerega bo dijak prvič vpisan v šolskem letu 2014/2015, do zaključka izobraževanja po tem programu. Štipendija se podeli za: – življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za posamezno šolsko leto; – šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije za šolnino po tem javnem razpisu lahko znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto. Za šolnino se upošteva znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi kot so na primer stroški vpisa, literature, članstva v organizacijah ali klubih, prispevkov za laboratorij, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugi stroški. Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, prijavitelj ne more uveljavljati štipendije za šolnino. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavi poklicna, srednja tehniška, srednja strokovna šola in strokovna gimnazija v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izvaja programe iz prve točke tega javnega razpisa. Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) bo v šolskem letu 2014/2015 na podlagi zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja srednješolsko izobraževanje, v Republiki Sloveniji izvajal program srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali program tehniške gimnazije, ki mora biti vključen v seznam srednješolskih izobraževalnih programov za tisto šolsko leto, v katerem se je posamezni dijak prvič vpisal na ta izobraževalni program, in je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za šolstvo; b) bo v izobraževanje iz prejšnje alineje skladno z zahtevami zakonodaje s področja srednješolskega izobraževanja redno vpisal tuje državljane iz držav Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije ali Republike Srbije, ki so v Republiko Slovenijo prišli z namenom izobraževanja na takem programu in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka, c) za prijavljenega kandidata še ni prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za štipendiranje, mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) je državljan katere izmed naslednjih držav: Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije ali Republike Srbije in ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije, b) bo v šolskem letu 2014/2015 prvič vpisan v letnik programa iz prve točke tega javnega razpisa, za katerega štipendiranje ga prijavitelj prijavlja, c) bo redno vpisan v program iz prejšnjega odstavka in ne bo imel statusa udeleženca izobraževanja odraslih; d) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave, razen dogovorov o vzajemnosti, e) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja zaključil izven Republike Slovenije pred vpisom na izobraževalni program, za katerega štipendiranje ga prijavitelj prijavlja, f) hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji; g) ni v delovnem razmerju oziroma ni samozaposlen v Republiki Sloveniji ali v tujini, h) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini, i) bo imel v času izobraževanja, za katerega štipendiranje ga prijavitelj prijavlja, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija, j) bo ves čas izobraževanja prebival v Republiki Sloveniji, k) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji. 4. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati originalno in v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavitelj lahko za štipendiranje prijavi več dijakov, vendar vsakega s svojo prijavo. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena še naslednja dokazila: a) potrdilo o dijakovem državljanstvu in stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove, ali fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerega bo sklad ugotavljal državljanstvo in stalno prebivališče dijaka, b) spričevalo o zaključku osnovnošolskega izobraževalnega programa, ki ga je izdala izobraževalna ustanova v tujini, oziroma drugega programa, če je dijak po osnovni šoli tak program zaključil; če dijak osnovnošolskega izobraževanja še ni zaključil, lahko prijavitelj predloži potrdilo o vpisu v osnovno šolo za šolsko leto 2013/2014; c) originalno potrdilo o sprejemu ali vpisu na srednješolsko izobraževanje pri prijavitelju za šolsko leto 2014/2015, iz katerega je razviden letnik in program dijaka; če je dijak na isti program že vpisan, prijavitelj predloži originalno potrdilo o vpisu dijaka za šolsko leto 2013/2014; d) lastnoročno podpisano izjavo dijaka ali, če je dijak mladoletna oseba, izjavo njegovega starša oziroma zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za štipendiranje njegovega izobraževanja. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; e) lastnoročno podpisani izjavi obeh staršev ali zakonitega zastopnika dijaka, s katerim vsak izjavi, da nima začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma ni diplomatski ali konzularni predstavnik tuje države v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; f) sklep sveta izobraževalne ustanove ali drugo primerljivo dokazilo, iz katerega je razvidna višina letne šolnine, če se prijavitelj prijavlja za sredstva za štipendiranje šolnine. Dokazila iz točk c), d), e) in f) iz prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi, druga dokazila so lahko kopije, pri čemer lahko sklad na vpogled zahteva originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača. Skladno z 2a. točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) so plačila upravnih taks za ta javni razpis oproščeni javni skladi, javne agencije in druge osebe javnega prava. Ostali prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637, koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11 96091-7111002-110168. O plačilu upravne takse prijavitelj predloži dokazilo. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna oseba. Javni razpis se določi z odprtim rokom prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih prijav do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če prijav ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. manjše število let štipendiranja prijavljenega dijaka posameznega prijavitelja; 2. dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za štipendiranje, je v šolskih letih 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013 dosegel višjo skupno povprečno oceno, pri čemer se za izračun enakovredno upoštevajo vse končne ocene vseh obveznosti (predmetov) za vsako navedeno šolsko leto. Če bo potrebno uporabiti razmejitveno merilo iz 2. točke prejšnjega odstavka, bo sklad prijavitelja pozval k predložitvi dokazil o ocenah. Predlog upravičencev se pripravi tako, da se nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev za ta javni razpis. Prijave, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje prijav in trajanje štipendiranja Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil iz naslednjega odstavka bo sklad z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo. Pred podpisom pogodbe mora prijavitelj za dijaka, za katerega so mu bila dodeljena sredstva za štipendiranje, predložiti originalno potrdilo o vpisu za šolsko leto 2014/2015, če to potrdilo še ni bilo predloženo v postopku odločanja, in izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena študija, veljavno za šolsko leto 2014/2015, s številko in datumom izdaje dovoljenja. Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijak, za katerega je prejel sredstva, izpolnjuje pogoje za nadaljevanje izobraževanja in se je vpisal v višji letnik istega programa na isti izobraževalni ustanovi ter pridobil dovoljenje za začasno prebivanje iz namena študija za tekoče šolsko leto. 7. Pogodbene obveznosti Pogoje iz tega javnega razpisa morata prijavitelj in štipendirani dijak izpolnjevati celoten čas izobraževanja, ki je predmet štipendiranja. Dijak mora redno napredovati v višji letnik in program zaključiti v predpisanem roku, o čemer mora prijavitelj skladu predložiti ustrezna dokazila. Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. S pogodbo o štipendiranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 8. Nakazilo sredstev Sredstva za štipendiranje za prvo šolsko leto se nakažejo po sklenitvi pogodbe na poslovni račun prijavitelja, odprt v Republiki Sloveniji, praviloma v roku osmih dni od sklenitve pogodbe. Nakazilo sredstev za vsako naslednje šolsko leto se izvrši po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje štipendiranja in predloženem finančnem poročilu za preteklo leto. 9. Dostopnost dokumentacije Javni razpis, prijavnica in vsi potrebni obrazci so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22, v Ljubljani, v poslovnem času in sicer ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 168. javni razpis) in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 30. 6. 2014. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na e-poštnem naslovu: ad-futura@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan, med uradnimi urami med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434-15-50 ali 01/434-10-81.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti