Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4150. Odlok o turistični taksi na območju Mestne občine Koper, stran 13218.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o turistični taksi na območju Mestne občine Koper
Št. 423-4/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 23. do 28. člena in 45. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
O D L O K
o turistični taksi na območju Mestne občine Koper
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, višina in oprostitve plačil turistične takse, način porabe sredstev turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse ter nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev za plačilo turistične takse na območju Mestne občine Koper.
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja turizma (v nadaljevanju: pristojni občinski organ), kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
2. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Mestne občine Koper in izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) v nastanitvenem objektu.
Zavezanci za plačilo turistične takse za prenočevanje zase in za vse druge osebe so tudi lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj.
3. člen
Za »nastanitveni objekt« se štejejo hotel, motel, penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, planinski dom, planinska koča, počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, soba za oddajanje, privez v turističnem pristanišču in drugi objekti, ki so namenjeni za prenočevanje.
Za »počitniško hišo ali počitniško stanovanje« se po tem odloku šteje vsak objekt ali stanovanje, ki se uporablja sezonsko ali občasno.
4. člen
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka 2. člena tega odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turistična taksa za prenočevanje). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje.
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz drugega odstavka 2. člena tega odloka se obračunava v letnem pavšalnem znesku (v nadaljevanju: pavšalna turistična taksa), ki se odmeri z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ po uradni dolžnosti.
5. člen
V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov, se vzpostavi evidenca lastnikov počitniških hiš in počitniških stanovanj, ki se podrobneje uredi s pravilnikom, ki ga sprejme župan Mestne občine Koper.
III. VIŠINA IZRAČUNA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Višino turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo veljavne točke, ki jo določa Vlada Republike Slovenije.
Število točk za izračun turistične takse na območju Mestne občine Koper je naslednje:
1. turistična taksa za prenočevanje na osebo
na dan:                     11 točk;
2. letna pavšalna turistična taksa za
lastnike počitniške hiše ali počitniškega
stanovanja:
– za stanovanjsko površino do 30 m2       800 točk;
– za stanovanjsko površino od 30 m2 do 60 m2  1600 točk;
– za stanovanjsko površino nad 60 m2      2000 točk.
7. člen
V primerih, ko je pogodba o nakupu počitniške hiše ali počitniškega stanovanja sklenjena med letom, je zavezanec dolžan plačati sorazmerni del višine pavšalnega zneska turistične takse iz prejšnjega člena.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;
– turisti v kampih.
O oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz pete alineje prvega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ, na podlagi pisne vloge. Vloga mora biti pristojnemu občinskemu organu predložena najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo in mora vsebovati:
– podatke o organizatorju vzgojno-izobraževalnega programa;
– podroben opis vzgojno-izobraževalnega programa in dokazilo, da gre za redno aktivnost organizatorja programa;
– dokazilo, da gre za program nepridobitne narave;
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse;
– podatke o nastanitvenem objektu in število nočitev za posameznega udeleženca.
Plačila turistične takse so lahko, po postopku in na način iz prejšnjega odstavka, oproščeni tudi udeleženci in mentorji humanitarnih programov, v kolikor se programi izvajajo v obdobju od 1. oktobra do 31. marca.
V. NAČIN PORABE SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
9. člen
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Mestne občine Koper, porabijo pa se za načrtovanje, organiziranje in izvajanje aktivnosti in projektov spodbujanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE TER OBVEZNE EVIDENCE IN POROČANJE
10. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetnik posameznik, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun Mestne občine Koper, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila za storitev za prenočevanje.
11. člen
Turistično takso iz prve točke drugega odstavka 6. člena tega odloka, so osebe iz prejšnjega člena dolžne nakazati, na poseben račun Mestne občine Koper, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Prav tako so v tem roku dolžne pristojnemu občinskemu organu in pristojnemu davčnemu organu predložiti mesečno poročilo na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani občine, ki vsebuje:
– podatke o osebah iz 10. člena tega odloka;
– obdobje, na katerega se poročilo nanaša;
– nastanitvene zmogljivosti (število sob, apartmajev, šotorišč in število ležišč v posamezni opredeljeni kategoriji nastanitve);
– število prihodov in prenočitev turistov (domači turisti, tuji turisti in število turistov po njihov narodnosti);
– znesek obračunane in pobrane turistične takse;
– število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve plačila turistične takse;
– druge podatke, ki so navedeni v obrazcu mesečnega poročila.
Mesečno poročilo so osebe iz prejšnjega člena, dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele turistov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.
12. člen
Osebe iz 10. člena tega odloka so dolžne voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci turistov, v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti, poleg s predpisi o prijavi prebivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega turista.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve iz 8. člena tega odloka.
13. člen
Pavšalno turistično takso iz 2. točke drugega odstavka 6. člena tega odloka, so zavezanci dolžni plačati na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa, najkasneje do 31. marca za preteklo leto.
14. člen
Nakazilo turistične takse, mora vsaka oseba iz drugega odstavka 2. člena in 10. člena izvesti na način, ki je opredeljen v obrazcu mesečnega poročila oziroma odločbi.
15. člen
V primeru, da zavezanec ne nakaže pobrane oziroma z odločbo odmerjene turistične takse v roku, ki je določen v 11. oziroma 13. členu tega odloka, je dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.
16. člen
Osebe iz 10. člena tega odloka so dolžne mesečno poročilo posredovati na enega izmed naslednjih načinov:
1. fizično po navadni pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila;
2. po elektronski pošti na naslov, ki je naveden na obrazcu mesečnega poročila;
3. z neposrednim vpisom podatkov v elektronski sistem občine.
VII. NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
17. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse opravlja pristojni občinski inšpekcijski organ.
Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev, postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z globo 5.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse skladno z 10. členom tega odloka;
– izpolnjuje obveznosti v roku določenem v 11. členu tega odloka;
– vodi evidence v skladu z 12. členom tega odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje:
– če ne poda mesečnega poročila na predpisanem obrazcu;
– če poda pomanjkljivo poročilo o obračunani turistični taksi.
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.
Z globo 250,00 EUR se kaznujeta za vsak prekršek iz prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
Z globo 150,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja, ki skladno s pravilnikom ne posreduje podatkov za vzpostavitev evidence iz 5. člena tega odloka.
Z globo 500,00 EUR se kaznuje lastnik počitniške hiše oziroma počitniškega stanovanja, ki do 31. marca ne plača letne pavšalne turistične takse za preteklo leto.
IX. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE
19. člen
Prisilna izterjava turistične takse se izvaja po postopku, ki ga določa Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Za vodenje postopkov izterjave je odgovoren pristojni občinski organ.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za vprašanja, ki se nanašajo na turistično takso in jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
21. člen
Določba tretje alineje 16. člena tega odloka, ki opredeljuje možnost posredovanja poročil z neposrednim vpisom podatkov v elektronski sistem občine, se začne izvajati po vzpostavitvi elektronskega sistema občine.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 38/2002).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2014.
Št. 423-4/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulla tassa di soggiorno nel Comune città di Capodistria
N. 423-4/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù degli articoli da 23 a 28, come pure dell’ articolo 45 della Legge sullo sviluppo delle attività turistiche (Gazzetta uff. della RS, n. 2/04, 57/12), ai sensi degli articoli 29 e 65 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08 – decisione della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF) e visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. della RS n. 40/00, 30/01, 29/03 e della Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2013 ha approvato il seguente
D E C R E T O
sulla tassa di soggiorno nel Comune città di Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con questo decreto vengono definite le persone soggette al pagamanto della tassa di soggiorno, l'importo ed i soggetti esenti dal pagamento, le modalità di consumo dei fondi derivanti, la procedura di riscossione e trasmissione della tassa, nonché il controllo esercitato nei confronti delle persone soggette al pagamento della tassa nel Comune città di Capodistria.
Per l'attuazione di questo decreto è competente l'organo dell'amministrazione comunale responsabile delle attività turistiche (nel seguito: organo comunale competente), salvo diversa disposizione del presente decreto.
II. PERSONE SOGGETTE AL PAGAMENTO E OBBLIGHI DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO
Articolo 2
Sono soggetti al pagamento della tassa di soggiorno i cittadini della Repubblica di Slovenia e gli stranieri che beneficiano dei servizi di pernottamento (nel seguito: turisti) in alloggi, ubicati nel territorio del Comune città di Capodistria che risultano essere diversi dalla loro residenza.
Sono soggetti al pagamento della tassa di soggiorno per il pernottamento sia i proprietari di case e appartamenti vacanzieri sia le persone che ospitano.
Articolo 3
Per »alloggio« si intendono gli hotel, i motel, le pensioni, i ristoranti con stanze, i complessi di hotel ed appartamenti, gli appertamenti turistici, gli agriturismi, i rifugi alpini, le case vacanza, le casa dello studente ed altri tipi di strutture, i campeggi, le stanze date in affitto, gli ormeggio nel porto turistico ed altri luoghi destinati al pernottamento.
Nel presente decreto per »casa o appartamento vacanze« si intendono le strutture o gli appartamenti che vengono usati stagionalmente o saltuariamente.
Articolo 4
L'obbligo di pagamento della tassa di soggiorno per le persone di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto scaturisce in seguito alla fruizione del servizio di pernottamento (in seguito: tassa per il pernottamento). Essa deve essere pagata anche quando il pernottamento è gratuito.
L'obbligo di pagamento della tassa di soggiorno per le persone di cui al secondo comma dell'articolo 2 del presente decreto viene calcolata sulla base di un importo forfettario annuo (in seguito: tassa turistica forfettaria), computato in virtù della decisione, emessa d'ufficio dall'organo comunale competente.
Articolo 5
Va predisposto un registro dei proprietari di case e appartamenti vacanzieri nel rispetto della legge che disciplina la tutela dei dati personali; tale registro viene più dettagliatamente definito mediante il regolamento accolto dal sindaco del Comune città di Capodistria.
III. L'AMMONTARE DELLA TASSA DI SOGGIORNO
Articolo 6
L’importo della tassa di soggiorno viene computato moltiplicando il punteggio attribuito con il valore del singolo punto, il quale viene definito dal Governo della Repubblica di Slovenia.
I punti necessari per il calcolo dell'importo della tassa di soggiorno nel Comune città di Capodistria sono i seguenti:
1. tassa di soggiorno per il prenottamento a
persona al giorno                  11 punti;
2. tassa di soggiorno basata su un importo
forfettario annuo per i proprietari di case
ed appartamenti vacanzieri:
– per superficie abitabile fino ai 30 m2      800 punti;
– per superficie abitabile dai 30 m2 ai 60    1600 punti;
m2
– per superficie abitabile oltre ai 60 m2     2000 punti.
Articolo 7
Nei casi in cui il cotratto di acquisto di una casa o appartamento vacanziero viene stipulato durante l'anno, il soggetto ha l'obbligo di pagare la parte parte proporzionale dell'importo forfettario della tassa di soggiorno di cui al precedente articolo.
IV. ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO
Articolo 8
Sono esentati dal pagamento della tassa di soggiorno:
– i bambini fino al 7. anno di età;
– le persone con impegnative mediche alloggiate presso centri di cura;
– le persone che forniscono una fotocopia della decisione rilasciata dall'apposito ente, dalla quale si evince che l'assicurato ovvero l'assicurata è disabile o ha dei disturbi fisici oppure la fotocopia dell'attestato ovvero del parere rilasciato dall'apposita commisione dlla quale si evince la presenza di una disabilità o di un disturbo fisico oppure con la tessera che certifica l'appartenenza all'organizzazione di disabili;
– i bambini e giovani che forniscono una fotocopia della decisione di classidicazione e indirizzamento delle persone con necessità particolari;
– gli alunni delle scuole elementari, gli alunni delle scuole medie e gli studenti, nonché i loro accompagnatori e mentori, i partecipanti dei programmi di educazione e formazione che vengono organizzati non a scopo di lucro da associazioni, istituzioni educative/istruttive o da comunità religiose e di altro genere nell'arco delle loro regolari attività;
– gli alunni delle scuole medie e gli studenti che vivono nelle case dello studente;
– le persone che lavorano stagionalmente e vivono presso una struttura di ristorazione intterottamente per più di 30 giorni;
– i cittadini stranieri che in virtù dei regolamenti ed degli accordi internazionali sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno;
– i soci dell'Unione slovena alpina (Planinska zveza Slovenije) durante le escursioni in montagna, sulla base della tessera d'iscrizione valida.
