Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 13304.

Na podlagi Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 21/13), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11 in 59/13), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13), 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/1985), (v nadaljevanju: Odlok), se spremeni besedilo 4. člena tako, da se glasi:
»Na dan praznika, dela prostega dne in nedeljo se pokopi umrlih ne izvajajo.
Pokop umrlega se sme izjemoma opraviti na soboto, vendar je v tem primeru naročnik pogrebnih storitev dolžan kriti povečane stroške storitev.
Na območju Občine Zagorje ob Savi sme prevoze umrlih z lokacije smrti do lokacije upepelitve oziroma pokopa opravljati samo izvajalec, ki v Občini Zagorje ob Savi izvaja gospodarsko javno službo urejanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem na vseh pokopališčih, razen v KS Šentgotard, Čemšenik in Podkum ter pogrebnih storitev in storitev v zvezi z upepeljevanjem.«
2. člen
Besedilo 11. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Voditi pse in druge živali po pokopališču ni dovoljeno.«
3. člen
Besedilo 22. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju Občine Zagorje ob Savi je uporaba mrliških vežic obvezna na naslednjih pokopališčih:
– Zagorje ob Savi,
– Izlake,
– Šentgotard,
– Čemšenik,
– Podkum,
– Šentlambert.«
4. člen
Besedilo 23. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da pokopališče nima mrliške vežice, se lahko umrli do pogreba čuva na domu, če so za to podane ustrezne razmere.
Če na podlagi prejšnjega odstavka možnosti za čuvanje umrlega na domu ni, se umrli do pogreba čuva v najbližji razpoložljivi mrliški vežici v dogovoru z lastnikom oziroma upravljavcem vežice.«
5. člen
Besedilo 24. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 400,00 EUR, se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 8., 9., 10., 11., in 12. člena tega Odloka.«
6. člen
Besedilo 25. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.000,00 EUR, se kaznuje za prekršek kdor naroči ali izvaja dela v nasprotju z določbami 14., 17., 18., in 19. člena tega Odloka.«
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-4/2013-5
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.