Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4193. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi, stran 13302.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) in 71. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12 in 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Zagorje ob Savi določa število članov svetov krajevnih skupnosti ter volilne enote za volitve članov v svete krajevnih skupnosti in druga vprašanja, pomembna za pripravo in izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti, ki niso z zakonom izrecno določena.
2. člen
Območje Občine Zagorje ob Savi je razdeljeno na trinajst krajevnih skupnosti:
1. Krajevna skupnost Jože Marn
2. Krajevna skupnost Rudnik - Toplice
3. Krajevna skupnost Podkum
4. Krajevna skupnost Ravenska vas
5. Krajevna skupnost Franc Farčnik
6. Krajevna skupnost Kotredež
7. Krajevna skupnost Čemšenik
8. Krajevna skupnost Šentgotard
9. Krajevna skupnost Izlake
10. Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat
11. Krajevna skupnost Kisovec - Loke
12. Krajevna skupnost Šentlambert
13. Krajevna skupnost Tirna.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij. Volilne enote so natančno opredeljene v statutih krajevnih skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Jože Marn se določi 1 volilna enota, v katerih se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Čemšenik se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ravenska vas se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kotredež se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentgotard se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentlambert se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tirna se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
12. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Franc Farčnik se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne skupnosti.
13. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat se določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov sveta krajevne skupnosti.
  Volilna enota 1:    Mlinše v celoti
             Zabava v celoti
             Log pri Mlinšah v celoti
             Žvarulje – del, hišne št. od 1 do 17, 23
             Breznik v celoti
             Kostrevnica v celoti
             Ravne pri Mlinšah v celoti
             – volijo se trije člani;
 Volilna enota 2:    Dolgo brdo v celoti
             Vrh pri Mlinšah v celoti
             Kandrše – del, hišne št. od 4 do 27
             in od 38 dalje
             Vidrga v celoti
             – volijo se trije člani;
 Volilna enota 3:    Kolovrat v celoti
             Medija v celoti
             Borje pri Mlinšah v celoti
             Žvarulje – del, hišne št. 19, 20, 21
             Briše v celoti
             Razpotje v celoti
             – volijo se trije člani.
14. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kisovec – Loke se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov sveta krajevne skupnosti.
  Volilna enota 1:    Cesta 15. aprila – del, hišne št. od 2
             do 42
             Cesta na Zlato polje – del, hišne št.
             16, 17, 18, 19
             Borovniško naselje v celoti
             Jevšnikova ulica v celoti
             Ribnik v celoti
             – volita se dva člana;
 Volilna enota 2:    Trg pohorskega bataljona v celoti
             Rudarska cesta – del, hišne št. 1, 2,
             2a, 4, 6, 8, 12
             Petelinkarjeva cesta v celoti
             Tonkova cesta v celoti
             – volita se dva člana;
 Volilna enota 3:    Cesta 15. aprila – del, hišna št. 1a
             Rudarska cesta – del, hišne št. 3, 5, 7,
             9, 10, 11, 12a, od 13 dalje
             Cesta na Zlato polje – del, hišne št. od
             1 do 15
             Naselje na šahtu v celoti
             – volita se dva člana;
 Volilna enota 4:    Loke pri Zagorju – del, hišne št. 8
             dalje
             Zavine – del, hišne št. od 1 do 13
             Spodnji Šemnik v celoti
             Strahovlje v celoti
             – volita se dva člana
 Volilna enota 5:    Čolnišče v celoti
             Vrh v celoti
             – voli se en član.
15. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Izlake se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
  Volilna enota 1:    Izlake – del, hišne št. 13, 15, 15a, 17,
             19, 21, 23, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
             52, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74,
             76, 78
             Gladež od 1 do 32, 34, 36, 38
             Loke – del, hišne št. od 1 do 7, 9, 11,
             od 15, 15a, od 16 do 28
             Medijske toplice v celoti
             Spodnji Prhovec v celoti
             Zgornji Prhovec v celoti
             Zabreznik – del, hišne št. 1, 2, 3, 5,
             5a, 6
             – volijo se trije člani;
 Volilna enota 2:    Krače v celoti
             Smučidol v celoti
             Šemnik v celoti
             Valvazorjeva – del, hišne št. 3a, 3b,
             3c, 3d, 3e
             – volita se dva člana;
 Volilna enota 3:    Izlake – del, hišne št. 1 do 12, 14, 16,
             18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
             62, 64
             Narof v celoti
             Obrezija v celoti
             Spodnje Izlake v celoti
             Zgornje Izlake v celoti
             Valvazorjeva – del, hišne št. od 1 do 9,
             od 11 do 18, 18b, 18c, od 19 do 26
             Gladež – del, hišne št. 45, 47
             Loke – del, hišne št. 10, 12, 13, 14
             – volijo se trije člani;
 Volilna enota 4:    Gladež – del, hišna št. 40
             Podlipovica v celoti
             Orehovica v celoti
             – volijo se trije člani.
16. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podkum se določi 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne skupnosti.
  Volilna enota 1:    Podkum v celoti
             Sopota 15, 16, 17, 17a, 20, 22, 23, 24,
             25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
             35, 36, 37, 38, 39, 40
             – volijo se trije člani;
 Volilna enota 2:    Gorenja vas od 8 do 31
             Rodež v celoti
             Šklendrovec od 1 do 36 in 45
             Borovak pri Podkumu 40 in 41
             – volijo se trije člani;
 Volilna enota 3:    Borovak pri Podkumu od 1 do 38
             Mali Kum v celoti
             Gorenja vas od 1 do 7
             – volijo se trije člani;
 Volilna enota 4:    Padež v celoti
             Osredek v celoti
             Rtiče v celoti
             – volita se dva člana.
17. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za volitve v svete krajevnih skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
18. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglaša in objavlja izid volitev ter daje poročila o izidu volitev,
– izdaja potrdila o izvolitvi,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
19. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
20. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na voliščih,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Mandatna doba članov svetov krajevnih skupnosti traja štiri leta in se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.
22. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti traja štiri leta.
23. člen
Prvo sejo izvoljenih članov svetov KS skliče župan najpozneje v 20 dneh po izvolitvi sveta KS.
Na tej seji se izvoli predsednik sveta po postopku opredeljenem v statutu posamezne krajevne skupnosti.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 47/10).
Št. 040-1/2013-14
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.