Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 31/2013 Ob-4563/13 , Stran 3465
Št. 31/2013 Ob-4563/13
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 23/12, 1/13 in 7/13) Mestna občina Velenje objavlja
razpis
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem ali brezplačno uporabo s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov
1.) Predmet javnega razpisa Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) objavlja razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti MOV, ki jih začasno ne potrebuje, v najem ali brezplačno uporabo s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov. Razpis je namenjen vsem društvom ali zvezam ali organizacijam, ki delujejo na neprofitni osnovi in skozi svoje delovanje prispevajo k družbenemu razvoju v naši občini. MOV to dejavnost podpira, zato bo tistim, ki bodo na podlagi razpisa dobili prostore, financirala najemnino in stroške obratovanja. Tisti, ki delujejo v javnem interesu, pa bodo prostore dobili v brezplačno uporabo s financiranjem obratovalnih stroškov. 2.) Razpisna področja Razpis je razdeljen na dva področja: Področje A: Oddaja prostorov v brezplačno uporabo s financiranjem obratovalnih stroškov Področje B: Oddaja prostorov v najem s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov. 3.) Lastnik Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Področje A: I. Predmet oddaje v brezplačno uporabo s financiranjem obratovalnih stroškov: Predmet oddaje v brezplačno uporabo so prostori: a) v objektu Kopališka cesta 3 (dom SLO), Velenje, ID stavbe 3635, parcelna številka 3262/3, k.o. 964 Velenje: – prostor št. 2204, v izmeri 12,15 m2 – namen: pisarna za društveno dejavnost b) v objektu Kersnikova 13, Velenje, ID stavbe 1236, parcelna številka 1836/2, k.o. 964 Velenje: – prostor, v izmeri 54,80 m2 – namen: dejavnost razdeljevanja humanitarne pomoči c) v objektu Kersnikova 1, Velenje, ID stavbe 2141, parcelna številka 1864, k.o. 964 Velenje: – prostor št. 1, v izmeri 78,85 m2, z možnostjo uporabe dvakrat tedensko po 8 ur – namen: pisarne za društveno dejavnost d) v objektu Titov trg 1, Velenje, ID stavbe 3604, parcelna številka 2520, k.o. 964 Velenje: – prostor št. 102, v izmeri 17,85 m2 – namen: pisarne za društveno dejavnost, delovanje na humanitarnem področju. II. Pogoji oddaje v brezplačno uporabo: 1. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za obdobje do 5 let. MOV bo v letu 2014 financirala obratovalne stroške (električna energija, odvoz odpadkov, komunalne storitve, davke po veljavni zakonodaji, zavarovanje in drugo) in stroške rednega vzdrževanja, v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena sredstva z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom. 2. Prostori niso potrebni večje obnove. Uporabnik je dolžan prostore predati po poteku obdobja brezplačne uporabe zapisniško v stanju, kot jih je prejel. 3. Bistvene sestavine pogodbe o brezplačni uporabi so zapisnik o prevzemu prostorov v brezplačno uporabo in plačevanje obratovalnih stroškov ter stroškov rednega vzdrževanja. 4. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo izključno društvom ali zvezam ali organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za dejavnosti kot so navedene pri posameznem prostoru v I. poglavju področja A. 5. Uporabnik mora skleniti pogodbo o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo v roku 15 dni od prejema pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da za sklenitev pogodbe nima več interesa. III. Pogoji sodelovanja: Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizacije, ki imajo sedež v MOV in imajo status društva v javnem interesu na svojem področju dela, kar dokazujejo z ustreznim dokazilom oziroma ne glede na sedež, če je letni program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Velenje. Področje B: I. Predmet oddaje v najem s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov: Predmet oddaje v najem so prostori: a) v objektu Cesta Simona Blatnika 27 (čolnarna), Velenje, parcelna številka 872, k.o. 964 Velenje,: – prostor št. 5, v izmeri 41,00 m2 – mesečna najemnina: 102,50 € – namen: za skladiščenje opreme za vodne športe b) v objektu Šlandrova 10 b, Velenje, ID stavbe 2307, parcelna številka 1968/8, k.o. 964 Velenje: – garaža, v izmeri 26,80 m2 – mesečna najemnina: 80,40€ – namen: skladišče c) v objektu Kersnikova 13, Velenje, ID stavbe 1236, parcelna številka 1836/2, k.o. 964 Velenje: – prostor, v izmeri 40,80 m2 – mesečna najemnina: 122,40€ – namen: pisarne za društveno dejavnost d) v objektu Kolodvorska brez številke, Velenje, parcelna številka 1802/2, k.o. 964 Velenje: – prostor, v izmeri 32,00 m2 – mesečna najemnina: 80,00 € – namen: pisarna, delovanje radio klubov ali društev, prostori so ustrezno tehnično opremljeni; II. Pogoji oddaje v najem s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov: 1. Prostori se oddajo v najem za obdobje 5 let. MOV bo v letu 2014 financirala najemnino, obratovalne stroške (električna energija, odvoz odpadkov, komunalne storitve, davke po veljavni zakonodaji, zavarovanje in drugo) in stroške rednega vzdrževanja, v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena sredstva z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom. 2. Prostori niso potrebni večje obnove. Uporabnik je dolžan prostore predati po poteku obdobja najema zapisniško v stanju, kot jih je prejel. 3. Bistvene sestavine pogodbe o najemu so zapisnik o prevzemu prostorov v najem, višina najemnine in plačevanje obratovalnih stroškov ter stroškov rednega vzdrževanja. 4. Prostori se oddajo v najem za dejavnosti kot so navedene pri posameznem prostoru v I. poglavju področja B. 5. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 15 dni od prejema pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da za sklenitev pogodbe nima več interesa. III. Pogoji sodelovanja: Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizacije, ki imajo sedež v MOV oziroma ne glede na sedež, če je letni program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Velenje. 4.) Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava mora zajemati: a) za razpisno področje A: a. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, b. dokazilo o delovanju v javnem interesu b) za razpisno področje B: a. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba. Prijavitelji morajo vloge oddati do 31. 1. 2014 do 10. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – oddaja prostorov društvom« z označbo razpisnega področja (A ali B). Na hrbtni strani kuverte mora prijavitelj zapisati svoj polni naslov. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa. 5.) Odpiranje vlog Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 31. 1. 2014 ob 12. uri, v sejni sobi Urada za razvoj in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranje prejetih vlog je javno. 6.) Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.) Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je 20.000,00 € za leto 2014, v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena sredstva z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom. 8.) Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tistem proračunskem letu, v katerem so dodeljena. 9.) Postopek Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane. Izbor bo opravila Komisija za izvedbo postopkov za oddajo poslovnih prostorov MOV v najem, ki bo vse kandidate obvestila o izboru najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo vlog. Izbran bo tisti kandidat oziroma kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa in bodo ocenjeni z najvišjim številom točk po merilih. Župan izda sklepe o izbiri uporabnikov oziroma najemnikov ter prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom. 10.) Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija zajema: – besedilo razpisa, – razpisni obrazec. Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. 11.) Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-34 ali 041/635-206 (Bojan Čampa), ali po elektronski pošti: bojan.campa@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti