Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4187. Pravilnik o uporabi in oddajanju športne dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in drugih športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah v Občini Šmarje pri Jelšah, stran 13285.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi in oddajanju športne dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in drugih športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namen uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, in način ter pogoje za izbor uporabnikov športne dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem ter športnih površin pri vseh podružničnih šolah (v nadaljevanju: športne površine), ki so v upravljanju Osnovne šole Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: osnovna šola).
2. člen
Osnovna šola uporablja športno dvorano pri OŠ Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: športna dvorana) in telovadnico pri POŠ Šentvid pri Grobelnem (v nadaljevanju: telovadnica) za potrebe pouka in interesnih dejavnosti, praviloma do 15.30 ure. Po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje osnovna šola športno dvorano in telovadnico v uporabo drugim uporabnikom (športnim klubom in društvom ter drugim uporabnikom) v skladu s sprejetim urnikom zasedenosti športne dvorane in telovadnice. Športna dvorana in telovadnica sta od ponedeljka do petka praviloma namenjeni izvajanju treningov in športni rekreaciji, predvsem športna dvorana pa se ob koncu tedna (sobote in nedelje) uporablja še za tekme, turnirje, prireditve in druge aktivnosti.
3. člen
Pri oddaji športnih površin, navedenih v 1. členu tega pravilnika, je potrebno upoštevati prednostno pravico po naslednjem vrstnem redu:
1. izvajanje programov športne vzgoje osnovnošolskih in predšolskih otrok (določenih z Letnim delovnim načrtom osnovne šole oziroma vrtca, ki je sprejet na svetu zavoda osnovne šole oziroma vrtca), šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj na medobčinskih, področnih in državnih ravneh;
2. športna vzgoja otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
3. športna rekreacija klubov, športnih društev, športne tekme teh klubov in društev;
4. športna rekreacija drugih domačih društev in rekreativnih skupin;
5. športna vadba društev in klubov izven občine;
6. prireditve Občine Šmarje pri Jelšah;
7. športna dvorana, telovadnica in druge športne površine se lahko uporabljajo tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje lastnika ter z osnovno šolo sklene pogodbo o uporabi, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
4. člen
Osnovna šola za namene nadzora pri uporabi športne dvorane v popoldanskem času od ponedeljka do petka ter ob sobotah in nedeljah zaposli upravljavca športne dvorane. Upravljavec hkrati tudi izvaja aktivnosti v zvezi s pripravo urnika športne dvorane, pripravo pogodb z uporabniki, pripravo in izdajanjem računov uporabnikom ter druge aktivnosti v zvezi z upravljanjem in oddajanjem športne dvorane v uporabo in najem. Finančna sredstva za zaposlitev upravljavca zagotovi občina v proračunu občine. V proračunu občine se zagotovijo tudi potrebna sredstva za upravljavca telovadnice in atletske steze.
Osnovna šola skrbi za redno čiščenje in vzdrževanje športne dvorane in telovadnice.
5. člen
Uporabniki odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih površin v času njihove uporabe, na javnih prireditvah pa mora organizator športne oziroma druge prireditve poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo veljavni predpisi in hišni red.
Osnovna šola ne odgovarja za poškodbe igralcev, nastopajočih in gledalcev pri uporabi športnih površin, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki športne dvorane in telovadnice morajo v času uporabe le-te v športne namene uporabljati športno opremo v skladu s sprejetim hišnim redom. Za stanje opreme in naprav v času uporabe športne dvorane in telovadnice odgovarjajo uporabniki prostorov materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNIH DVORANE IN TELOVADNICE V UPORABO
6. člen
Pri oddaji športne dvorane in telovadnice v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmarje pri Jelšah;
2. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Šmarje pri Jelšah;
3. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo;
4. društva in klubi izven občine;
5. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko osnovna šola:
– odpove posamezne termine uporabe športne dvorane in telovadnice ali
– prestavi termine v dogovoru z uporabnikom na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali oddaje športne dvorane oziroma telovadnice v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je praviloma 10 dni.
Uporabnik športne dvorane oziroma telovadnice lahko odpove termin uporabe določen z urnikom zasedenosti vsaj 10 dni pred predvideno uporabo termina.
7. člen
Občina Šmarje pri Jelšah praviloma enkrat letno na krajevno običajen način objavi javni poziv za uporabo športne dvorane in telovadnice za naslednje šolsko leto, oziroma za obdobje od 1. septembra do 30. junija prihodnjega leta.
Komisija, ki jo imenuje župan, na podlagi zbranih predlogov določi razpored uporabe oziroma urnik zasedenosti športne dvorane in telovadnice. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 6. člena tega pravilnika.
8. člen
V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– en predstavnik občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah,
– en predstavnik Odbora za šport pri Občinskem svetu Občine Šmarje pri Jelšah in
– en predstavnik osnovne šole.
9. člen
Župan na predlog komisije potrdi urnik zasedenosti pred začetkom uporabe športne dvorane in telovadnice.
10. člen
Na podlagi urnika zasedenosti sklene osnovna šola z vsakim uporabnikom pogodbo o uporabi športne dvorane oziroma telovadnice, ki podrobneje določa pravice in obveznosti uporabnika. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, osnovne šole in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane in telovadnice, določi upoštevanje hišnega reda in vključi določila v zvezi z morebitno povzročeno škodo na objektih in opremi ter varnostjo uporabnikov.
11. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisan izvod pogodbe vrniti osnovni šoli. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je uporabnik odstopil od pogodbe.
En izvod podpisane pogodbe o uporabi športne dvorane oziroma telovadnice je osnovna šola dolžna posredovati lastniku.
12. člen
Pogodba z uporabniki športne dvorane oziroma telovadnice se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita osnovna šola in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko osnovna šola prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo športne dvorane oziroma telovadnice v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
2. če kršijo določila hišnega reda, pogodbe o uporabi oziroma drugih predpisov glede uporabe športne dvorane oziroma telovadnice;
3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane oziroma telovadnice.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
13. člen
Podpisana pogodba je osnova za izstavitev računa za plačilo uporabe športne dvorane oziroma telovadnice. Sestavni del računa je navedba uporabnika, število ur uporabe in veljavna cena ure uporabe.
Osnovna šola izstavi račun uporabnikom športne dvorane oziroma telovadnice do 15. v mesecu za pretekli mesec. V primeru enkratne uporabe se račun izstavi v roku petnajst dni po opravljeni storitvi.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO ŠPORTNIH POVRŠIN
14. člen
Cenik za uporabo športne dvorane in telovadnice sprejme Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah. Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe, ki je sestavljena iz materialnih stroškov ter stroškov upravljanja.
Stroški materiala in storitev zajemajo:
– stroške ogrevanja in prezračevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih storitev,
– stroške potrošnega materiala ki je potreben za redno delovanje objekta (sanitarni in sanitetni material, čistila ipd.),
– drugi materialni stroški.
Stroški upravljanja zajemajo:
– sorazmeren del stroškov plač in drugih osebnih prejemkov čistilk.
Cene najema športne dvorane oziroma telovadnice za prireditve komercialnega pomena se oblikujejo na podlagi ekonomskih kriterijev. Opredelijo se v pogodbi za vsako posamezno prireditev. V sprejetem ceniku so navedene izhodiščne cene za primer minimalne obremenitve.
Uporaba atletske steze in športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah je brezplačna in se uporabljajo na lastno odgovornost.
15. člen
Prihodki od uporabe športne dvorane in telovadnice so namenski prihodki osnovne šole in se vodijo na posebni postavki. Pridobljeni prihodki so namenjeni izključno pokrivanju materialnih stroškov, tekočega in investicijskega vzdrževanja in stroškov upravljanja športne dvorane in telovadnice.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki se, s soglasjem Občine Šmarje pri Jelšah, v naslednjem letu nameni izključno za investicijsko vzdrževanje športne dvorane in telovadnice.
Osnovna šola je dolžna zagotoviti ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov iz naslova upravljanja s športno dvorano in telovadnico.
IV. DRUGA DOLOČILA
16. člen
Župan na podlagi tega pravilnika izda hišni red za uporabo športne dvorane in telovadnice, ki morata biti izobešena v prostorih teh objektov. V hišnem redu se podrobneje določijo pravila za ravnanje uporabnikov ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje športne dvorane in telovadnice.
V času šolskega pouka in interesnih dejavnosti ter izvajanja predšolske vzgoje zagotavlja nadzor nad uporabo športne dvorane in telovadnice osnovna šola s svojim strokovnim kadrom.
15. člen
Osnovna šola mora voditi posebno evidenco uporabe športne dvorane in telovadnice, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe in število uporabnikov,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Osnovna šola vsako leto skupaj z letnim poročilom posreduje Občini Šmarje pri Jelšah, Oddelku za družbene dejavnosti in finance, poročilo o upravljanju športne dvorane in telovadnice, sestavljeno iz finančnega poročila in poročila u uporabi, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka tega pravilnika, za posamezno športno dvorano.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0054/2013
Šmarje pri Jelšah, dne 20. decembra 2013
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l.r.