Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4192. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 13296.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12), 3., 9. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 21/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in 8/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11, 59/13), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12 in 19/13) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ureja način izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi (v nadaljnjem besedilu: javna služba), ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vire financiranja javne službe,
– gradnja in prenos kanalizacijskih omrežij,
– pogoje izvajanja javne službe,
– vrsto in obseg javne službe ter njeno prostorsko razporeditev,
– pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
– nadzor nad izvajanjem odloka.
(2) Tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega omrežja ter naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode se podrobneje uredi s tehničnim pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.
2. člen
Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja in posebej na varovanje voda,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov financiranja in nadzora izvajanja odloka.
3. člen
Pojmi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je to določeno v veljavni državni zakonodaji s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Izvajanje javne službe, na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi izvaja Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: Izvajalec) skladno z Odlokom o preoblikovanju Javnega Komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom Uradni Vestnik Zasavja 9/94, 20/94, 10/98 in Odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Javnega Komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni list RS, št. 39/06, 19/07 in 34/11), v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
5. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo na območju Občine Zagorje ob Savi po Programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga izdela skladno z državno zakonodajo s tega področja.
6. člen
(1) Čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi se prostorsko zagotavlja v obstoječih pretočnih in nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah (v nadaljnjem besedilu: MKČN).
(2) Po izgradnji centralne čistilne naprave Zagorje ob Savi (v nadaljevanju CČN Zagorje) in izgradnji čistilne naprave Izlake (v nadaljevanju ČN Izlake) se bo čiščenje zagotavljalo:
a) v CČN Zagorje za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se bodo odvajale preko centralnega kanalizacijskega omrežja, iz območij, ki bodo nanj priključena, z urejeno javno kanalizacijo.
b) v ČN Izlake za komunalne odpadne vode, ki se bodo odvajale preko centralnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki bodo nanj priključena, z urejeno javno kanalizacijo.
c) v MKČN ali nepretočnih greznicah za odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v nadaljnjem besedilu: objektov), na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in se po operativnem programu ne predvideva gradnja javne kanalizacije.
d) Prehodno obdobje je skladno s 39. členom tega odloka. To je obdobje do rokov, ki jih določa državna zakonodaja in predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za ureditev ustreznih kanalizacijskih objektov na območjih, kjer je javna kanalizacija in na območjih, kjer ni javne kanalizacije.
(3) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode se izvaja pod pogoji, določenimi z državnimi predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode, in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in tehničnim pravilnikom.
7. člen
Prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih greznic in MKČN ter s komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic, se do izgradnje CČN Zagorje, prostorsko zagotavlja na obstoječi čistilni napravi oziroma po izgradnji na centralni čistilni napravi.
8. člen
(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne vode in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh, dvorišč in javnih površin,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine, kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje industrijske ustrezno predhodno očiščene odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije,
– prve meritve in obratovalni monitoring za MKČN oziroma izdelavo ocene obratovanja MKČN,
– čiščenje greznic do izgradnje CČN Zagorje oziroma v prehodnem obdobju.
Stroške čiščenja greznic, stroške prevoza in obdelave blata plača uporabnik oziroma povzročitelj odpadnih voda in blata.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za objekte v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja, zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic v skladu s Programom,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta v prehodnem obdobju,
– prevzem blata iz MKČN najmanj enkrat na tri leta,
– prve meritve in obratovalni monitoring za MKČN oziroma izdelavo ocene obratovanja MKČN,
– izdaja potrdil in strokovnih ocen obratovanja za MKČN.
Stroške čiščenja greznic, nepretočnih greznic in MKČN, stroške prevoza in obdelave blata plača uporabnik oziroma povzročitelj odpadnih voda in blata.
(3) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.
(4) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave (MKČN) z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo.
III. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– komunalnega prispevka uporabnikov
– proračuna Občine Zagorje ob Savi
– taks, okoljskih dajatev in drugih virov.
IV. UPRAVNI POSTOPKI
10. člen
(1) Občina izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi (v nadaljnjem besedilu: pogoje), soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) in potrdila in strokovne ocene na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem načrtovanju;
2. za pogoje, soglasja, potrdila in strokovne ocene:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov in drugi predpisi,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom kanalizacijskega priključka v sklopu načrta zunanje ureditve;
3. za soglasja za priključitev obstoječih objektov oziroma drugih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti objekta,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije objekta,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih snoveh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrijske odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske odpadne vode,
– notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini, ki nadomesti soglasje.
4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– notarsko overjeno pogodbo o služnosti lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma drugo listino, ki v skladu s predpisi izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini, ki nadomesti soglasje.
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– odločbo pristojnega organa o odstranitvi objekta,
6. za soglasje k spremembam, ki vplivajo na lastnosti in količine odpadne vode:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Izvajalec občina po svoji presoji zadrži (arhivira) predloženo dokumentacijo in projekte ali del dokumentacije.
V. GRADNJA NOVIH KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ IN PRENOS ZGRAJENIH KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ NA OBČINO ZAGORJE OB SAVI
11. člen
(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in mešanem omrežju. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove obstoječega omrežja se morajo praviloma graditi v ločenem omrežju, razen v primerih, ko:
– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh vzporednih kanalov,
– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni možno odvajati v vodotok ali ponikati,
– gre za padavinske vode s streh in dvoriščnih površin, ki jih ni možno odvajati v potok ali v podzemne vode preko ponikovalnic.
(2) Za izvedbo ponikovalnice mora uporabnik pridobiti projektno dokumentacijo z geološkim poročilom, iz katere bo razvidno, da ponikana voda ne bo ogrožala sosednjih parcel, objektov ali podtalnice v vodovarstvenih območjih.
12. člen
(1) Kolikor investitor ni lokalna skupnost ali država in je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te predati Občini Zagorje ob Savi.
(2) Za prevzem objektov in omrežji javne kanalizacije iz prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potrdilo o vpisu v kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture),
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in jaškov,
– poročilo o pregledu kanalov s predloženim video posnetkom,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– notarsko overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije.
13. člen
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti se predajo v last občine in v upravljanje izvajalcu na podlagi pregleda, pisnega strokovnega mnenja izvajalca in ocene vrednosti predanega omrežja. Mnenje izvajalca lahko nadomesti manjkajoče dokumente, predpisane v drugem odstavku 12. člen, do pridobitve upravnega akta o legalizaciji. Postopek prevzema po pooblastilu občine opravi izvajalec. Prevzem se opravi s pogodbo, s katero se vpletene stranke zavežejo, da bodo v pogodbenem roku legalizirale kanalizacijsko omrežje in zagotovile sredstva za sanacijo.
Kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti se predajo v poslovni najem izvajalcu javne službe pod pogoji, določenimi v pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture.
VI.a) IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER JE ZGRAJENA JAVNA KANALIZACIJA
Opredelitev naprav in objektov
14. člen
(1) Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod komunalne odpadne in padavinske vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– obstoječa čistilna naprava, ki se po izgradnji CČN Zagorje ukine,
– centralna čistilna naprava Zagorje v izgradnji,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– lovilci olj in peskolovi,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije.
(2) Vse naprave in objekti javne kanalizacije so v lasti Občine Zagorje ob Savi.
15. člen
(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek od javne kanalizacije do objekta,
– skupni kanalizacijski priključek, preko katerega je več objektov priključenih na javno kanalizacijo,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, peskolovi in lovilci olj,
– obstoječe greznice, nepretočne greznice, MKČN,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v stanovanjski stavbi ali drugih objektih,
– interna črpališča ter naprave za zaščito objektov pred povratno vodo iz kanalizacije.
(2) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
(3) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem poteka javna kanalizacija.
(4) Skupni kanalizacijski priključek je skupek več kanalizacijskih priključkov iz več posameznih objektov. Skupni kanalizacijski priključek ni del javne kanalizacije in je v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
(5) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji.
(6) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu soglasje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.
(7) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati preglede odpadne vode.
(8) Naprave in objekte iz 15. člena upravlja in vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
Pogoji priključitve na javno kanalizacijo
16. člen
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je obvezna priključitev objektov ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
(3) Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna voda v obstoječo greznico ali MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške izvede eno od naslednjih možnosti:
– obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani,
– obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode,
– obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo z gradbenim posegom spremeni v revizijski jašek ali zadrževalnik padavinskih vod.
17. člen
(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka. Pisna soglasja pridobijo uporabniki oziroma lastniki skupnega priključka. V skupni kanalizacijski priključek se združuje interna kanalizacija iz več posameznih objektov. Skupni kanalizacijski priključek ni del javne kanalizacije.
18. člen
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi vloge investitorja in izpolnitve naslednjih pogojev:
– da je k vlogi za priključitev predložena vsa predpisana projektna in upravna dokumentacija,
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
– da je poravnan komunalni prispevek oziroma zakonsko določena obveznost za priključitev.
(2) Investitor je dolžan vlogo podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del. Pregled in prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
19. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del, ki pa si mora zagotoviti nadzor izvajalca javne službe.
20. člen
Javna in interna oziroma zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz materialov, ki zagotavljajo popolno tesnost. V fekalno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati strešnih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnic.
Osnove za oblikovanje cen in obračun storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
21. člen
(1) Cene odvajanja (kanalščina) in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (na CČN Zagorje in ČN Izlake) se določajo na osnovi predloga izvajalca, soglasja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi ter skladno z državno zakonodajo s področja oblikovanja cen komunalnih storitev.
22. člen
(1) Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode veljajo določbe državne zakonodaje in odloka o oskrbi s pitno vodo in protipožarno vodo iz javnega in hidrantnega omrežja na območju Občine Zagorje ob Savi.
(2) Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo iz naravnih virov v industrijskem postopku proizvodnje, morajo imeti vgrajen vodomer za merjenje odvzetih količin vode iz naravnih virov, oziroma merilno mesto, v katerem se meri količina odvedenih odpadnih vod. Uporabnik mora zagotoviti izvajalcu možnost odčitavanja merilnega mesta.
(3) V primeru, da je v objektu priključenih na kanalizacijsko omrežje več uporabnikov, se za razdelitev stroškov uporablja enak sistem kot pri razdelitvi stroškov oskrbe s pitno vodo v tem objektu.
Prenehanje odvajanja odpadne vode
23. člen
(1) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca. Stroške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo uporabnika je dopustna ob odstranitvi objekta ali opustitvi uporabe objekta, kar mora uporabnik dokazati s potrdilom pristojnih organov.
(2) Izvajalec na stroške uporabnika prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v njej, ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek oziroma skupni kanalizacijski priključek, ali spremeni njegovo zmogljivost oziroma poveča prispevne količine,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
– uporabnik brez soglasja občine spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– uporabnik v javno kanalizacijo odvaja nedovoljene snovi (strupene snovi, olja ali maščobe, strojna olja in maziva, goriva, radioaktivne snovi, neprečiščene industrijske vode, gnojnico, gnoj, cement, pesek, zmlete biološke odpadke, komunalne odpadke in podobne odpadke, ki ogrožajo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na čistilni napravi),
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev,
– uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu in opominu,
– industrijski uporabnik v roku 30 dni po pozivu izvajalca ne podpiše pogodbe o odvajanju in čiščenju industrijske odpadne vode,
– industrijski uporabnik ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz naravnih virov.
(3) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača uporabnik.
(4) V primeru, da izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo odpadno vodo iz drugega odstavka tega člena, obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in industrijske meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na čistilni napravi ter druge posledice skladno s postopkom, ki je predviden za takšne primere. Izvajalec oceni nastalo škodo in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.
24. člen
(1) Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo, izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na drug krajevno običajen način.
(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. Izvajalec ima v teh primerih dolžnost v najkrajšem možnem času vzpostaviti začasen režim odvajanja odpadne vode.
25. člen
Izvajalec ne odgovarja za škodo v objektih ali na parcelah zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva večje izdatnosti od projektirane, v primerih, ko priključitev objekta ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z zahtevami v pogojih in soglasju, ter ob naravnih in drugih nesrečah, na katere izvajalec ne more vplivati.
VI.b) IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH, KJER NI JAVNE KANALIZACIJE
Izvajanje javne službe na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo
26. člen
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, velja za investitorja obvezna izgradnja MKČN, izjemoma pa tudi nepretočne greznice.
(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN, izjemoma z nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati pogojem glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode, določenim z državnimi predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode, ter pogojem določenim s tem odlokom in tehničnim pravilnikom.
(3) Uporabnik je dolžan ob izgradnji MKČN ali nepretočne greznice pridobiti potrdilo oziroma strokovno oceno o obratovanju, ki ju na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe.
(4) Padavinske vode je treba na območjih, kjer ni javne kanalizacije odvajati, v zadrževalnike padavinskih voda, neposredno v naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla, v skladu z veljavnimi predpisi.
Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposredno v vodotoke ali s ponikanjem v tla, mora lastnik ali izvajalec površin primerno zajeti in očistiti, ter jih speljati v vodotoke ali s ponikanjem v tla, v skladu z veljavnimi predpisi.
(5) Občina lahko za izgradnjo MKČN del stroškov izgradnje subvencionira. Način in višina sredstev se določi z vsakoletnim razpisom.
27. člen
Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje z blatom iz pretočnih greznic v prehodnem obdobju in iz MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi po Programu.
28. člen
(1) Izvajalec je dolžan o nameri prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode uporabnika pisno obvestiti vsaj sedem dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.
(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša od enega mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pisno obvestiti vsaj dva dni pred začetkom opravljanja storitve.
(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi, ter s tem onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške premika vozila. Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.
(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov premika vozila iz prejšnje točke, če zaradi dokazane daljše odsotnosti upravičeno ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.
29. člen
(1) Izvajalec lahko po postopkih javnega naročanja, za prevzem odpadnih voda in blata iz obstoječih greznic, nepretočnih greznic in MKČN, s pogodbo pooblasti tudi druge izvajalce.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi lahko izvaja le izvajalec in od njega pooblaščeni izvajalci.
(3) Cene storitev iz 27. člena tega odloka se določajo skladno z državno zakonodajo s področja oblikovanja cen komunalnih storitev.
30. člen
(1) Blato iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo na obstoječo čistilno napravo. Po izgradnji CČN Zagorje se bodo ti odpadki odvažali nanjo.
(2) Prepovedano je odvažanje in odlaganje odpadkov iz prvega odstavka v naravno okolje, v površinske ali podzemne vode ali v javno kanalizacijo. Prav tako ni dovoljeno njihovo odlaganje na kmetijskih površinah.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
Pravice in obveznosti izvajalca
31. člen
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje pravice in dolžnosti:
– zagotavljati javno službo,
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN,
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
– zagotavljati obratovanje javne kanalizacije,
– izdelovati Program,
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– izdajati potrdila oziroma strokovne ocene obratovanja MKČN in nepretočnih greznic,
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,
– voditi predpisane evidence in izvajati predpisana poročila,
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati izterjavo dolgovanih zneskov,
– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN,
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem obveščati,
– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja,
– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti, ter državnih organov in služb na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in tega odloka,
– izvajati druge obveznosti tega odloka.
32. člen
Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, MKČN in greznic.
Pravice in obveznosti uporabnikov
33. člen
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju Občine Zagorje ob Savi, priključenega na javno kanalizacijo oziroma je koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan z najemnikom skleniti pisni sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve.
(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo oziroma MKČN ali nepretočno greznico v primeru, da na območju ni javne kanalizacije, pod pogoji, določenimi z državnimi predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode, in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in tehničnim pravilnikom,
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, kot to določa ta odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
– vzdrževati MKČN in greznice,
– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in padavinskih vod ter komunalnih industrijskih vod,
– voditi dnevnik obratovanja MKČN v skladu z veljavnimi predpisi,
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,
– omogočati izvajalcu dostop do greznice oziroma MKČN in prevzem vsebine,
– pred zagonom MKČN izvajalcu predati predpisano dokumentacijo zgrajene MKČN,
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova, lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške storitev javne službe,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vodomera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika podpisan delilnik stroškov,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvajanje javne službe,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode,
– izvajalcu posredovati vse podatke v zvezi z odvajanjem odpadne vode za vzpostavitev potrebnih evidenc, v kolikor izvajalec zaprosi zanje, kot tudi pisno posredovanje izvajalcu vseh naknadnih sprememb, ki nastanejo v zvezi z odvajanjem vode pri uporabniku,
– v primeru, ko eden od lastnikov skupnega kanalizacijskega priključka ali etažni lastnik večstanovanjskega objekta naroči vzdrževalna dela ali čiščenje, vsi nastali stroški bremenijo naročnika storitve, razen v primeru, da je delitev stroškov dogovorjena pred opravljeno storitvijo, kar vsi lastniki potrdijo s podpisom naročilnice,
– pri vsaki novi priključitvi na javno kanalizacijo, je uporabnik dolžan predati izvajalcu geodetski posnetek interne kanalizacije z mestom priključitve na javni kanal.
34. člen
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. V varovalnem območju kanalizacije se brez soglasja izvajalca ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Pooblaščeni izvajalci del pri vzdrževanju, rekonstrukciji ali novogradnji cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro, telefonskega, toplovodnega in plinskega omrežja itd. morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostane kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in instalacijami nepoškodovano. Za vse posege v območju javne kanalizacije morajo predhodno pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljavca kanalizacije. Izvajalci del ali investitor mora zagotoviti in naročiti nadzor s strani upravljavca. V primeru poškodb javne kanalizacije je izvajalec dolžan vzpostaviti prvotno stanje javne kanalizacije na stroške povzročitelja poškodbe.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA IN KAZENSKE DOLOČBE
35. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka v okviru pooblastil izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka pri opravljanju nadzora izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitelje prijaviti Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje.
36. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 10. členom,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
37. člen
(1) Z globo 1.400 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju s 33. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
38. člen
Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje uporabnik posameznik, če:
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju s 33. členom,
– ravna v nasprotju s 34. členom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(1) Na območjih, kjer je javna kanalizacija, je potrebno obstoječe greznice in MKČN ukiniti in urediti neposredno odvajanje v javno kanalizacijo, in sicer na območju naselij Podkraj, Zagorje ob Savi, Dolenja vas, Selo pri Zagorju, do oktobra 2014 oziroma, ko bo nastopilo obdobje poskusnega obratovanja nove centralne čistilne naprave Zagorje, ter v času izgradnje ločenega kanalizacijskega sistema v naselju Kisovec in Loke pri Zagorju do najkasneje 31. 12. 2014. Za naselje Izlake, Podlipovica-del in Orehovica-del pa do 31. 12. 2017, oziroma ko bo zgrajen javni kanalizacijski sistem in čistilna naprava Izlake.
(2) Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki obstoječih stavb sami na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznice, do rokov ki jih določa državna zakonodaja in predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Izvajanje storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, se zaradi izgradnje kolektorskega sistema in centralne čistilne naprave v Občini Zagorje ob Savi ter posledično ukinjanja obstoječih greznic, do pričetka obratovanja novega kolektorskega sistema in centralne čistilne naprave izvajajo na dosedanji način.
40. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Zagorje ob Savi, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost