Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Ob-4609/13 , Stran 3458
Ob-4609/13
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) ter prvega odstavka 2., 18. in 19. člena Pravilnika o izvajanju postopka javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje (Uradni list RS, št. 103/11) objavljam naslednji
javni razpis
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje AV del slovenskih neodvisnih producentov, namenjenih za javno kinematografsko predvajanje, pri katerih Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) s svojim vložkom sodeluje kot koproducent. RTV SLO sofinancira tudi kinematografske filmske projekte, ki se lahko realizirajo tudi kot televizijske nanizanke ali nadaljevanke. RTV SLO bo na razpisu izbrane projekte po zaključku rednega javnega kinematografskega predvajanja uvrstila v svoj programsko-produkcijski načrt v skladu z vsebinskimi, tehničnimi in programskimi standardi javne televizije. Koprodukcijski vložek, ki ga RTV SLO vloži v projekte, krije vse faze realizacije projekta do vključno izdelave končne kopije AV dela, ne krije pa stroškov promocije in distribucije dela. 2. Pomen izrazov V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 1. AV dela oziroma AV projekti – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani, in ki so izraženi kot individualne intelektualne stvaritve. 2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja. 3. Upravičena oseba – prijavitelj oziroma oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem pravilniku za oddajo vloge na razpis in katere vloga izpolnjuje vse pogoje, objavljene v razpisu. 4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, določenem v besedilu razpisa. 5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene z razpisom. 6. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, registrirana za izvajanje ustrezne AV dejavnosti, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku razpisa. 7. Projekt – izraz za posamezno obliko filmske AV ustvarjalnosti oziroma dela, ki ga prijavitelj odda na razpis. 8. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (tehnično oziroma zvočno in slikovno obdelavo do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano). 9. Koproducent – neodvisni producent ali drugi vlagatelj, ki s svojim ovrednotenim vložkom (finančnim, tehničnim, storitvenim ipd.) na podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji AV dela. 10. Sinopsis – besedilo, ki povzema strukturo zgodbe in njene najpomembnejše obrate ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega od ene do dve tipkani strani. 11. Osnutek scenarija (treatment) – razširjena oblika sinopsisa, ki vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega lahko od pet do petdeset tipkanih strani. 12. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glavne lastnosti osebe, ki nastopa v igranem AV delu: njen spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status, poklic, predzgodovino (kolikor je pomembna za potek dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi druge lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo osebe za določena dejanja. 13. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke. 14. Mladinski celovečerni film – film, katerega ciljna publika je v pretežnem delu populacija od 12 do 18 let. 15. Celovečerni (dolgometražni) film – film, katerega trajanje presega 70 minut. 16. Srednjemetražni film – film, ki traja 45–70 minut. 17. Kratkometražni film – film, krajši od 45 minut. 18. Javno prikazovanje – vsako redno javno predvajanje filma v kinematografih v skladu s programom kinematografa in profesionalnimi standardi, ne glede na nosilec zvoka in slike, s katerega se film predvaja. 19. Predračun projekta – ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta. 20. Finančni načrt – ovrednoteni prikaz vseh virov in vrst financiranja projekta (finančni vložki, tehnične in druge storitve itd.) ter pojasnila, na kakšen način se zagotavljajo viri in vrste financiranja za zaključeno finančno konstrukcijo projekta. 21. Terminski načrt – časovno natančno opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta, vključujoč predvideni potek promocijskih aktivnosti ter kinematografske in druge distribucije doma in v tujini. 22. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot do določeni v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08). 23. Reference (ko)producenta in soavtorjev oziroma avtorjev prispevkov AV dela – seznam vseh ustvarjenih AV del, udeležb in nagrad na festivalih, priznanj in drugih udejstvovanj na AV področju. 24. Povezane osebe – osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti osebi. 25. Koprodukcijski vložek – finančni vložek ali storitveni vložek (najem prostorskih kapacitet, tehnike, človeških virov ipd.), ki se lahko finančno ovrednoti. RTV SLO sodeluje na razpisu le s finančnim koprodukcijskim vložkom. 26. Slovenski film – film, pri katerem ima večinski producentski delež slovenski producent ali je pretežno posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter manjšinske koprodukcije. 27. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl.US in 87/11 – ZAvMS) in: – ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU; – ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa; – v kateri ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajset odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju; – ki po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto. Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke razpisa. 3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet razpisa RTV SLO bo na razpisu sofinancirala naslednja AV dela: – Področje A – DOKUMENTARNO – IGRANI FILM (80–90 minut) – Področje B – MLADINSKI CELOVEČERNI FILM (80–90 minut): Namenjen naj bo najstnikom med 13 in 16 letom in primeren za predvajanje v terminih mladinskega programa. V vedrem, humornem vzdušju in s pozitivnim sporočilom naj obravnava sicer zapleteno doživljanje prve resne ljubezni. Gre torej za ljubezenski film z avtonomnim in edinstvenim mladostnikom v središču, ki pa ne zanemarja vsakdanjih dvomov, zapletov z avtoriteto in zablod pri iskanju smisla najstniškega obstoja – Področje C – OTROŠKI ANIMIRANI FILMI (do 15 minut) – Področje D – KRATKI ANIMIRANI FILM (do 15 minut). Obravnavajo naj teme s področja izzivov sodobnega življenja. Na kritičen način, s priporočeno potenco avtorskega humorja, naj podajajo zgodbe širokega spektra družbenega življenja, ki jih generirajo ekonomske razmere, kriza, nadvlada materialnega nad duhovnim. Osnovna motivacija se lahko naslanja tudi na zimzelene, kanonske zgodbe, poglavja zgodovine, ki lahko aktualnost osvetlijo z drugega zornega kota. Kratki animirani filmi naj komunicirajo z občinstvom zahtevnejšega, avtorskega filma, vsekakor pa naj ustvarjalci upoštevajo določila in pravila, ki veljajo za televizijsko predvajanje do v osrednjevečernem času med 21.00 in 22.00. – Področje E – CELOVEČERNI IGRANI FILM (80–90 minut): Vsebinski okvir je zamejen z naslednjimi temami: sobivanje različnosti (nacionalnih, kulturnih, medgeneracijskih ipd.), teme iz življenja zapostavljenih ali preslabo zaščitenih družbenih skupin ali posameznikov. Prednostno bodo obravnavani scenariji, ki razvijajo socialno občutljivost, tematizirajo zmožnost sobivanja različnosti in iskanje izhodov iz neodzivnosti družbe ali posameznikov v zbirokratiziranem in otopelem okolju. Predlagani projekti naj se izogibajo preveč nazornim in grobim prikazom nasilja ali eksplicitnim prikazom spolnosti, poudarek naj bo na prikazovanju psiholoških in družbenih odzivov na dogajanja, ki običajno ne najdejo mesta med najbolj relevantnimi vsebinami množičnih medijev. – Področje F – KRATKI IGRANI FILM (do 20 minut): Obravnavajo naj teme s področja sodobnega življenja. Prednost imajo zgodbe, ki zaznavajo specifične premike v medosebnih in družbenih odnosih, ki jih generirajo zaostrene ekonomske razmere. Ob vsebinski odzivnosti pričakujemo sveže in inovativne narativne pristope. 4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo Prijavljena AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo biti posneta in izročena za predvajanje v HD formatu 16:9. 5. Maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa Maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 1.700.000 EUR. Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša: – za posamezni projekt – igrano-dokumentarni film do 150.000,00 EUR; – za posamezni projekt – celovečerni igrani film/mladinski celovečerni film do 500.000,00 EUR; – za posamezni projekt – kratki igrani film/otroški animirani film do 60.000,00 EUR; – za posamezni projekt – kratki animirani film do 80.000,00 EUR. Sredstva za realizacijo filmskih projektov morajo biti porabljena najkasneje v roku dveh let od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. RTV SLO sofinancira projekte največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov oziroma do najvišjega zneska, določenega v besedilu razpisa. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te točke RTV SLO sofinancira projekte največ do odstotka, ki ga v finančni konstrukciji glede na celotno predračunsko vrednost projekta ne krijejo že drugi sofinancerji in koproducenti. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – obvezne obrazce (št. 1 – št. 11), – ocenjevalni listi, – vzorec koprodukcijske pogodbe. Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca koprodukcijske pogodbe. 7. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije. 2. Prijavitelj projekta in z njim povezane osebe imajo na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne in druge obveznosti do RTV SLO. 3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave še ni realizirano oziroma dokončano. 4. AV delo se bo po zaključku rednega kinematografskega predvajanja prikazovalo v televizijskih programih RTV SLO. 5. AV delo je po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe javnega prava posebnega nacionalnega in kulturnega pomena in zakonom, ki ureja medije. 6. AV delo bo ustrezalo tudi vsem vsebinskim in tehničnim standardom za prikazovanje na javni televiziji. 7. Proti osebi prijavitelja ali z njo povezani osebi ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali področnem zakonu, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja osebe prijavitelja ali z njo povezane osebe. Neodvisni producent, ki je s prijavljenim projektom izbran na razpisu, mora pred podpisom pogodbe z RTV SLO zagotoviti, da ob realizaciji AV projekta RTV SLO pridobi materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko, spletno in drugo predvajanje projekta pod pogoji, določenimi v pogodbi o sofinanciranju (koprodukcijski pogodbi), in pravice za arhiviranje projekta kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO. Prijavitelj mora zagotoviti, da RTV SLO pridobi te pravice najkasneje po enem letu od zaključka rednega kinematografskega predvajanja v Republiki Sloveniji. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene. 8. Vloga Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z neomejenim številom vlog. Vloga je popolna, če prijavitelj predloži: 1. Izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 1). 2. Reference prijavitelja/producenta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 2). 3. Seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2010 2011 in 2012, z navedbo naročnikov posameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 3). 4. Seznam predvidene avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, ki bo sodelovala pri realizaciji projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 4). 5. obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5), 6. Terminski načrt realizacije projekta, vključno z datumom dokončanja projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 6). 7. Izjavo, da prijavitelj z oddajo vloge sprejema pogoje javnega razpisa oziroma koprodukcijskega sodelovanja z RTV SLO, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 7). 8. Izjavo, o izpolnjevanju obveznosti in insolventnosti ali prisilnem prenehanju (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 8). 9. Izjava o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 9). 10. Finančni predračun projekta, iz katerega izhaja zaključena finančna konstrukcija projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 10). 11. Finančni načrt realizacije projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 11). 12. Sklenjene koprodukcijske predpogodbe ali pogodbe z drugimi koproducenti pri projektu v skladu s finančnim načrtom realizacije projekta. 13. Predpogodbe ali pogodbe sofinancerji projekta v skladu s finančnim načrtom realizacije projekta (npr. domači in tuji javni sofinancerji kot na primer: Slovenski filmski center, (v nadaljnjem besedilu: SFC), Filmski studio Viba film Ljubljana, Eurimages, evropski programi, državni organi, sponzorji, donatorji, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil …). 14. Sinopsis. 15. Treatment (ni potreben za zvrst – dokumentarno-igrani film, 80–90 minut). 16. Karakterizacija glavnih likov (ni potrebna za zvrst – dokumentarno-igrani film, 80–90 minut). 17. Scenarij. 18. Režijska eksplikacija (režiserjev vidik obravnave in pristopa k temi). 19. Likovna zasnova filma in zgodboris (samo pri animiranih filmih). 20. Predpogodbe ali pogodbe s predvidenimi soavtorji AV dela in avtorji prispevkov z vključeno predračunsko vrednostjo honorarja in predvidenim terminskim načrtom. 21. Na vsaki strani parafiran in žigosan vzorec koprodukcijske pogodbe s strani upravičenega zastopnika prijavitelja. 22. Pisno dokazilo o zagotovljeni kinematografski distribuciji po dokončanju projekta, z navedbo kinematografa in predvideno dolžino trajanja kinematografske distribucije. 23. Dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro več kot tri mesece (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES (npr. društva, zavodi). Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge. Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo. 9. Razpisni roki Prijavitelji lahko pošljejo vloge za vsa razpisana področja v naslednjem razpisnem roku: od 27. 12. 2013 do 7. 3. 2014. Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2013, področje _____ (področje dopiše prijavitelj)«. Prijavitelji morajo na poslanih ovojnicah obvezno napisati področje, na katerem kandidirajo s posameznim AV delom. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici. Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva, ki pridobi oznako – zaporedno številko, glede na vrstni red registra prispelih vlog za posamezno področje. RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene. 10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga A) Merila za ocenjevanje vlog Področja A, B, E in F: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) do 15 točk – ocena producenta – odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih) d) do 15 točk- ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma – (utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta). B) Merila za ocenjevanje vlog Področja C in D: a) do 25 točk – ocena scenarija – (univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta in pripovednega postopka ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor) b) do 15 točk – ocena likovne zasnove filma in (osnutka) zgodborisa- (izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kakovosti, pričakovana zahtevnost izvedbe) c) do 20 točk – ocena režiserja, od tega: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) do 10 točk – ocena glavnega animatorja – odmevnost ustvarjalnega dela na AV področju, e) do 20 točk – ocena producenta – odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihov udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih), f) do 10 točk – ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma- (utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta). Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk. Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v sofinanciranje. RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v sofinanciranje v primeru povečanja ali sprostitve sredstev. 11. Izvedba razpisa Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovnim komisijam, ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. Projekti, ki ne bodo dosegli določenega najmanjšega števila točk (70), ne bodo predlagani in sprejeti v sofinanciranje. Če noben projekt ne bo dosegel najmanjšega določenega števila točk, se noben projekt ne bo sprejel v sofinanciranje, generalni direktor RTV SLO pa lahko odloči, da se razpis ponovi. RTV SLO si pridrži pravico, da kljub zadostnemu doseženemu številu točk nobenega projekta ne sprejme v sofinanciranje, za kar mora podati ustrezno obrazložitev. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini sofinanciranja izbranih del ali o zavrnitvi sofinanciranja del. V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri sofinanciranje že zavrnjenega dela ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja. S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila koprodukcijsko pogodbo, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi s sofinanciranjem in realizacijo AV dela. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo od sklenitve pogodbe. 12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Sredstva, ki bodo dodeljena za sofinanciranje izbranih projektov, morajo biti porabljena v roku dveh let po podpisu koprodukcijske pogodbe. Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa koprodukcijska pogodba. 13. Informacije v zvezi z razpisom Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP, Matejo Smisl, elektronski naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro. Celotna razpisna dokumentacija je objavljena v Uradnem listu RS in na spletnih straneh RTV SLO/razpisi www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim osebam dosegljiva na sedežu RTV SLO in spletni strani.
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti