Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4036. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014, stran 12934.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.)) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 34. redni seji dne 17. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/13, 60/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov           |  Proračun 2014|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  20.566.745,73|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  12.575.174,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček    |  10.351.155,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 davki na premoženje        |  1.795.324,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 domači davki na blago in storitve |   428.695,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.312.970,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki od |  1.957.394,37|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 takse in pristojbine        |    12.300,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 denarne kazni           |    15.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 prihodki od prodaje blaga     |    42.416,00|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki      |   285.859,69|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   582.454,25|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 prihodki od prodaje osnovnih    |    63.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč    |   519.454,25|
|   |in neopredmetenih osnovnih sredstev  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    22.392,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 prejete donacije iz domačih virov |    22.392,26|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  4.726.886,46|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 transferni prihodki iz drugih   |  4.198.127,74|
|   |javnofinančih institucij        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 prejeta sredstva iz državnega   |   528.758,72|
|   |proračuna in proračuna EU       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   346.868,40|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |782 prejeta sredstva iz proračuna EU za|   346.868,40|
|   |strukturno politiko          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |  26.028.016,94|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  4.450.141,75|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim |   810.654,96|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno |   112.217,92|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve    |  3.170.114,48|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 plačila domačih obresti      |   118.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 sredstva, izločena v rezerve    |   238.654,39|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  6.922.396,34|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 subvencije             |   200.997,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 transferi posameznikom in     |  3.642.367,60|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 transferi neprofitnim organizacijam|   780.871,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi   |  2.298.160,74|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  14.378.354,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev |  14.378.354,85|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   277.124,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 investicijski transferi fiz. in  |    78.000,00|
|   |prav. osebam, ki niso proračunski   |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 investicijski transferi      |   199.124,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  |  –5.461.271,21|
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    5.000,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    5.000,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 podaja kapitalskih deležev     |    5.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   930.000,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   930.000,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 povečanje kapitalskih deležev   |   930.000,00|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM.|   –925.000,00|
|   |KAPITAL. DELEŽEV            |        |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |  4.000.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  4.000.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 zadolževanje            |  4.000.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA            |   619.091,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |   619.091,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 odplačilo domačega dolga      |   619.091,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |  –3.005.362,21|
|   |RAČUNIH                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |  3.005.362,21|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
V 5. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj proračunskega uporabnika odloča župan, pri čemer skupen znesek prerazporeditev ne sme presegati 15% obsega pravic porabe proračunskega uporabnika.«
3. člen
V 12. členu se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 4.000.000,00 evrov, in sicer za investicijo Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, most čez Lokavšček, regijski sistem ravnanja z odpadki, ureditev vaškega jedra v krajevni skupnosti Cesta, pokopališča po vaseh in vrtec Ribnik«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2013
Ajdovščina, dne 17. decembra 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti