Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4161. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 13257.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-21/2011
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12 in 101/13 – ZDavNepr) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Pri nepremičnini s parc. št. 2201/2 k.o. Boršt, pri nepremičninah s parc. št. 901/2, 912/16, 912/18, k.o. Hribi, pri nepremičninah s parc. št. 1/5, 17/2, 1570/90, 1570/91, k.o. Koper, pri nepremičnini s parc. št. 1281 k.o. Koštabona, pri nepremičninah s parc. št. 3384/5, 3449/3, 3449/5, 3450/1, 3454/1, 3480/4, 3480/6, 3603/1, 3605/1, 3608/1, 3709/1, 3740/3 k.o. Kubed, pri nepremičnini s parc. št. 1465/1 k.o. Loka, pri nepremičnini s parc. št. 1018/11 k.o. Marezige, pri nepremičninah s parc. št. 1384/4, 1429/3, 1558/4, k.o. Pomjan, pri nepremičninah s parc. št. 1422/2, 1423/2, 4426/1 k.o. Semedela, pri nepremičninah s parc. št. 815/5, 1000/2 k.o. Socerb, pri nepremičninah s parc. št. 773/3, 2469/7, 2498, 2500/2, 2502/2, 2503, 2510, 2512/5, 2515/4, 2515/5, 2516/1, 2516/2 k.o. Sveti Anton, pri nepremičninah s parc. št. 1418, 1547/7, k.o. Škofije, pri nepremičninah s parc. št. 1154/8, 1154/10, 4342/2 k.o. Truške, pri nepremičnini s parc. št. 60/21 k.o. Vanganel vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičnini s parc. št. 2201/2 k.o. Boršt, pri nepremičninah s parc. št. 901/2, 912/16, 912/18, k.o. Hribi, pri nepremičninah s parc. št. 1/5, 17/2, 1570/90, 1570/91, k.o. Koper, pri nepremičnini s parc. št. 1281 k.o. Koštabona, pri nepremičninah s parc. št. 3384/5, 3449/3, 3449/5, 3450/1, 3454/1, 3480/4, 3480/6, 3603/1, 3605/1, 3608/1, 3709/1, 3740/3 k.o. Kubed, pri nepremičnini s parc. št. 1465/1 k.o. Loka, pri nepremičnini s parc. št. 1018/11 k.o. Marezige, pri nepremičninah s parc. št. 1384/4, 1429/3, 1558/4, k.o. Pomjan, pri nepremičninah s parc. št. 1422/2, 1423/2, 4426/1 k.o. Semedela, pri nepremičninah s parc. št. 815/5, 1000/2 k.o. Socerb, pri nepremičninah s parc. št. 773/3, 2469/7, 2498, 2500/2, 2502/2, 2503, 2510, 2512/5, 2515/4, 2515/5, 2516/1, 2516/2 k.o. Sveti Anton, pri nepremičninah s parc. št. 1418, 1547/7, k.o. Škofije, pri nepremičninah s parc. št. 1154/8, 1154/10, 4342/2 k.o. Truške, pri nepremičnini s parc. št. 60/21 k.o. Vanganel zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-21/2011
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-21/2011
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 –ZLS-UPB2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/00, 30/02, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza della CC, 120/06 – Sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Sentenza della CC, 57/12 e 101/13 – ZDavNepr), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2013, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I.
Riguardo al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 2201/2 c.c. Boršt, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 901/2, 912/16, 912/18, c.c. Hribi, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1/5, 17/2, 1570/90, 1570/91, c.c. Capodistria, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1281 c.c. Koštabona, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 3384/5, 3449/3, 3449/5, 3450/1, 3454/1, 3480/4, 3480/6, 3603/1, 3605/1, 3608/1, 3709/1, 3740/3 c.c. Kubed, al bene immobile insistente sulla particella catastale n.1465/1 c.c. Loka, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1018/11 c.c. Marezige, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1384/4, 1429/3, 1558/4, c.c. Pomjan, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1422/2, 1423/2, 4426/1 c.c. Semedella, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 815/5, 1000/2 c.c. Socerb, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 773/3, 2469/7, 2498, 2500/2, 2502/2, 2503, 2510, 2512/5, 2515/4, 2515/5, 2516/1, 2516/2 c.c. Sveti Anton, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1418, 1547/7, c.c. Škofije, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1154/8, 1154/10, 4342/2 c.c. Truške, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 60/21 c.c.Vanganello tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II.
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 901/2, 912/16, 912/18, c.c. Hribi, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1/5, 17/2, 1570/90, 1570/91, c.c. Capodistria, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1281 c.c. Koštabona, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 3384/5, 3449/3, 3449/5, 3450/1, 3454/1, 3480/4, 3480/6, 3603/1, 3605/1, 3608/1, 3709/1, 3740/3 c.c. Kubed, al bene immobile insistente sulla particella catastale n.1465/1 c.c. Loka, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 1018/11 c.c. Marezige, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1384/4, 1429/3, 1558/4, c.c. Pomjan, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1422/2, 1423/2, 4426/1 c.c. Semedella, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 815/5, 1000/2 c.c. Socerb, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 773/3, 2469/7, 2498, 2500/2, 2502/2, 2503, 2510, 2512/5, 2515/4, 2515/5, 2516/1, 2516/2 c.c. Sveti Anton, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1418, 1547/7, c.c. Škofije, ai beni immobili insistenti sulle particelle catastali n. 1154/8, 1154/10, 4342/2 c.c. Truške, al bene immobile insistente sulla particella catastale n. 60/21 c.c.Vanganello.
III.
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-21/2011
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.