Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4160. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva, stran 13256.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva
Št. 478-453/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in v zvezi z 2. v povezavi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva
1.
Na območju Mestne občine Koper se določijo kot javna infrastruktura na področju zdravstvenega in socialnega varstva naslednje nepremičnine, ki so namenjene opravljanju te dejavnosti:
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|  Naziv  |  Naslov  |  Pošta |Parcelna št. | K.o.  |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|Zdravstveni |Dellavallejeva|6000   |153/1    |Koper  |
|dom Koper  |3       |Koper   |       |     |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|       |       |     |154/1    |Koper  |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|       |       |     |154/3    |Koper  |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|       |       |     |153/2    |Koper  |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|Zdravstveni |Ljubljanska  |6000   |1470/1    |Koper  |
|dom Koper  |cesta 6    |Koper   |       |     |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|Obalne    |Kidričeva 2  |6000   |104     |Koper  |
|lekarne Koper|       |Koper   |(posamezni  |     |
|       |       |     |del št. 4)  |     |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|Lekarna   |Regentova   |6280   |1364/16   |Oltra  |
|Ankaran   |ulica 4b   |Ankaran  |(posamezni  |     |
|       |       |     |del št. 114) |     |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|Lekarna   |Pahorjeva   |6000   |456/1    |Semedela |
|Semedela   |ulica 63   |Koper   |(posamezni  |     |
|       |       |     |del št. 4)  |     |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
|Center za  |Dolinska cesta|6000   |1461/8    |Semedela |
|pomoč na domu|58a      |Koper   |       |     |
|– Mali princ |       |     |       |     |
+-------------+--------------+----------+-------------+---------+
2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javno dobro – javna infrastruktura na področju zdravstvenega in socialnega varstva.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-453/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občina Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della tutela sanitaria e sociale
N. 478-453/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08) e in conformità all’articolo 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS n. 102/04 – UPB1 (14/05 – rett.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza C.C., 120/06 – Sentenza C.C., 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57/12, qui di seguito: ZGO-1) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 19 dicembre 2013 ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della tutela sanitaria e sociale
1.
Vengono definiti infrastruttura pubblica in ambito della tutela sanitaria e sociale sul territorio del Comune città di Capodistria i seguenti immobili destinati all'attività medesima:
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
| Denominazione|  Indirizzo |  Posta  | Part. |  C.c.  |
|       |       |      |  n.  |      |
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|Casa della  |Dellavallejeva|6000    |153/1  |Capodistria|
|sanita di   |3       |Capodistria |    |      |
|Capodistria  |       |      |    |      |
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|       |       |      |154/1  |Capodistria|
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|       |       |      |154/3  |Capodistria|
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|       |       |      |153/2  |Capodistria|
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|Casa della  |Via Lubiana 6 |6000    |1470/1 |Capodistria|
|sanita di   |       |Capodistria |    |      |
|Capodistria  |       |      |    |      |
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|Farmacie   |Via Kidrič 2 |6000    |104   |Capodistria|
|costiere   |       |Capodistria |(parte |      |
|Capodistria  |       |      |del n. |      |
|       |       |      |4)   |      |
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|Farmacia   |Via Regent 4b |6280    |1364/16 |Oltra   |
|Ancarano   |       |Ancarano  |(parte |      |
|       |       |      |del n. |      |
|       |       |      |114)  |      |
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|Farmacia   |Via Pahor 63 |6000    |456/1  |Semedella |
|Semedella   |       |Capodistria |(parte |      |
|       |       |      |del n. |      |
|       |       |      |4)   |      |
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
|Centro per  |Strada della |6000    |1461/8 |Semedella |
|l'assistenza |Valle 58a   |Capodistria |    |      |
|domiciliare – |       |      |    |      |
|Mali princ  |       |      |    |      |
+--------------+--------------+------------+--------+-----------+
2.
Gli immobili al numero 1 della presente delibera vengono identificati nel libro fondiario come bene pubblico – infrastruttura pubblica in ambito della tutela sanitaria e sociale.
3.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-453/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.