Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4148. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2014, stran 13210.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B) je županja Občine Kobarid dne 18. 12. 2013 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2014
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/13) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 60/13 in 98/13).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+----------+--------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|Skup.,  |       NAZIV KONTA       |   Proračun|
|podsku.  |                   | januar–marec|
|konto,  |                   |     2014|
|podkon.  |                   |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  1.573.435|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   898.727|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI            |   755.751|
|     |(700+701+702+703+704+705+706)     |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    700|DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK      |   712.062|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    703|DAVEK NA PREMOŽENJE          |    26.515|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    704|DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |    17.124|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    706|DRUGI DAVKI              |      50|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |   142.976|
|     |(710+711+712+713+714)         |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    710|UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |   100.011|
|     |PREMOŽENJA              |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    711|TAKSE IN PRISTOJBINE         |      44|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    712|DENARNE KAZNI             |      60|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    713|PRIHODKI OD PRODAJ BLAGA IN STORITEV |    32.268|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    714|DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |    10.593|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |    5.668|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    720|PRIHODKI OD PRODAJE STAVB       |      0|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    722|PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ         |    5.668|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)      |    1.000|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |   668.040|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    740|TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA   |    44.514|
|     |PRORAČUNA               |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    741|PREJETA SREDSTVA IZ DR. PRORAČUNA IZ |   623.526|
|     |SREDSTEV PRORAČUNA EU         |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  1.749.132|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI            |   265.158|
|     |(400+401+402+403+404+409)       |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    400|PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |    69.373|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    401|PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |    12.269|
|     |VARNOST                |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    402|IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   177.153|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    403|PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |     923|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    409|REZERVE                |    5.440|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI           |   367.703|
|     |(410+411+412+413+414)         |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    410|SUBVENCIJE              |     422|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    411|TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |   218.760|
|     |GOSPODINJSTVOM            |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    412|TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM  |    13.459|
|     |IN USTANOVAM             |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    413|DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   135.062|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  1.115.117|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    420|NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  1.115.117|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |    1.154|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    431|INVESTICIJSKI TRANSFERI        |      0|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|    432|INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR. |    1.154|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  |   –175.697|
|     |(I.-II.)               |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE |      0|
|     |KAP. D. (750+751+752)         |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.   |      0|
|     |DELEŽEV (440+441+442)         |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|VI.    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |      0|
|     |V.) SKUPNI PRESEŽEK          |       |
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) – (II.+V.)  |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA          |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)          |      0|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (550+551)       |    12.546|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |   –188.243|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   –12.546|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)    |   175.697|
+----------+--------------------------------------+-------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC    |   323.100|
|     |PRETEKLEGA LETA            |       |
+----------+--------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more dolgoročno zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 410-78/13
Kobarid, dne 18. decembra 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.