Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4156. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper, stran 13246.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
Št. 35280-54/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
S K L E P
o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se najemnine za poslovne prostore v lasti Mestne občine Koper znižajo za 30 % od obračunane mesečne najemnine.
2.
Ta sklep velja za poslovne prostore, ki so locirani v historičnem mestnem jedru Kopra, kot ga določa Odlok o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07).
3.
Ta sklep velja za najemnike, ki imajo v celoti poravnane tako obveznosti iz naslova najemnin kot iz naslova obratovalnih stroškov.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015.
Št. 35280-54/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla diminuzione dell'affitto per i vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria, ubicati nel centro storico di Capodistria
N. 35280-54/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Per effetto dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), in virtù della Legge sul patrimonio reale dello Stato e delle comunità autogestite locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), come pure dell'Ordinanza sul patrimonio dello Stato e delle comunità autogestite locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 34/11, 42/12 e 24/13), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2013, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sulla diminuzione dell'affitto per i vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria, ubicati nel centro storico di Capodistria
1.
Con la presente delibera l'affitto mensile dei vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria viene ridotto del 30 %.
2.
Tale delibera si applica per i vani commerciali ubicati nel centro storico di Capodistria, definito dal Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale.
3.
La presente delibera viene applicata nei confronti dei locatari che hanno adempiuto ai loro obblighi di pagamento derivanti dall'affitto e dai costi operativi.
4.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.
N. 35280-54/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.