Il 50 % della tassa di soggiorno viene pagata:
– dalle persone dal 7. al 18. anno d'età;
– dai turisti, soci delle organizzazioni internazioni giovanili che pernottano nei centri di prenottamento destinati alla gioventù, che fanno parte della rete internazionale di pernottamenti giovanili IYHF;
– i turisti nei campeggi.
Dell'esenzione del pagamento della tassa di soggiorno per le persone soggette di cui al quinto alinea del primo comma del presente articolo, decide l'organo comunale competente in base alla richiesta scritta. La richiesta deve pervenire all'organo comunale competente almeno 30 giorni prima del primo giorno di pernottamento; essa deve includere:
– i dati dell'organizzatore del programma educativo-formativo;
– la descrizione dettagliata del programma educativo/formativo e il certificato che attesta che si tratta di un'attività rientrante nel programma regolare dell'organizzatore;
– il certificato che attesta che non si tratta di un programma a scopo di lucro;
– il numero di partecipanti, per il quale viene richiesta l'esenzione della tassa di soggiorno;
– i dati della struttura e il numero di notti per ciascun partecipante.
Possono essere esenti dal pagamento della tassa di soggiorno, secondo le modalità e la procedura del comma precedente, anche i partecipanti ed i mentori delle azioni umanitarie, durante il periodo tra il 1. ottobre e il 31 marzo.
V. MODALITÀ DI CONSUMO DEI FONDI DERIVANTI DALLE TASSE DI SOGGIORNO
Articolo 9
Le entrate derivati dalla tassa di soggiorno confluiscono nel bilancio del Comune città di Capodistria; questi fondi vengono destinati alla pianificazione, alla programmazione e all'organizzazione delle attività e dei progetti per la promozione e lo sviluppo del turismo nel Comune città di Capodistria.
VI. PROCEDURA DI RISCOSSIONE E TRASMISSIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO, REGISTRI OBBLIGATORI E RELAZIONAMENTO
Articolo 10
Le persone giuridiche e gli imprenditori autonomi, come pure gli affittacamere e gli agricoltori che ospitano turisti, sono tenuti a riscuotere la tassa per il prenottamento a nome del e per conto del Comune città di Capodistria, al momento del pagamento del pernottamento oppure al più tardi l'ultmio giorno di pernottamento.
Le persone di cui al comma precedente devono riscuotere e trasmettere la tassa di soggiorno per il pernottamento del turista anche nel caso in cui quest'ultimo fruisce del pernottamento in via gratita.
Articolo 11
Le persone di cui all'articolo precedente hanno il dovere di versare il corrispettivo della tassa di soggiorno di cui al primo punto del secondo comma dell'articolo 6 del presente decreto sull’apposito conto del Comune città di Capodistria entro il 25. giorno del mese, per il mese precedente. Essi hanno l'obbligo di presentare all'organo comunale competente e all'ufficio delle entrate il resoconto mensile, utilizzando il modulo prescritto che è pubblicato sulla pagina web del comune, entro il suddetto termine; il modulo contiene:
– i dati delle persone di cui all'articolo 10 del presente decreto;
– il periodo a cui si riferisce il resoconto;
– le capacità di pernottamento (numero di camere, appartamenti, tende e numero di letti per ogni categoria di alloggi definita);
– il numero di arrivi e pernottamenti di turisti (turisti sloveni, turisti stranieri e il numero di turisti in base alla loro nazionalità);
– l'importo della tassa di soggiorno imposta e riscossa;
– il numero di pernottamenti delle persone che si sono avvalse delle agevolazioni ed esentazioni relativamente al pagamento della tassa di soggiorno;
– altri dati, che sono figuranti nel modulo del resoconto mensile.
Le persone di cui all'articolo precedente hanno l'obbligo di presentare il resoconto mensile anche quando non hanno ospitato turisti. In questo caso indicano sul resoconto mensile che non ci sono stati turisti.
Articolo 12
Le persone di cui all'articolo 10 di questo decreto hanno l'obbligo di tenere un registro per la tassa di soggiorno, da includersi nel registro dei turisti, gestito in conformità con le normative che disciplinano la registrazione dell'alloggio. Il registro deve contenere oltre ai dati previsti dalla suddetta normativa anche il numero di pernottamenti di ciascun turista.
Se il turista è esente dal pagamento totale o parziale della tassa di soggiorno, è necessario annotare nel registro il motivo dell'esentazione di cui all'articolo 8 del presente decreto.
Articolo 13
L'importo forfettario della tassa di soggiorno di cui al secondo punto del secondo comma dell'articolo 6, deve essere pagato dai soggetti, in virtù della decisione presa dall'organo comunale competente, entro e non oltre il 31 marzo per l'anno precedente.
Articolo 14
Le persone di cui al secondo comma dell'articolo 10 devono versare la tassa di soggiorno forfettaria secondo le modalità definite sul modulo di resoconto mensile o nella decisione.
Articolo 15
Nel caso in cui il soggetto non versi la somma riscossa ovvero computata sulla base della decisione, entro il termine definito nell'articolo 11 ovvero 13 del presente decreto, è tenuto a pagare gli interessi di mora.
Articolo 16
Le persone di cui all'articolo 10 del presente decreto hanno l'obbligo di trasmettere il resoconto mensile in uno dei seguenti modi:
1. fisicamente tramite posta all'indirizzo indicato sul modulo del resoconto mensile;
2. tramite posta elettronica all'indirizzo indicato sul modulo del resoconto mensile;
3. tramite l'inserimento dei dati nel sistema elettronico del comune.
VII. CONTROLLO DELLE PERSONE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO
Articolo 17
Il controllo sulla riscossione e sulla trasmissione della tassa di soggiorno viene svolto dai servizi di ispettorato comunale competenti.
Relativamente alla posizione, ai diritti e doveri degli ispettori, alle autorizzazioni dei medesimi, alle procedure dell'ispettorato, ai provvedimenti di quest'ultimo e ad altre questioni collegate al controllo dell'ispettorato, vengono applicate le norme sul controllo di ispettorato.
VIII. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Articolo 18
Viene punita con la multa di 5.000,00 EUR la persona giuridica che ospita turisti se:
– non riscuote le tasse in conformità con l'articolo 10 di questo decreto;
– non adempie agli impegni nel termine stabilito nell'articolo 11 del presente decreto;
– se non tiene i registri in conformità con l'articolo 12 del presente decreto.
Viene punita con la multa di 500,00 EUR la persone responsabile della persona giuridica che commette le infrazioni di cui all'articolo precedente.
Viene punita con la multa di 250,00 EUR la persona giuridica che ospita turisti se:
– non presenta il resoconto mensile sull'apposito modulo;
– se presenta il resoconto della tassa di soggiorno incompleto.
Viene punito con la multa di 250,00 EUR l'affittacamere o l'agricoltore che ospita turisti se commette le infrazioni di cui al primo comma del presente articolo.
Viene punito con la multa di 1.500,00 EUR l'imprenditore autonomo che ospita turista se commette le infrazioni di cui al primo comma del presente articolo.
Viene punito con la multa di 150,00 EUR il proprietario di una casa o appartamento vacanziero che, conformemente al regolamento, non trasmette i dati necessari per il registro di cui all'articolo 5 del presente decreto.
Viene punito con la multa di 150,00 EUR il proprietario di una casa o appartamento vacanziero che non versa entro il 31 marzo la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno precedente.
IX. RISCOSSIONE FORZATA DELLA TASSA DI SOGGIORNO
Articolo 19
La riscossione forzata della tassa di soggiorno vien svolta secondo la procedura definita dalla Legge sullo sviluppo delle attività turistiche. Per l'attuazione dei procedimenti di riscossione è responsabile l'organo comunale competente.
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 20
Per le questioni che riguardano la tassa di soggiorno che non vengono disciplinate dal presente decreto, viene applicata, in via diretta, la Legge sullo sviluppo delle attività turistiche.
Articolo 21
La disposizione del terzo alinea dell'articolo 16 del presente decreto, che determina la possibilità di trasmettere i dati direttamente nel sistema elettronico del comune, sarà attuabile dopo l'attivazione del detto sistema.
Articolo 22
Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di valere il Decreto sulla tassa di soggiorno del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 38/02).
Articolo 23
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nela Gazzetta ufficila della Repubblica di Slovenia, e viene applicato a decorrere dal 1. 1. 2014.
N. 423-4/2013
Capodistra, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.