Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4125. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
4126. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I)
4127. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G)
4128. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)
4129. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-D)
4130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E)
4131. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1C)
4132. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1C)
4133. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu (ZVin-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4134. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski

MINISTRSTVA

4135. Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
4136. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4137. Poročilo o gibanju plač za oktober 2013
4138. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4139. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012

OBČINE

Beltinci

4200. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2014

Borovnica

4201. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2014
4202. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč na domu
4203. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica
4204. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dolenjske Toplice

4140. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Grosuplje

4141. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje
4142. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje
4143. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1482/7, k.o. 1781 – Polica
4144. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. II/2013

Ig

4145. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2014
4146. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kanal ob Soči

4147. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014

Kobarid

4148. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2014

Koper

4149. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014
4150. Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper
4151. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper
4152. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarski javni službi »prisilni odvoz vozil«
4153. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
4154. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014
4155. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014
4156. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
4157. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper
4158. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
4159. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja
4160. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva
4161. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4162. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4163. Sklep o določitvi cene za storitve javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«

Krško

4164. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško, in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2013

Log-Dragomer

4165. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2014
4166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer
4167. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2014
4168. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2014

Osilnica

4169. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2014

Pivka

4170. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka
4171. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2014
4172. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2014
4173. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Rogatec

4174. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2014

Semič

4175. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014
4176. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič
4177. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

4178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
4179. Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
4180. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Slovenj Gradec
4181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
4182. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2014

Škofja Loka

4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
4184. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2014

Škofljica

4185. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014
4186. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica

Šmarje pri Jelšah

4187. Pravilnik o uporabi in oddajanju športne dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in drugih športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah v Občini Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

4188. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
4189. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban

Vipava

4190. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2014

Zagorje ob Savi

4191. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014
4192. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi
4193. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
4194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi

Žalec

4195. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2014
4196. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2014

Železniki

4197. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2014
4198. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2013

Žiri

4199. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2014

POPRAVKI

4205. Popravek Skupnega sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov
AAA Zlata odličnost