Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4072. Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok, stran 12993.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) ter 7. in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 18. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Loški Potok
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Loški Potok, način pobiranja, odvajanja in poročanja o zbrani turistični taksi, oprostitve plačila ter nadzor nad njenim pobiranjem in izvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsako nočitev na območju Občine Loški Potok. Turistična taksa se plačuje skupaj s plačilom storitve za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine in je namenjena zlasti za financiranje:
– spodbujanja in ozaveščenje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma v občini,
– organizacijo in izvajanje turističnih prireditev v občini,
– izdelavo pisnih promocijskih gradiv in drugih sredstev za promocijo turistične ponudbe,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije v občini,
– vzdrževanje in urejanje zelenic, cvetličnih nasadov in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom, ter programom urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva.
4. člen
Turistična taksa je določena v točkah. Višina turistične takse na območju Občine Loški Potok znaša 10 točk. Znesek turistične takse se izračunava tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi dokazila o invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-­izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter ostali sobodajalci, ki imajo registrirano dejavnost oddaje prenočišč, ter kmetje in društva, ki sprejemajo turiste za prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Turistično takso morajo pobirati in odvajati tudi v primeru, če turistu ne zaračunavajo plačila stroškov za prenočevanje. Obenem morajo voditi evidenco o plačani taksi, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse ter razlog, če je bil turist oproščen v celoti ali deloma plačila turistične takse.
7. člen
Osebe iz prejšnjega člena pobrano turistično takso nakazujejo najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun Občine Loški Potok, in sicer na “podračun turistične takse”. Skupaj z nakazilom denarja morajo osebe iz prejšnjega člena občini predložiti tudi mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število nočitev in znesek pobrane turistične takse.
8. člen
Inšpekcijski nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc po tem odloku opravlja pristojni občinski oziroma medobčinski inšpekcijski organ, ki pri postopku nadzora uporablja predpise o inšpekcijskem nadzoru.
9. člen
Organ inšpekcijskega nadzora iz prejšnjega člena tega odloka je prekrškovni organ občine za prekrške, ki so storjeni v zvezi s pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc in so določeni neposredno v zakonu o spodbujanju razvoja turizma.
10. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/99.
Št. 007-0003/2013
Hrib - Loški Potok, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost