Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4044. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Cerknica, stran 12945.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 6., 12. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 in 21/13) ter 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna ureditev)
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in prodaje oziroma uničenja zapuščenega vozila ter postopki ravnanja z neprevzetimi zapuščenimi vozili.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski redar ali inšpektor,
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,
– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z Zakonom o cestah in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec,
– izvajalec je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in morebitnega uničenja zapuščenih vozil.
3. člen
(pristojnosti)
Redar ali inšpektor ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa in tem odlokom.
II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
4. člen
(1) Če občinski redar ali občinski inšpektor najde zapuščeno vozilo, na kraju samem sestavi zapisnik o stanju vozila, vozilo fotografira ter na vozilo namesti pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe, sicer bo odrejena odstranitev vozila skladno z določili tega odloka.
(2) Poznejša poškodba ali uničenje takega obvestila ne vpliva na to, da lastnik vozila ne bi bil o postopku odvoza obveščen.
(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prvega odstavka tega člena, pooblaščena uradna oseba odredi njegovo odstranitev pristojnemu izvajalcu odvozov.
5. člen
(obveznosti izvajalca odvozov)
(1) Izvajalec mora na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe odstraniti zapuščeno vozilo v roku treh dni od dneva izdaje odredbe za odvoz. Pri izvrševanju odstranjevanja vozila mora biti na kraju samem prisotna pooblaščena uradna oseba.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo.
6. člen
(1) Kadar se zapuščeno vozilo nahaja na površini v zasebni lasti, se lahko odredi odvoz takega vozila le na pisni predlog lastnika zemljišča.
(2) Če zapuščeno vozilo ogroža druge udeležence v prometu, predstavlja neposredno nevarnost za okolico ali okolje, povzroča škodo v naravnem oziroma življenjskem okolju in premoženju in če predstavlja nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali, odredi pooblaščena oseba takojšnji odvoz takega vozila.
(3) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja tržne vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek in je lastnik neznan, se po preteku roka iz prvega odstavka 4. člena, izvajalcu odvoza z odredbo odredi takojšnjo odstranitev vozila in predajo v uničenje pristojnemu zbirnemu centru za reciklažo izrabljenih motornih vozil.
Šteje se, da vozilo predstavlja odpadek, kadar je močno poškodovano, je brez posameznih vitalnih delov in je njegova vrednost manjša od stroškov, povezanih z odstranitvijo, hrambo in javno dražbo.
Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma Občina Cerknica, kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.
(4) Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršitve.
7. člen
(odredba)
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek, mora vsako vozilo, ki se ga namerava odpeljati, pred pričetkom odvoza fotografirati in v Odredbo za odvoz napisati kratek opis stanja vozila. Odredbo za odvoz z opisom stanja vozila, pooblaščena uradna oseba da v podpis izvajalcu in mu izroči en izvod. Ko izvajalec odvoza podpiše in prejme Odredbo za odvoz vozila z opisom stanja vozila se smatra, da je vozilo prevzel.
(2) Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vsebovati:
– datum, čas in kraj prekrška,
– registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
– znamko, tip in barvo vozila,
– stanje vozila,
– podatke o lastniku (če je znan),
– številko in datum izdaje odredbe,
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.),
– opis splošnega stanja vozila ter navedba morebitnih poškodb na zunanjosti vozila.
(3) Pooblaščena uradna oseba o odvozu zapuščenega vozila obvesti Policijo.
8. člen
(odvoz vozila)
(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec, ki ga s sklepom, s katerim se določi tudi višino stroškov za odvoz in hrambo odstranjenega vozila, določi župan.
(2) Če lastnik vozila odstrani vozilo potem, ko je pooblaščena oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da ga odstrani, se šteje da je bil odvoz izvršen, zato mora lastnik plačati polno ceno določeno za odvoz vozila.
III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL
9. člen
(hramba vozil)
(1) Hrambo in vrnitev vozil opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje take dejavnosti.
(2) Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja in prodaje vozil, na za to določenem in urejenem prostoru.
(3) Izvajalec zagotavlja hrambo in varovanje vozil pred poškodbami, tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
(4) Izvajalec vodi evidenčno knjigo o prevzemu in hrambi zapuščenih vozil, ki mora obsegati podatke iz drugega odstavka 7. člena, dnevu, času in lokaciji odvoza, stroških povezanih z odvozom, podatkih morebitne prodaje vozila ter dohodku od prodaje vozila.
(5) Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 90 dni.
(6) Kadar lastnika vozila ni mogoče ugotoviti, upravljavec skladišča vozil preko javnega obveščanja, oglasne deske Občine Cerknica ali na drug način, objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika, da prevzame vozilo v roku 90 dni ter ga opozori, da bo po preteku 90 dnevnega roka vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Razglas mora biti objavljen vsaj 15 dni.
10. člen
(prevzem vozil)
(1) Vozilo se vrne lastniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve in hrambe vozila.
(2) Pri prevzemu vozila se v evidenčno knjigo vpiše datum in uro prevzema ter kdo je vozilo prevzel.
(3) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
(4) V primeru, da izvajalec ugotovi, da je lastnik zapuščenega vozila tujec, ki bi se z odhodom lahko izognil plačilu globe za prekršek, mora o tem, še pred predajo zapuščenega vozila lastniku, obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek.
11. člen
(prodaja oziroma uničenje zapuščenih vozil)
(1) Če se po preteku 90 dnevnega roka po objavi razglasa lastnik vozila ne javi, lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Občina Cerknica.
(2) Po preteku 90 dnevnega roka se vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo organizira upravljavec skladišča. Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
(3) Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila. Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, se izkupiček od prodanega vozila, po pokritju vseh stroškov, nakaže na transakcijski račun Občine Cerknica.
(4) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči. Da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se šteje takrat, kadar so stroški odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
Stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila krije lastnik zapuščenega vozila, oziroma v primeru, da je lastnik neznan, Občina Cerknica.
IV. NADZOR IN KAZENSKE SANKCIJE
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajata pristojno občinsko redarstvo in inšpekcija.
(2) Z globo 120,00 EUR se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v skladu s prvim odstavkom 4. člena.
(3) Z globo 1.460,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, z globo 420,00 EUR pa odgovorna oseba izvajalca, če ne odstrani vozila v roku iz prvega odstavka 5. člena.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 379-1/2013
Cerknica, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti