Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 614/2013 Ob-4595/13 , Stran 3477
Št. 614/2013 Ob-4595/13
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 100/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 8/12) ter na podlagi mnenja o shemi »de minimis« pomoči št. priglasitve M001-5883008-2011, objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2014
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Sevnica: A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih. B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest. C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij. III. Višina razpoložljivih sredstev Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 65.000,00 EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica, prav tako morajo upravičenci svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Sevnica, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Sevnica, in sicer le za namen opravljanja dejavnosti v tej poslovni enoti. IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev – Splošni pogoji 1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«. Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so naslednja: – pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10), – skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR), – pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, – dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«. – naročnik mora pred dodelitvijo sredstev od prejemnika pomoči pridobiti pisno izjavo o: – že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč, – drugih že prejetih (ali zaprošenih – v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. – do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: – ribištva in ribogojstva, – cestno prometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora, – premogovništva, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: – če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, – podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije). 2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sevnica in do države. 3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica v obdobju, določenem v tem razpisu. 4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV). 5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posameznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil. 6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. – Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe Upravičenci do razvojnih sredstev so mikro, majhna in srednja podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri slednjih se smiselno upoštevajo vsi pogoji za mikro in majhna podjetja). Upravičenci do pomoči so zgoraj navedena podjetja in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, kolikor imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo osebe za opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih A.1 Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu v času od 3. 4. 2013 do 28. 2. 2014. A.2 Višina razpoložljivih sredstev Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000,00 EUR. Občina Sevnica bo sofinancirala do 50% upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000,00 EUR za udeležbo na posameznem sejmu. B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest B.1 Upravičeni stroški so stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe, v višini 10 minimalnih mesečnih bruto plač. Za srednjo strokovno, višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08 odl. US) se šteje naslednja raven izobrazbe: – peta raven (5) za srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, – šesta raven (6 (podraven 6/1, 6/2) in – sedma raven (7). B.2 Višina razpoložljivih sredstev Višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000,00 EUR. Občina Sevnica bo sofinancirala do 50% upravičenih stroškov; upošteva se zaposlitev izvedena od 3. 4. 2013 do 28. 2. 2014. Dodatni pogoji: – zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na območju Občine Sevnica; – iskalci prve zaposlitve morajo biti prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS; – brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Sevnica; – pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden. V primeru razveljavitve pogodbe o zaposlitvi ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja, je prejemnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas ohranitve zaposlitve dolžan v roku 30 dni zaposliti drugo brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva in nemudoma predložiti vsa dokazila. Skupna dolžina obeh/vseh zaposlitev, ki so sofinancirana iz te pogodbe, mora trajati najmanj 12 mesecev. B.3 Končno poročilo Upravičenci morajo po poteku 12 mesecev od dneva nakazila sredstev predložiti končno poročilo, v katerem poročajo o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prve zaposlitve brezposelne osebe. V končnem poročilu je potrebno navesti: – za kakšen namen in koliko nepovratnih sredstev je bilo porabljenih, – ali je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena neprekinjeno 12 mesecev, – morebitno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve, – kakšne poslovne rezultate dosega podjetje po zaposlitvi osebe, – dokazila o novo zaposlenih, opis povečanja/širitve proizvodnje, storitev, – kratek opis nadaljnjih aktivnosti v okviru poslovanja podjetja, in predložiti: – dokazilo o obstoju podjetja – izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši kot 30 dni, – kopijo zadnje plačilne liste za osebo, ki je bila prijavljena v okviru razpisa in za katero je bila dodeljena subvencija. Kolikor do navedenega roka poročilo ni dostavljeno, gre za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, s čimer je podana osnova za izdajo zahtevka za vrnitev dodeljenih sredstev s pripadajočimi obrestmi. C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, opravljenih od 3. 4. 2013 do 28. 2. 2014. C.1 Upravičeni stroški a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar), ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in ki jo dejansko opravlja: – posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 2.000 EUR, – oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna vrednost te opreme presega 2.000 EUR, pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR, – subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, računalnikov, pohištva (police, mize, stoli, omare, regali, pulti, itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor, opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala, strojne instalacije), transportnih sredstev in osebnih vozil, ki so namenjena prevozu oseb ali usposabljanju za vozniški izpit in prevozu tovora v cestnem prometu, – v primeru lizinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta lizing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju (samo glavnica, brez obresti). b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje, računalniška programska oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij. Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti. Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarniških programov in operacijskih sistemov (npr. windows, office ipd.). Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in ki jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic. Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (produktivnejše, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja. V primeru, da ima podjetje registriranih več dejavnosti, ni upravičeno do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na področju trgovine. C.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti z novo sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti. C.3 Višina razpoložljivih sredstev Višina razpoložljivih sredstev znaša 40.000,00 EUR. – najvišji odstotek sofinanciranja je 25% upravičenih stroškov posamezne investicije, – višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15% od zneska skupno razpisanih sredstev za ta ukrep, – posamezni prijavitelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za tekoče leto predvidena za ta ukrep (kolikor prijavi večjo vrednost investicij, se upošteva določena maksimalna vrednost). V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2014. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28. 2. 2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 28. 2. 2014) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica (do 13. ure). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene z oznako: »Ne odpiraj Javni razpis – Promocija izdelkov in storitev«, »Ne odpiraj Javni razpis – Nova delovna mesta«, »Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe«. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene. VII. Datum odpiranja prijav Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem prijav začela 5. 3. 2014, v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo s sklepom zavržene. VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo določeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. IX. Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički (tel. 07/81-61-233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Maji Šušterič (tel. 07/81-61-205, maja.susteric@obcina-sevnica.si), vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti