Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4177. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 13278.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/2009 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičninam:
– parcela parc. št. 2982/1, k.o. 1526 – Vinji Vrh, pot v izmeri 727 m2, vpisana kot last Občine Semič.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-20/2013-6
Semič, dne 20. decembra 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.