Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4153. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 13240.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
Št. 354-25/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 59. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
S Pravilnikom o tarifnem sistemu za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju: Pravilnik) se določa način obračunavanja storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se obračunava vsem uporabnikom storitev.
V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi enak pomen kot v Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/12, v nadaljevanju: Odlok) in v drugih predpisih.
Uporabniki oziroma povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni pri ravnanju s komunalnimi odpadki upoštevati vsa predpisana ravnanja in obveznosti skladno z Odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
2. člen
Pravilnik določa način obračuna cene uporabnikom za naslednje storitve:
1) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
2) zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: biološko razgradljivi odpadki);
3) obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
4) odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cene se določajo skladno z Odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.
Storitve ravnanja s komunalnimi odpadki se gospodinjstvom obračunava mesečno.
Cena storitve je oblikovana za enoto v skladu z veljavnimi predpisi, ki predpisujejo metodologijo za oblikovanje cen storitev javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Enota storitve je količina komunalnih odpadkov izražena v kg, tako, da je cena določena v EUR/kg.
Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so na računu razčlenjene v skladu z veljavnimi predpisi.
3. člen
Sodilo za razdelitev količine storitev na posameznega uporabnika je prostornina (volumen) zabojnika za mešane komunalne odpadke in število odvozov. Sodilo za obračun storitve zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je prostornina (volumen) zabojnika za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in število odvozov teh odpadkov.
Obračunski volumen je dejanska prostornina zabojnika za mešane komunalne odpadke oziroma zabojnika za biološko razgradljive odpadke, ki ga uporablja posamezni uporabnik in dejansko število odvozov, oziroma minimalna količina storitve (minimalni obračunski volumen), ki se obračuna skladno s tem pravilnikom.
V primerih večjih količin mešanih komunalnih odpadkov ali biološko razgradljivih odpadkov so uporabniki dolžni pri izvajalcu proti plačilu naročiti dostavo in odvoz zabojnika večje prostornine oziroma dodatnega zabojnika. Pooblaščeni delavec izvajalca lahko kontrolira dejanski volumen odloženega preostanka komunalnih odpadkov pri uporabnikih in v primeru ponavljajočih se povečanih količin, odredi povečanje razpoložljivega volumna zabojnika za komunalne odpadke oziroma ustrezen dodaten zabojnik.
Preračun storitve po veljavni ceni se na posameznega uporabnika izvede s količnikom, ki je izračunan na naslednji način:
1) za zbiranje komunalnih odpadkov se masa vseh zbranih komunalnih odpadkov iz zadnjega obračunskega obdobja razdeli na obračunsko prostornino vseh zabojnikov oziroma posod pri uporabnikih upoštevaje določila tega pravilnika;
2) za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se masa vseh zbranih biološko razgradljivih odpadkov iz zadnjega obračunskega obdobja razdeli na obračunsko prostornino vseh zabojnikov oziroma posod pri uporabnikih upoštevaje določila tega pravilnika;
3) za obdelavo komunalnih odpadkov se masa vseh komunalnih odpadkov, ki gredo v obdelavo iz zadnjega obračunskega obdobja razdeli na obračunsko prostornino vseh zabojnikov oziroma posod pri uporabnikih upoštevaje določila tega pravilnika;
4) za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se masa vseh odloženih komunalnih odpadkov iz zadnjega obračunskega obdobja razdeli na obračunsko prostornino vseh zabojnikov oziroma posod pri uporabnikih upoštevaje določila tega pravilnika.
Preračun iz prejšnjega odstavka izvajalec izvede najmanj enkrat letno.
4. člen
Minimalna količina storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se za gospodinjstva obračuna tako, da se:
– za gospodinjstvo z eno osebo upošteva najmanj prostornina 80 l;
– za vsako nadaljnjo osebo se obračuna dodatna minimalna prostornina 20 litrov.
Minimalna količina storitev ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki se za gospodinjstva obračuna tako, da se:
– za gospodinjstvo z eno osebo upošteva najmanj prostornina 40 l;
– za vsako nadaljnjo osebo se obračuna dodatna minimalna prostornina 20 litrov.
Prostornine iz prejšnjega odstavka se za namen mesečnega obračuna minimalne količine storitev (minimalnega obračunskega volumna) pomnožijo z minimalnim številom odvozov mešanih komunalnih odpadkov oziroma biološko razgradljivih odpadkov, ki so določeni z odlokom oziroma drugim aktom, ki ureja izvajanje javne službe.
Za posamezno počitniško hišo, vikend ali stanovanje, oziroma drug objekt, kjer ni stalno prijavljenih stanovalcev in ni v stalni uporabi, se za obračun minimalne količine storitev lastnikom oziroma uporabnikom takega objekta upošteva:
– za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki minimalna prostornina 40 l;
– za storitev ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki minimalna prostornina 20 l;
ter minimalno število odvozov za obravnavano območje.
Obračun storitev ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki se uporabnikom ne obračuna v primeru, če dejansko in skladno s predpisi sami zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem. Taki uporabniki morajo imeti objektivne pogoje za vsakodnevno in nemoteno predelavo biološko razgradljivih odpadkov ob svojem bivališču (npr. območja individualne poselitve ipd.). Dejstva v zvezi s samostojno predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem pa ugotavljajo pooblaščeni delavci izvajalca javne službe v dogovoru z uporabniki.
Minimalna količina storitve za biološko razgradljive odpadke se uporabniku zaračuna tudi v primeru, če odklanja poseben zabojnik za biološke odpadke in ne gre za uporabnika iz prejšnjega odstavka. V takem primeru je uporabnik dolžan prepuščati biološko razgradljive odpadke v namenske posode, ki se nahajajo na zbiralnicah ločenih frakcij (eko otokih).
Če več povzročiteljev oziroma uporabnikov odlaga odpadke v skupno posodo, se obračun izvede skladno s tem členom.
5. člen
Uporabniki, ki opravljajo sobodajalsko dejavnost za turiste in/ali študente, morajo v času opravljanja dejavnosti naročiti ustrezno dodatno prostornino posod. V nasprotnem primeru je izvajalec upravičen obračunati maksimalno prostornino posod glede na zmogljivost objekta za celotno obdobje izvajanja dejavnosti in sicer na podlagi števila oseb ob polni zasedenosti za ves čas opravljanja dejavnosti s smiselno uporabo določila o minimalni količini storitve iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Izvajalec lahko uporabniku, ki je lastnik(ca) stanovanjske stavbe, stanovanja ali drugega objekta ki zaradi osebnih ali drugih okoliščin na podlagi ustreznih dokazil izkaže, da stavba ali stanovanje več kot 12 mesecev ne bo v kakršnikoli uporabi, odobri mirovanje plačila storitev.
V primeru, da je objekt v gradnji (zaradi rekonstrukcije, dozidave, obnove ipd.) na način, da objekt ali stanovanje v celoti ne more biti v uporabi in to uporabnik izkaže, se lahko za odobritev mirovanja upošteva tudi ustrezno krajše obdobje, vendar ne manj kot za dva koledarska meseca.
Breme dokazovanja okoliščin iz tega člena je na strani lastnikov, uporabniki stanovanj ali drugih objektov iz tega člena pa so dolžni takoj po prenehanju okoliščin, zaradi katerih je bilo odobreno mirovanje oziroma po vsaki spremembi, izvajalcu prijaviti začetek uporabe stanovanja ali stavbe.
7. člen
Storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ne nastajajo v gospodinjstvih oziroma pri uporabnikih, za katere je skladno z Odlokom določeno, da morajo z izvajalcem skleniti pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki, se izvaja na podlagi take pogodbe med izvajalcem in povzročiteljem, ki se sklene skladno z odlokom in tem pravilnikom. V pogodbi se določi skupen volumen posod, frekvenca praznjenja in druge elemente za obračun storitev iz tega pravilnika.
Do sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma, če do sklenitve take pogodbe iz kakršnegakoli razloga ne pride, so uporabniki iz prejšnjega odstavka dolžni plačevati storitev javne službe skladno s tem pravilnikom.
Pogodbo z izvajalcem javne službe lahko skladno s pogodbo o upravljanju za račun lastnikov oziroma uporabnikov stanovanj ali poslovnih prostorov sklenejo tudi upravniki stavb, pod pogoji, ki jih na podlagi veljavnih predpisov določi izvajalec javne službe.
8. člen
Minimalna količina storitve, ki se obračuna uporabnikom iz prejšnjega člena se izvede tako, da se:
– za povzročitelje, ki uporabljajo poslovni prostor površine do največ 50 m2 za obračun upošteva najmanj zabojnik prostornine120 l;
– za povzročitelje, ki uporabljajo poslovni prostor večji od 50 m2 do največ 150 m2 se za obračun upošteva zabojnik prostornine 240 l;
– za vsakih dopolnjenih dodatnih 50 m2 površine poslovnega prostora, ki presega 150 m2 se obračuna dodatna minimalna prostornina 60 l do skupaj največ 2200 l, razen za povzročitelje pri katerih po ugotovitvah izvajalca javne službe ne gre za večje količine odpadkov do največ 480 l, za povzročitelje kot so galerije, knjižnice, muzeji, športna društva ipd., pri katerih se upoštevaje vrsto in način izvajanja storitev oziroma dejavnosti v primerih, kadar ne gre za povzročitelje večjih količin odpadkov pa se za obračun upošteva zabojnik prostornine do največ 240 l.
Prostornine določene v prejšnjem odstavku se za namen obračuna minimalne količine storitev pomnožijo z minimalnim številom odvozov mešanih komunalnih odpadkov ki so določeni z odlokom oziroma drugim aktom, ki ureja izvajanje javne službe za določeno območje.
Za počitniške kapacitete, ki se v okviru dejavnosti oddajajo v najem, se kot minimalna količina storitve upošteva uporabna površina posamezne počitniške enote (stanovanja, počitniške hiše, apartmaja ipd.).
Odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov (papirja, stekla, plastike, sestavljene odpadne embalaže idr.) se uporabnikom iz tega člena ne zaračuna posebej, če se zagotavlja odvoz v enakem standardu, kot je določen za gospodinjstva. V nasprotnem primeru se lahko zagotovi odvoz ob dodatnem plačilu storitve.
V primeru, da nastaja pri uporabnikih iz prejšnjega člena večja količina odpadkov, se storitev preračuna po dejanski količini oziroma dejanskem volumnu in z upoštevanjem dejanske frekvence odvoza komunalnih odpadkov tudi v primeru, če pogodba ni sklenjena.
9. člen
Če več povzročiteljev odlaga odpadke v skupno posodo, se sorazmerno ali po dogovoru obračunski volumen posode razdeli med posamezne uporabnike oziroma povzročitelje, vendar je v tem primeru najmanjša prostornina, ki se sorazmerno obračuna na posameznega uporabnika minimalna količina storitve določena skladno s tem pravilnikom.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega Pravilnika se opravlja na enak način kot je predpisano v Odloku.
Sankcije za kršitelje so predpisane z Odlokom.
11. člen
Obračun storitev po tem pravilniku se začne uporabljati s 1. 1. 2014.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-25/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L R E G O L A M E N T O
sul sistema tariffario per la fatturazione delle prestazioni del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani
N. 354-25/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 59 del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Gazzetta ufficiale della RS, n. 106/12) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio Comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2013 ha approvato il
R E G O L A M E N T O
sul sistema tariffario per la fatturazione delle prestazioni del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani
Articolo 1
Con il regolamento sul sistema tariffario per il calcolo della gestione dei rifiuti urbani (in seguito Regolamento) si stabilisce il metodo di calcolo dei servizi pubblici in ambito della gestione dei rifiuti urbani, calcolato a tutti gli utenti dei servizi.
Il presente regolamento si conforma al Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani (Gazzetta ufficiale RS, n. 106/12 in seguito: Decreto) e in altre prescrizioni.
Gli utenti ovvero i produttori dei rifiuti urbani hanno l’obbligo, nella gestione dei rifiuti, di attenersi a tutte le prescrizioni e agli obblighi previsti dal Decreto e dalle norme vigenti che regolano questo settore.
Articolo 2
Il Regolamento stabilisce il metodo di calcolo del prezzo agli utenti per i seguenti servizi:
1) la raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani;
2) la raccolta di rifiuti domestici biodegradabili e rifiuti vegetali (in seguito: rifiuti biologici biodegradabili,
3) il trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani;
4) il deposito di resti di lavorazione o rimozione di rifiuti urbani.
I prezzi si stabiliscono in conformità al Decreto e alle norme vigenti.
La raccolta e la rimozione dei rifiuti urbani per i nuclei familiari viene fatturata mensilmente.
Il prezzo del servizio è formulato per unità, in armonia con le norme vigenti che prescrivono il metodo per la formazione del prezzo dei servizi pubblici del settore della gestione dei rifiuti urbani. L’unità del servizio è rappresentata dalla quantità di rifiuti urbani espressa in kg, il prezzo pertanto viene stabilito in Euro/kg.
La spesa del servizio di gestione dei rifiuti urbani è specificata, sulla fattura, secondo le norme vigenti.
Articolo 3
Il criterio per la suddivisione della quantità dei servizi al singolo utente è il volume del cassonetto dei rifiuti urbani indifferenziati e il numero di viaggi di rimozione. Il criterio per il calcolo della tariffa del servizio di raccolta dei rifiuti biologici biodegradabili è il volume del cassonetto per la raccolta dei rifiuti biologici biodegradabili e il numero di viaggi di rimozione degli stessi.
Il volume di valutazione è l’effettivo volume del cassonetto per i rifiuti urbani indifferenziati e del cassonetto per i rifiuti biodegradabili in uso al singolo utente e il numero effettivo di rimozioni, o la quantità minima di servizio (volume minimo di fatturazione) contabilizzato secondo il presente regolamento.
Nel caso di aumento occasionale della quantità di rifiuti urbani indifferenziati o di rifiuti biodegradabili gli utenti sono in obbligo di commissionare, a pagamento, la collocazione e la rimozione di un cassonetto di maggior volume o di un cassonetto supplementare. Il dipendente autorizzato del servizio pubblico può controllare il volume effettivo di rifiuti urbani depositati dall’utente e, in caso di frequenti aumenti della quantità di immondizia prodotta, disporre la collocazione di un cassonetto di maggior volume o di un cassonetto supplementare.
Il calcolo del costo del servizio per il singolo utente si esegue, secondo i prezzi in vigore, applicando un coefficiente come segue:
1) per la raccolta dei rifiuti urbani, la massa di tutti i rifiuti depositati nell’ultimo periodo contabile viene diviso per il volume di tutti i cassonetti o contenitori degli utenti, secondo le disposizioni di questo regolamento;
2) per la raccolta dei rifiuti biodegradabili, la massa di tutti i rifiuti biodegradabili depositati nell’ultimo periodo contabile viene diviso per il volume di tutti i cassonetti o contenitori degli utenti, secondo le disposizioni di questo regolamento;
3) per il trattamento dei rifiuti urbani, il peso di tutti i rifiuti urbani che vanno trattati, dell’ultimo periodo contabile, diviso per il volume di tutti i cassonetti o contenitori degli utenti, secondo le disposizioni di questo regolamento;
4) per lo smaltimento dei resti di lavorazione o la rimozione dei rifiuti urbani, il peso di tutti i rifiuti i rifiuti urbani dell’ultimo periodo contabile, diviso per il volume di tutti i cassonetti o contenitori degli utenti, secondo le disposizioni di questo regolamento.
L’esecutore del servizio effettua, almeno una volta all’anno, il calcolo come dal comma precedente.
Articolo 4
La quantità minima di gestione dei rifiuti per nucleo familiare si calcola:
– za per nucleo familiare composto da una persona si considera un minimo di volume pari a 80 l;
– per ogni membro in più si calcola un’aggiunta minima di volume pari a 20 l.
La quantità minima di gestione dei rifiuti biodegradabili per nucleo familiare si calcola:
– per nucleo familiare composto da una persona si considera un minimo di volume pari a 40 l;
– per ogni membro in più si calcola un’aggiunta minima di volume pari a 20 l.
I volumi del paragrafo precedente, ai fini del calcolo mensile minimo dei servizi (volume minimo di calcolo), vanno moltiplicati, per il numero minimo dei viaggi di rimozione dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti biodegradabili, stabiliti con decreto o con altre disposizioni che regolano il servizio pubblico.
Per le case di vacanza o seconde case, appartamenti o altre strutture presso le quali non figurano residenti stabili e non sono in uso costante, ai proprietari o agli utenti di tali strutture si calcola un quantitativo minimo di servizio:
– per il servizio di gestione minima dei rifiuti un volume minimo di 40 l;
– per il servizio di gestione minima di rifiuti biodegradabili un volume minimo di 20 l;
nonché il numero minimo di viaggi di rimozione per la zona in questione.
Il calcolo del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili non si effettua nel caso l’utente garantisca lo smaltimento mediante il proprio compostaggio e in conformità ai regolamenti. Gli utenti devono avere le condizioni per la trasformazione giornaliera e indisturbata dei rifiuti biodegradabili vicino all’abitazione (p.es nell’area vicina all’insediamento). Il personale autorizzato del fornitore del servizio pubblico, in accordo con l’utente, constata la reale trasformazione dei rifiuti biodegradabili con il proprio compostaggio.
Una quota minima per il servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili viene imposta anche all’utente che rifiuta l’apposito cassonetto e non è utente come da paragrafo precedente. In questo caso l’utente è tenuto a depositare i rifiuti biodegradabili negli appositi cassonetti che si trovano nell’area attrezzata per la raccolta differenziata (ecopiazzola o isola ecologica).
Nel caso più utenti usufruiscano dei cassonetti comuni, il calcolo del costo del servizio si effettua in armonia con il presente articolo.
Articolo 5
Gli utenti impegnati in attività di affittacamere per turisti o studenti, per l’esercizio dell’attività, hanno l’obbligo di provvedere contenitori di capacità supplementari appropriate. In caso contrario il gestore ha il diritto di addebitare il volume massimo di contenitori, a seconda delle capacità della struttura al completo e per l'intero periodo di attività, in conformità della norma di quota minima di servizio prevista dal primo comma di questo articolo.
Articolo 6
L’esecutore può concedere la sospensione del pagamento dei servizi all’utente proprietario di casa, appartamento o altra struttura che, per motivi personali o altre circostanze e con prove pertinenti dimostri che la casa o appartamento non saranno utilizzati in nessun modo per un periodo di 12 o più mesi.
Nel caso in cui la struttura sia in costruzione (ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione ecc) e la casa o l’appartamento, nel suo complesso, non è nella condizione di essere utilizzato, dimostrato dall’utente, la concessione della sospensione del pagamento del servizio può essere concessa anche per un periodo più breve, ma non inferiore ai 2 mesi.
L’obbligo di provare le circostanze descritte in questo articolo è a carico dei proprietari, gli utenti degli appartamenti o degli altri edifici sono tenuti a informare l’esecutore dell’inizio di utilizzo dell’appartamento o casa, non appena cessate o modificate le circostanze per le quali era stata approvata la sospensione
Articolo 7
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, non prodotti in ambito familiare o presso gli utenti per i quali è stabilito che, in conformità al Regolamento, sono tenuti a stipulare il contratto sulla gestione dei rifiuti urbani, si effettua in base al contratto tra l’esecutore e il produttore in conformità con il Regolamento. Nel contratto si stabiliscono il volume complessivo dei cassonetti, la frequenza della rimozione e tutti gli elementi per il calcolo del servizio previsti dal Regolamento.
Fino alla stipula del contratto, di cui al comma precedente, o se la conclusione di tale accordo per qualsiasi motivo non si verifica, gli utenti, di cui al comma precedente, sono in obbligo di pagare il servizio pubblico in conformità al presente Regolamento.
Il contratto con l’esecutore del servizio pubblico, conformemente con il contratto di gestione a carico dei proprietari o degli utenti di appartamenti o di locali commerciali, può essere stipulato anche dagli amministratori degli edifici, alle condizioni stabilite dall’esecutore dei servizi in base alle norme vigenti.
Articolo 8
La quota minima di servizio calcolata agli utenti del precedente articolo si calcola:
– per i produttori di rifiuti che utilizzano un’area commerciale della superficie massima di 50 m2 si considera un cassonetto del volume di 120 l,
– per i produttori di rifiuti che utilizzano un’area commerciale tra i 50 e 150 m2 si considera un cassonetto del volume 240 l,
– per ogni ulteriore 50 m2 di superficie di area commerciale che supera i 150 m2 si addebita un volume minimo supplementare di 60l per un totale massimo di 2200 l; fino ad un massimo di 480 l per i produttori presso i quali, su constatazione dell’esecutore del servizio pubblico, la produzione di immondizie non è elevata. Per esempio: gallerie, biblioteche, musei, società sportive ecc per i quali si considerano il tipo e le modalità di esecuzione del servizio, nei casi quando si tratta di produzione di maggiori quantità, si considera per il calcolo del costo, un cassonetto del volume massimo di 240 l.
I volumi stabiliti nel comma precedente per il calco minimo della quota di servizio si moltiplicano per il numero minimo di rimozioni di rifiuti urbani indifferenziati come previsto dal decreto o altro atto che disciplina l’esecuzione del servizio pubblico in un’area particolare.
Per le strutture turistiche che, per attività, si affittano, si considera quantità minima del servizio, la superficie d’uso delle singole unità ricettive (appartamenti, case vacanza ecc).
La rimozione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (carta, vetro, plastica, imballaggi ecc) non viene addebitata separatamente agli utenti di questo articolo, se ne è garantita la rimozione come per i nuclei familiari. In caso contrario si garantisce la rimozione con un costo aggiuntivo del servizio.
Nel caso che, gli utenti dell’articolo precedente, producano una maggiore quantità di rifiuti, il costo del servizio viene calcolato secondo il reale volume e tenendo conto delle reali frequenze di rimozioni dei rifiuti urbani, anche se il contratto non è stato stipulato.
Articolo 9
Nel caso che più utenti depositino i rifiuti in un cassonetto comune, il volume del cassonetto viene diviso proporzionalmente o per accordo tra i singoli utenti, tuttavia in questo caso il volume minore calcolato proporzionalmente per singolo utente è il volume minimo del servizio stabilito dal Regolamento.
Articolo 10
La vigilanza sulla applicazione delle disposizioni del presente Regolamento deve essere effettuata come prescritto nel Decreto.
Le sanzioni per i trasgressori sono prescritte dal Decreto.
Articolo 11
La fatturazione dei servizi di questo Regolamento si applica a decorrere dal 1. 1. 2014.
Articolo 12
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-25/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti