Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen, stran 12966.

Na podlagi 3., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 23. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12 in 80/13), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»Javni interes
2.a člen
Na območju Občine Komen obstaja javni interes, da se izvede posodobitev javne razsvetljave in uredi upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave in s tem omogoči prilagoditev obstoječega omrežja novim in strožjim predpisom s področja varstva okolja in uvedbo novih tehnologij, ki bodo omogočale takojšnje zmanjšanje tekočih in vzdrževalnih stroškov.«
3. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna služba se financira iz:
– občinskega proračuna,
– drugih virov.
(2) Koncedent bo za celotno izvajanje gospodarske javne službe plačeval iz proračuna manj, kot je plačeval v referenčnem obdobju.
(3) Način financiranja izvajanja javne službe se podrobno uredi z javnim razpisom za izbor koncesionarja in s koncesijsko pogodbo.
(4) S koncesijsko pogodbo se opredeli tudi način usklajevanja ponujenih cen skozi celotno koncesijsko obdobje.
(5) Koncesionar plača koncedentu koncesijsko dajatev v višini, ki jo ponudi na javnem razpisu na podlagi katerega je pridobil koncesijo. Koncesionar plača koncesijsko dajatev za celotno obdobje trajanja koncesije najkasneje v roku 8 dni po prevzemu opreme in naprav javne razsvetljave v upravljanje in vzdrževanje.«
4. člen
V besedilu 30. člena se črta zadnji stavek »Z razpisnimi pogoji župan ne sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.«
5. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– cena za opravljanje storitve javne službe,
– višina koncesijske dajatve iz 24. člena tega odloka,
– reference ponudnika s področja gradenj in vzdrževanja razsvetljave po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov,
– cena električne energije,
– merila v skladu z določili veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju za področje električne energije.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena (določen način njihove uporabe) ter navedena v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.«
6. člen
48. člen se črta.
7. člen
Ostala določila iz Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12 in 80/13) ostanejo nespremenjena.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-07/2011-27
Komen, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti