Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4048. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2014, stran 12950.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je župan Občine Divača sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Divača v obdobju januar–marec 2014
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS, št. 32/13, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013 je znašal 1.142.102 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 410-0134/2013-1
Divača, dne 12. decembra 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.