Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4191. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014, stran 13293.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 13. in 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12 in 19/13) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB in 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I   |SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78     | 21.072.903|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI 70+71           | 11.954.039|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 10.792.928|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  9.524.370|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   861.758|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   406.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.161.111|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   815.149|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    6.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   10.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   43.570|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   286.392|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   81.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   80.000|
|   |in neopredmetenih dolg. sr.        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  9.036.364|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.597.117|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna   |  7.439.247|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EU           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Prejeta sredstva iz drugih evropskih    |      0|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43         | 25.053.821|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  3.125.302|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   693.559|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   120.939|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.929.803|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   61.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve      |   320.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  6.611.314|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   110.374|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  3.105.428|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   602.113|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.793.399|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 15.035.065|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 15.035.065|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   282.140|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transf. pravnim     |   232.140|
|   |in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   50.000|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I – II | –3.980.918|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   19.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750+751+752 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |   19.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   19.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV – V  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.000.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   303.413|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   303.413|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH | –3.265.331|
|   |I+IV+VII-II-V-VIII             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII         |   696.587|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE             |  3.980.918|
|   |VI+VII-VIII-IX=-III            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII  |Stanje sredstev na računih konec preteklega|  3.345.989|
|   |leta                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: sredstva prejeta iz naslova požarne takse, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, sredstva komunalnega prispevka, sredstva iz naslova koncesij za kmetijska zemljišča in divjad, sredstva pridobljena od najemnin za stanovanja, poslovne prostore ter najemnin od oddaje javne infrastrukture v najem, sredstva pridobljena s prodajo stvarnega premoženja (kapitalski prihodki), prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega pooblaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica porabe neposrednega proračunskega uporabnika.
Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Zagorje ob Savi so: občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinske uprava z vsemi oddelki (oddelek za splošne zadeve, javne finance, družbene dejavnosti in gospodarstvo, gospodarske javne službe ter okolje in prostor) in krajevne skupnosti.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna odloča župan, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 30 % obsega področja proračunske porabe znotraj neposrednega proračunskega uporabnika.
O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami posebnega dela proračuna znotraj posamezne krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti. V kolikor skupno povečanje oziroma zmanjšanje posamezne proračunske postavke znotraj krajevne skupnosti presega 5.000 EUR o prerazporeditvah na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti odloča župan.
Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena tudi ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte sofinancirane iz skladov EU.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan (v krajevnih skupnostih predsednik sveta krajevne skupnosti), ki lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov.
Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Ne glede na četrti odstavek tega člena lahko župan spremeni vrednost projekta iz načrta razvojnih programov za več kot 20 %, če sprememba vrednosti projekta ni višja od 15.000 € glede na sprejeti načrt razvojnih programov.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 50.000,00 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča Občinskemu svetu z zaključnim računom.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 120.000,00 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000,00 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem skladno z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (z vključenimi menjavami).
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se med izvrševanjem proračuna lahko dopolni ali spremeni.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan odloči in sklene pravne posle ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost pravnih poslov iz prejšnjega stavka ne sme presegati 20 % skupne vrednosti veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
(2) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem, v načrta pa se vključijo načrtovana pridobivanja in razpolaganja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 evrov.
Župan lahko odloči in sklene pravne posle ravnanja s premičnim premoženjem, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja s premičnim premoženjem, ob smiselni uporabi prejšnjega odstavka tega člena.
(3) O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in sklene pravni posel župan.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 15.000 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 1.000.000,00 evrov.
Občina v letu 2014 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2014 ne smejo zadolževati.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje v letu 2014 ne smejo izdajati poroštev.
14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2014 ne bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-105/2013
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.