Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013, stran 13278.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 27/13) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
                               v EUR
+---------------------------------------------------------------+
|A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|Konto |Naziv konta              |  2. reb. 2013|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|  1  |         2          |    3    |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  18.470.802,63|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  13.897.604,52|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |  11.249.396,88|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK         |  9.281.558,56|
|    |IN DOBIČEK              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |  1.582.788,32|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   385.050,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  2.648.207,64|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |  2.000.294,59|
|    |PREMOŽENJA              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE       |    6.500,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI   |    15.500,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN   |    20.213,00|
|    |STORITEV               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   605.700,05|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |  1.952.511,03|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH   |  1.623.699,00|
|    |SREDSTEV               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   328.812,03|
|    |NEOPREDM. SRED.            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)        |    9.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |    9.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)       |  2.611.687,08|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  1.529.580,38|
|    |JAVNOFINAN. INSTITUC.         |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |  1.082.106,70|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  19.665.692,73|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  6.416.615,21|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  1.167.140,34|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.  |   199.026,03|
|    |VARNOST                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE   |  4.776.098,84|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   130.835,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |409 REZERVE              |   143.515,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)|  6.065.233,37|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |410 SUBVENCIJE            |    32.600,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM,      |  2.918.841,41|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. |   751.939,39|
|    |IN USTANOVAM             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  2.346.852,57|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI         |    15.000,00|
|    |V TUJINO               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |  7.173.765,47|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV|  7.173.765,47|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |    10.078,68|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN|    10.078,68|
|    |FIZ. OSEBAM,             |        |
|    |KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK|  –1.194.890,10|
|    |(I.-II.)               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    79.500,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)   |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    79.500,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    79.500,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |440 DANA POSOJILA           |    79.500,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN |      0,00|
|    |FIN. NALOŽB              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |   200.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   200.000,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|55   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)      |  1.041.329,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA     |  1.041.329,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |  –2.036.219,10|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   -841.329,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |  1.194.890,10|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN  |  2.036.219,10|
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA        |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2013 dolgoročno zadolžila za 200.000,00 EUR za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-83/2013
Slovenj Gradec, oktober 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.