Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4067. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, stran 12984.

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF in 104/12 – ZIPRS1314) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji 9. decembra 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
1. člen
V Odloku o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13 in 55/13) se v 2. členu doda nova 1. točka, ki se glasi: »1. cona 1, 2 in 3 so območja mesta Ljub­ljane, ki jih oklepajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del tega odloka,«. Dosedanja 1. do 9. točka postanejo 2. do 10. točka. Dosedanja 10. točka se črta.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besede »ožjega mestnega središča« nadomestijo z besedilom »cone 1«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se prva alineja dopolni tako, da se za besedilom »parkirne površine na« doda besedi »in ob«.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Na javnih parkirnih površinah, kjer parkirni prostori niso označeni s predpisanimi označbami na in ob vozišču, je parkiranje dovoljeno v skladu s prometnim znakom III-35 »parkirni prostor« in z njegovo dopolnilno tablo ali v skladu s prometnim znakom III-37 »časovno omejeno parkiranje«.
Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prejšnjega odstavka v nasprotju s prometnim znakom III-35 »parkirni prostor« in z njegovo dopolnilno tablo ali v nasprotju s prometnim znakom III-37 »časovno omejeno parkiranje«.«.
5. člen
V 7. členu odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim stavkom drugega odstavka tega člena.«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, lahko parkirajo vozila stanovalcev, če so označena z veljavno parkirno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice.
(3) Parkirno dovolilnico iz prvega odstavka tega člena izda pristojni organ upravičencu na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto.
(4) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju cone 1, pod pogojema, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
(5) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod pogojem, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.
(6) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto.
(7) Ne glede na določila četrtega, petega in šestega odstavka tega člena do parkirne dovolilnice za prvo vozilo ni upravičen stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na območju parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena, če biva v stavbi, ki ima določeno pripadajoče zemljišče, na katerem lahko parkira eno vozilo na posamezno stanovanjsko enoto.
(8) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa v enkratnem znesku, ki znaša za prvo vozilo na stanovanjsko enoto 100 eurov na območju cone 1 in cone 2 ter 60 eurov na območju cone 3, za drugo vozilo 200 eurov na območju cone 2 ter 120 eurov na območju cone 3 in za tretje vozilo 180 eurov na območju cone 3. Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se taksa plača v sorazmernem delu za mesece, za katere se izdaja, in se lahko izda samo enkrat v letu. Stanovalec je dolžan za izdajo parkirne dovolilnice plačati materialne stroške njene izdelave.
(9) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«.
7. člen
V 11. členu se v tabeli v prvem odstavku:
– pri tarifnem razredu »P-3 AB (abonenti – fizične osebe)« številka »3« v prvem stolpcu nadomesti s številko »2«, številka »60« v četrtem stolpcu nadomesti s številko »36«;
– za tarifnim razredom »P-3 AB (abonenti – fizične osebe) doda nova vrstica, ki se glasi:
+----------------------------+---------+-------+--------+-------+
|»P-3 AB L          |  (ni) | (ni) | 180,00 |  na |
|(abonenti – fizične osebe) |     |    |    | leto« |
+----------------------------+---------+-------+--------+-------+
– pri tarifnem razredu »P-3 AB S (abonenti – stanovalci) črta črka »S« v prvem stolpcu, besedilo »stanovalci« v prvem stolpcu nadomesti z besedilom »fizične osebe«, »številka »42« v četrtem stolpcu nadomesti s številko »25«;
– črta tarifni razred »P-3 AB Š (abonenti – študenti)« v celoti;
– pri tarifnem razredu »H-3 (abonenti pravne osebe)« številka »144« v četrtem stolpcu nadomesti s številko »200«;
– črta tarifni razred »H-3 A (abonenti pravne osebe) **« v celoti;
– pri tarifnem razredu »U-1« besedilo »ožjega mestnega središča« v prvem stolpcu nadomesti z besedilom »cone 1«;
– pri tarifnem razredu »U-2« besedilo »izven ožjega mestnega središča« v prvem stolpcu nadomesti z besedilom »cone 2«, številka »0,40« v drugem stolpcu nadomesti s številko »0,50«;
– za tarifnim razredom »U-2« doda nova vrstica, ki se glasi:
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+
|»U-3 (parkirna cona 3 območje|    |    |    |    |
|cone 3 – osebni avto)    | 0,40 | na uro | (ni) | (ni)« |
+-----------------------------+--------+--------+-------+-------+
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mestni svet določi javne parkirne površine, ki so namenjene izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce.
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Za dokazilo o imetništvu parkirne dovolilnice za parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vpogled v evidenco podatkov o izdanih parkirnih dovolilnicah preko posebne naprave, ki je nameščena v vozilu imetnika parkirne dovolilnice.
(4) Parkirno dovolilnico iz drugega odstavka tega člena izda pristojni organ upravičencu na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirna dovolilnica se izda za parkirno površino iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju načela enakomerne obremenitve teh površin.
(5) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje v območju cone 1 je stanovalec, ki ima stalno prebivališče na območju za pešce na območju cone 1, pod pogoji, da je lastnik stanovanjske enote in lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega prebivališča. Upravičenec se lahko parkirni dovolilnici v coni 1 pisno odpove v korist drugega člana gospodinjstva, ki je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila ali uporabnik vozila, kot je določeno v prvem stavku tega odstavka, in ima stalno prebivališče v isti stanovanjski enoti.
(6) Upravičenec do parkirne dovolilnice za parkiranje na območju za pešce v območju cone 2 in cone 3 je stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na tem območju, pod pogojema, da je lastnik vozila ali uporabnik službenega vozila, ki za njegovo uporabo plačuje predpisano boniteto, kar izkaže v postopku izdaje parkirne dovolilnice, ali uporabnik vozila na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, ter da nima sklenjene pogodbe za najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti MOL. Parkirna dovolilnica se izda upravičencu za vozilo iz prejšnjega stavka za parkiranje v območju, kjer ima stanovalec naslov stalnega ali začasnega prebivališča. Če v isti stanovanjski enoti prebivajo stanovalci s stalnim in z začasnim prebivališčem, lahko stanovalci z začasnim prebivališčem pridobijo parkirno dovolilnico le v primeru, če se stanovalci s stalnim prebivališčem pisno odpovedo pravici do parkirne dovolilnice v korist stanovalcev z začasnim prebivališčem. Stanovalec, ki ima začasno prebivališče, je upravičen do pridobitve parkirne dovolilnice za čas trajanja začasnega prebivanja.
(7) Izda se lahko ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto na območju cone 1, na območju cone 2 se lahko izdata dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto, na območju cone 3 pa se lahko izdajo tri parkirne dovolilnice na stanovanjsko enoto. Stanovalcu se izda tudi dovolilnica za prevoz območja za pešce do naslova prebivališča z veljavnostjo v dostavnem času.
(8) Ne glede na določila petega, šestega in sedmega odstavka tega člena do parkirne dovolilnice za prvo vozilo ni upravičen stanovalec, ki ima stalno ali začasno prebivališče na območju parkirnih površin iz prvega odstavka tega člena, če biva v stavbi, ki ima določeno pripadajoče zemljišče, na katerem lahko parkira eno vozilo na posamezno stanovanjsko enoto.
(9) Ob izdaji parkirne dovolilnice se plača letna taksa v enkratnem znesku, ki znaša za prvo vozilo na stanovanjsko enoto 100 eurov na območju cone 1 in cone 2 ter 60 eurov na območju cone 3, za drugo vozilo 200 eurov na območju cone 2 ter 120 eurov na območju cone 3 in za tretje vozilo 180 eurov na območju cone 3. Če se parkirna dovolilnica izdaja med letom, se taksa plača v sorazmernem delu za mesece, za katere se izdaja in se lahko izda samo enkrat v letu. Stanovalec je dolžan za izdajo parkirne dovolilnice plačati materialne stroške njene izdelave.
(10) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Parkiranje na parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste in na površinah, namenjenih izključno parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce, je s parkirno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ za nujno potreben čas dovoljeno:
– uradnim osebam Inšpektorata Mestne uprave MOL pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora,
– koncesionarjem, ki so z MOL sklenili koncesijsko pogodbo, pri opravljanju nalog iz te pogodbe.
(2) Mestno redarstvo Mestne uprave MOL sme pri opravljanju nalog redarstva za nujno potreben čas parkirati vozilo tudi na mestih, kjer je to prepovedano s prometnim pravilom ali postavljeno prometno signalizacijo.«.
10. člen
V prvem odstavku 14. člena se prva alineja dopolni tako, da se glasi:
»– državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država,«. Pika na koncu pete alineje se nadomesti z vejico in se dodajo nove šesta, sedma in osma alineja, ki se glasijo:
»– Predstavništva Evropske komisije v Republiki Sloveniji,
– Slovenskih železnic, d.o.o.,
– centralne banke Republike Slovenije.«.
11. člen
V 16. členu se prvi stavek drugega odstavka dopolni tako, da se za besedilom »za invalide na« dodata besedi »in ob«, pika na koncu stavka se črta in se za besedama »občinske ceste« doda besedilo »in na parkirnih prostorih na in ob vozišču občinske ceste največ za dve uri. Voznik mora označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu.«. V dosedanjem drugem stavku, ki postane tretji stavek se črta beseda »ostalih« in se za besedama »parkirnih prostorih« doda besedilo »na in ob vozišču občinske ceste, kjer invalidi parkirajo več kot dve uri, na parkiriščih«.
12. člen
V 27. členu se v prvem stavku prvega odstavka beseda »bivališčem« nadomesti z besedilom »ali začasnim prebivališčem«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku beseda »bivališče« nadomesti z besedilom »ali začasno prebivališče«. V tretjem stavku se beseda »bivališča« nadomesti z besedilom »ali začasnega prebivališča«.
13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 007-40/2013-10
Ljubljana, dne 9. decembra 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti