Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4163. Sklep o določitvi cene za storitve javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, stran 13259.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in št. 109/12; Uredba), prvega odstavka 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002, Uradni list RS, št. 74/05, št. 84/06, št. 39/12 in št. 103/12), 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in na podlagi pozitivnega mnenja Nadzornega sveta Komunale Koper d.o.o. – s.r.l., št. NS-16/020-13, z dne 18. 11. 201, izdajam naslednji
S K L E P
1.
Cene za storitve javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode«, ki jo izvaja javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. na območju Mestne občine Koper se določijo na naslednji način:
1. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:
1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
+--------------------------------------------+
|1.1.1 Omrežnina v EUR/mesec         |
+------------------+---------+---------------+
|  Velikost    | Faktor | Cena omrežnine|
|  vodomera    |omrežnine| v EUR/mesec |
+------------------+---------+---------------+
|  DN< / =20   |    1|     3,5231|
+------------------+---------+---------------+
| 20 < DN < 40   |    3|    10,5693|
+------------------+---------+---------------+
|40 < / = DN < 50 |    10|    35,2309|
+------------------+---------+---------------+
|50 < / = DN < 65 |    15|    52,8463|
+------------------+---------+---------------+
|65 < / = DN < 80 |    30|    105,6926|
+------------------+---------+---------------+
|80 < / = DN < 100 |    50|    176,1543|
+------------------+---------+---------------+
|100 < / = DN < 150|   100|    352,3086|
+------------------+---------+---------------+
| 150< / = DN   |   200|    704,6173|
+------------------+---------+---------------+

+------------------------+---------------+
|1.1.2 Izvajanje     |  EUR/m3   |
|storitve        |        |
+------------------------+---------------+
|Odvajanje        |  0,2895   |
+------------------------+---------------+
1.2 Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami:
+-------------------------------------------+
|1.2.1 Omrežnina v EUR/mesec        |
+------------------+---------+--------------+
|  Velikost   | Faktor |Cena omrežnine|
|  vodomera   |omrežnine| v EUR/mesec |
+------------------+---------+--------------+
|  DN < / = 20  |    1|    0,4402|
+------------------+---------+--------------+
| 20 < DN < 40  |    3|    1,3206|
+------------------+---------+--------------+
|40 < / = DN < 50 |    10|    4,4019|
+------------------+---------+--------------+
|50 < / = DN < 65 |    15|    6,6028|
+------------------+---------+--------------+
|65 < / = DN < 80 |    30|    13,2056|
+------------------+---------+--------------+
|80 < / = DN < 100 |    50|    22,0094|
+------------------+---------+--------------+
|100 < / = DN < 150|   100|    44,0187|
+------------------+---------+--------------+
| 150 < / =DN   |   200|    88,0374|
+------------------+---------+--------------+

+-------------------------+--------------+
|1.2.2 Izvajanje storitve |  EUR/m3  |
+-------------------------+--------------+
|Storitve greznic     |  0,3519  |
+-------------------------+--------------+
1.3 Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode:
+---------------------------------------------+
|1.3.1 Omrežnina v EUR/mesec         |
+------------------+---------+----------------+
|  Velikost    | Faktor | Cena omrežnine |
|  vodomera    |omrežnine| v EUR/mesec  |
+------------------+---------+----------------+
|  DN< / = 20   |    1|     1,2778|
+------------------+---------+----------------+
| 20 < DN < 40   |    3|     3,8333|
+------------------+---------+----------------+
|40 < / = DN < 50 |    10|     12,7778|
+------------------+---------+----------------+
|50 < / = DN < 65 |    15|     19,1667|
+------------------+---------+----------------+
|65 < / = DN < 80 |    30|     38,3335|
+------------------+---------+----------------+
|80 < / = DN < 100 |    50|     63,8891|
+------------------+---------+----------------+
|100 < / = DN < 150|   100|    127,7782|
+------------------+---------+----------------+
| 150 < / = DN  |   200|    255,5564|
+------------------+---------+----------------+

+------------------------+---------------+
|1.3.2 Izvajanje storitve|        |
|            |  EUR/m3   |
+------------------------+---------------+
|Čiščenje        |  0,5595   |
+------------------------+---------------+
Cene so določene brez predpisanega davka na dodano vrednost.
2.
Cene za storitve javne službe »odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode« so določene na podlagi potrjenega Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v mestni občini Koper, št. 28/012-13.
3.
Mestna občina Koper bo na podlagi sklepa Občinskega sveta o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014, št. 354-332/2013, z dne 19. 12. 2013, subvencionirala 23 % cene omrežnine fizičnim osebam, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
4.
Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v mestni občini Koper, javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., bo na osnovi tega sklepa in Uredbe, oblikoval in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavil cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencijo.
5.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.
Št. 354-330/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’Ordinanza sulla metodologia di determinazione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/12 e 109/12), in virtù del primo comma dell’articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/2002, Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12 e 103/12), per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) e visto il parere positivo del Consiglio di controllo dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., n. NS-16/020-13 del 18. 11. 2013, promulgo la seguente
D E L I B E R A
1.
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane”, forniti sul territorio del Comune città di Capodistria dall’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., sono determinati come segue:
1. Smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
1.1 Smaltimento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
+--------------------------------------------+
|1.1.1 Tariffa per l’utilizzo della     |
|rete in EUR/mese              |
+------------------+---------+---------------+
|  Ampiezza    | Fattore |  Tariffa  |
| del contatore  | tariffa | utilizzo rete |
|         | utilizzo| in EUR/mese |
|         |  rete |        |
+------------------+---------+---------------+
| DN < / =20   |    1|     3,5231|
+------------------+---------+---------------+
| 20 < DN < 40   |    3|    10,5693|
+------------------+---------+---------------+
|40 < / = DN < 50 |    10|    35,2309|
+------------------+---------+---------------+
|50 < / = DN < 65 |    15|    52,8463|
+------------------+---------+---------------+
|65 < / = DN < 80 |    30|    105,6926|
+------------------+---------+---------------+
|80 < / = DN < 100 |    50|    176,1543|
+------------------+---------+---------------+
|100 < / = DN < 150|   100|    352,3086|
+------------------+---------+---------------+
| 150< / = DN   |   200|    704,6173|
+------------------+---------+---------------+

+-------------------------+--------------+
|1.1.2 Prestazione del  |EUR/m3    |
|servizio         |       |
+-------------------------+--------------+
|Smaltimento       |0,2895    |
+-------------------------+--------------+
1.2 Servizi riguardanti le fosse biologiche statiche, fosse biologiche attuali e impianti di depurazione minori:
+-------------------------------------------+
|1.2.1 Tariffa per l’utilizzo della     |
|rete in EUR/mese              |
+------------------+---------+--------------+
|  Ampiezza   | Fattore |  Tariffa  |
| del contatore  | tariffa |utilizzo rete |
|         |utilizzo | in EUR/mese |
|         | rete  |       |
+------------------+---------+--------------+
|  DN < / = 20  |    1|    0,4402|
+------------------+---------+--------------+
| 20 < DN < 40  |    3|    1,3206|
+------------------+---------+--------------+
|40 < / = DN < 50 |    10|    4,4019|
+------------------+---------+--------------+
|50 < / = DN < 65 |    15|    6,6028|
+------------------+---------+--------------+
|65 < / = DN < 80 |    30|    13,2056|
+------------------+---------+--------------+
|80 < / = DN < 100 |    50|    22,0094|
+------------------+---------+--------------+
|100 < / = DN < 150|   100|    44,0187|
+------------------+---------+--------------+
| 150 < / =DN   |   200|    88,0374|
+------------------+---------+--------------+

+--------------------------+-------------+
|1.2.2 Prestazione del   |  EUR/m3  |
|servizio         |       |
+--------------------------+-------------+
|Servizio fosse biologiche |  0,3519  |
+--------------------------+-------------+
1.3 Trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane:
+---------------------------------------------+
|1.3.1 Tariffa per l’utilizzo della rete in  |
|EUR/mese                   |
+------------------+---------+----------------+
| Ampiezza    |Fattore |Tariffa utilizzo|
|del contatore   |tariffa |  rete    |
|         |utilizzo | in EUR/mese  |
|         | rete  |        |
+------------------+---------+----------------+
|  DN< / = 20   |    1|     1,2778|
+------------------+---------+----------------+
| 20 < DN < 40   |    3|     3,8333|
+------------------+---------+----------------+
|40 < / = DN < 50 |    10|     12,7778|
+------------------+---------+----------------+
|50 < / = DN < 65 |    15|     19,1667|
+------------------+---------+----------------+
|65 < / = DN < 80 |    30|     38,3335|
+------------------+---------+----------------+
|80 < / = DN < 100 |    50|     63,8891|
+------------------+---------+----------------+
|100 < / = DN < 150|   100|    127,7782|
+------------------+---------+----------------+
| 150 < / = DN  |   200|    255,5564|
+------------------+---------+----------------+

+---------------------------------+---------------+
|1.3.2 Prestazione del servizio  |   EUR/m3  |
+---------------------------------+---------------+
|Trattamento           |   0,5595  |
+---------------------------------+---------------+
I prezzi non comprendono l’imposta sul valore aggiunto prescritta.
2.
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici “smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane” sono determinati in base all’Elaborato per la definizione dei prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici economici di smaltimento e trattamento delle acque domestiche reflue e delle acque piovane nel Comune città di Capodistria, n. 28/012-13, che è stato regolarmente approvato.
3.
In conformità alla Delibera del Consiglio comunale sulla sovvenzione dei servizi pubblici economici obbligatori riguardanti lo smaltimento e il trattamento delle acque reflue urbane e piovane per l’anno 2014, nr. 354-332/2013, del 19 dicembre 2013, il Comune città di Capodistria provvederà a sovvenzionare il 23 % della tariffa per l’utilizzo della rete alle persone fisiche, che non si occupano con attività di tipo commerciale.
4.
Il fornitore del servizio pubblico economico di smaltimento e trattamento delle acque reflue urbane e piovane sul territorio del Comune città di Capodistria, l’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l., provvederà in conformità a questa Delibera e all’Ordinanza, all’elaborazione e alla pubblicazione sul suo sito internet e secondo le modalità localmente in uso, del tariffario con le tariffe approvate, scontate con la sovvenzione.
5.
Il presente tariffario entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, inizia ad essere applicato invece con il giorno 1° gennaio 2014.
N. 354-330/2013
Capodistria, 20. dicembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.