Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4183. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP, stran 13281.

Na podlagi 98. in 57.–61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka sprejmejo spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP (Uradni list RS, št. 44/98, 43/03, 21/07) v Škofji Loki, ki jih je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 1305, avgusta 2013.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) se nanašajo na spremembe urbanističnih in prometnih ureditev ter preparcelacijo gradbene parcele št. 6.
Spremembe in dopolnitve ZN obsegajo:
1. Tekstualni del:
– odlok o ZN.
2. Grafični del ZN:
List 1: Izsek iz prikaza prostorskih sestavin planskih dokumentov Občine Škofja Loka (M 1:5.000)
List 2: Kopija katastrskega načrta z vrisom območja urejanja (M 1:1.000)
List 3: Geodetski načrt (M 1:1.000)
List 4: Programske zasnove (M 1:1.000)
List 5: Ureditvena situacija (M 1:1.000)
List 6: Prometna situacija (M 1:1.000)
List 7: Zbirna karta komunalnih vodov (M 1:1.000)
List 8: Načrt parcelacije ter zakoličbe objektov in naprav (M 1:1.000)
3. Priloge ZN:
– obrazložitev in utemeljitev ZN,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
3. člen
Spremeni se 6. člen odloka:
– prvi stavek 3. točke 6. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Gradbeno črto, ki poteka ob cesti A je treba dosledno spoštovati.«
– na koncu 6. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»7. Zahodna meja gradbene parcele št. 1, ki sega preko ceste A se prestavi na vzhodni rob ceste.
8. Prizidek poslovnega objekta Difa d.o.o. na parc. št. 323/2, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 3515-166/2004 z dne 17. 1. 2005, se poveča tako, da sega na parc. št. 337/18, 318/32, 312/16, 324/3, vse k.o. Suha (parcele so povzete iz trenutnega parcelnega stanja, ki se lahko z novo parcelacijo spremeni. Lega in velikost parcel je razvidna iz grafičnih prilog). V povečanem delu objekta mora biti ista dejavnost in tehnologija, kot je določena z gradbenim dovoljenjem za osnovni objekt. Povečanje objekta mora biti v višinskih gabaritih ter oblikovanju streh in fasad usklajeno z oblikovanjem osnovnega objekta.
9. Novi objekt Dife d.o.o. mora biti od roba ceste A oddaljen minimalno 3,00 m in od ceste B minimalno 2,00 m, pri čemer je potrebno zagotoviti preglednost priključevanja ceste A na cesto B.
10. Parkirišče s 14 PM na parc. št. 337/18 se ukine in nadomesti na južni strani ceste B.«
4. člen
Spremembe in dopolnitve 11. člena odloka:
Spremeni se 1. točka 11. člena odloka tako, da se glasi:
»1. Dostop v obrtno cono je s severa po cesti A, ki poteka v smeri sever-jug in se na jugu v T križišču priključuje na cesto B. Cesta B poteka v smeri zahod-vzhod od priključka na Kidričevo cesto na zahodu do podjetja EGP na vzhodu. Cesti A in B sta dvosmerni širine 7,0 m.«
Na koncu 11. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»4. Na gradbeni parceli vsakega objekta je treba zagotoviti prostor za obračanje vozil, da ne bi le-ta prihajala vzvratno na prednostno cesto.
5. Na površinah, potrebnih za preglednost ceste je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, ki ne presegajo višine 0,75 m.
6. Opravljanje del, ki bi lahko vplivalo na stabilnost obstoječega cestnega telesa, na povečanje stroškov vzdrževanja cest ali na promet na cestah po katerih se dostopa do gradbene parcele, ni dovoljeno.
7. Za izvajanje del, za katera je potrebno delno ali v celoti zapreti javno cesto, mora investitor zaprositi občinsko upravo za zaporo ceste.«
5. člen
Spremeni se 12. člen odloka tako, da se glasi:
»Križišča
Križišča ceste A ter cest B in C so trikraka.«
6. člen
Spremenita se 5. in 6. točka 13. člena odloka tako, da se glasita:
»5. Na južni strani ceste B je prostor za parkiranje tovornih vozil in najmanj 50 parkirnih mest za osebna vozila, od tega je 14 parkirnih mest za nadomestitev parkirišča ob cesti A. Dopustno je večje število parkirnih mest glede na prostorske potrebe in možnosti. V tem primeru so dopustna tudi manjša odstopanja glede meja tega zazidalnega načrta in je dopustna izgradnja parkirnih mest skladno z grafičnim delom tega ZN.
6. V zelenici med cesto B in Kidričevo cesto se uredi najmanj 41 parkirnih mest.«
7. člen
Spremeni se 1. točka 15. člena odloka tako, da se glasi:
»1. Enostranski hodniki za pešce širine 1,60 m so ob cestah A, B in C. Z dvignjenim robnikom so ločeni od motornega in drugega prometa.«
8. člen
Na koncu 17. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:
»4. Na celotnem območju zazidalnega načrta so dovoljene gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.«
9. člen
Na koncu 18. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»4. Objekt na parcelah št. 343/26 in 351/14, k.o. Suha je priključen na javni vodovod z dvema merilnima mestoma.
5. Gradnja objektov v zaščitnem pasu javnega vodovoda (2 x 2,0 m glede na os vodovoda) ni dovoljena.«
10. člen
Dopolnitve 20. člena odloka:
Za prvim stavkom 8. točke se doda besedilo, ki se glasi:
»Padavinske vode se prioritetno ponikajo tako, da ne bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Večje količine vode ni dovoljeno spuščati na okoliški teren. V čim večji meri je treba zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbaniziranih površin.«
Na koncu člena se doda besedilo, ki se glasi:
»10. Pri gradnji parkirišč na južni strani ceste B je potrebno obstoječe LTŽ pokrove, rešetke in požiralnike ustrezno prilagoditi novi širini cestišča in jih prilagoditi novi niveleti asfaltiranih površin.
11. Priključitev padavinskih odpadnih vod s parkirišča na javno fekalno kanalizacijo ni dovoljena.
12. Padavinske in druge odpadne vode z gradbene parcele se ne smejo speljati v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa, niti na javno površino.
13. Varovalni pas za javno kanalizacijo je 3,0 m, merjeno na vsako stran osi kanalizacije.
14. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja.
15. Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.«
11. člen
Na koncu 21. člena odloka se doda besedilo, ki se glasi:
»6. Pri gradbenih posegih v bližini obstoječih elektroenergetskih vodov je treba predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov oziroma predvideti njihovo zaščito.
7. Za posege v varovalnem pasu elektroenergetskih objektov je potrebno upoštevati predpise o pogojih in omejitvah gradenj, uporabi objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih objektov in Energetski zakon.
8. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa.«
12. člen
Prvi stavek 1. točke 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. Ob cestah A, B in C se uredi javna razsvetljava moči do 30 W.«
13. člen
Na koncu 24. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:
»5. Objekt na parcelah št. 343/26 in 351/14, k.o. Suha je priključen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z enim hišnim priključkom. V objektu poteka notranja plinska napeljava z dvema odjemnima mestoma. Potrebna je ustrezna ureditev razmerja glede notranje plinske inštalacije.«
14. člen
Dopolnitve 27. člena odloka:
Spremeni se 2. točka tako, da se glasi:
»2. V projektni dokumentaciji morajo biti za vsak objekt ocenjene vrste in količine odpadkov ter zagotovljen primeren prostor za njihovo zbiranje in začasno skladiščenje. Ureditev zbirnega mesta mora biti v skladu s predvidenim načinom zbiranja in vrsto opreme za zbiranje odpadnih surovin, odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov (MKO – ostanek odpadkov): vreče, posode, zabojniki ali kontejnerji. Kapacitete zbirnih mest morajo zadoščati za vse predvidene vrste in količine odpadkov in predvideno pogostost rednega odvoza (13 ali 26 krat letno oziroma odvoze po naročilu). Opremo za zbiranje posameznih vrst odpadkov zagotovi izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pred začetkom obratovanja posameznega objekta ali njegovega dela.«
Točka 9 se briše in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»9. Prevzemna mesta za odpadke morajo biti dostopna za specialna vozila za odvoz odpadkov in redno vzdrževana v vseh letnih časih. Prevzemna mesta morajo biti na vidnem mestu ob dostopni cesti po kateri poteka reden odvoz odpadkov oziroma ob pločniku, v oddaljenosti največ 5 m od ceste. Med dostopno cesto in prevzemnim mestom ne sme biti tehničnih in fizičnih ovir (neutrjena površina, velik naklon, stopnice, zidovi ograje, žive meje, parkirana vozila, skladiščen material itd.).
10. Elementi dostopnih cest do prevzemnih mest (širina, prost prometni profil, radij krivin, naklon) morajo ustrezati za prevoz triosnih specialnih vozil za zbiranje in odvoz odpadkov.
11. V času izvajanja gradbenih del in drugih del na ureditvenem območju mora biti za reden odvoz odpadkov iz obstoječih objektov zagotovljen prost dostop do prevzemnih mest za specialna vozila za zbiranje in odvoz.
12. Ravnanje z gradbenimi odpadki, ki bodo nastali med izvajanjem gradbenih in drugih del, mora biti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
13. Gradbenih in nevarnih odpadkov, odpadnih sekundarnih surovin in odpadne embalaže ni dovoljeno mešati z ostalimi vrstami odpadkov, za katere je predpisano in uvedeno ločeno zbiranje na izvoru njihovega nastanka, oziroma katere je možno reciklirati ali ponovno uporabiti. Gradbene in nevarne odpadke, odpadne surovine in embalažo ni dovoljeno odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov ali na nedovoljena odlagališča.«
15. člen
Spremeni se 1. točka 32. člena odloka tako, da se glasi:
»1. V vsem območju urejanja so dopustni takšni posegi, da hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih za IV. območje varstva pred hrupom (mejne vrednosti kazalcev hrupa 65 dBA za dan in 75 dBA za noč) dopušča Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.«
16. člen
Spremeni se 36. člen odloka tako, da se glasi:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom
1. Območje urejanja ne leži na ogroženem območju poplav, visoke podtalnice, erozije in plazovitosti terena.
2. Potresna ogroženost območja je ocenjena na projektni pospešek 0,225 g. Objekti morajo biti grajeni protipotresno, v skladu s cono potresne ogroženosti.
3. V objektih, določenih s predpisi, se gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
4. Ukrepi za varstvo pred požarom:
– Objekti morajo biti zasnovani tako, da je omogočen varen umik ljudi in premoženja iz katerega koli prostora. Ob objektih mora biti zagotovljen zadosten zunanji prostor, ki omogoča evakuacijo ljudi in dobrin iz objekta.
– Odmiki od sosednjih zemljišč in sosednjih objektov morajo zagotavljati ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer se zagotovijo pogoji za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte. Zunanje stene in strehe stavb morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem odmika od sosednjih zemljišč omejeno širjenje požara na sosednje parcele. V primeru minimalnih odmikov med objekti morajo biti fasade in strehe projektirane in grajene požarno varno. V objektih je treba zagotoviti ločitev požarno bolj obremenjenih prostorov.
– Dostop interventnih vozil je po cestah A, B in C. Postavitvene površine za intervencijska vozila so na javnih cestah in na manipulativnih dvoriščih objektov. Zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje v stavbi.
– Zadostne količine požarne vode so zagotovljene iz obstoječega hidrantnega omrežja. Razdalje, čas in oddaljenosti najbližje gasilske enote omogoča ustrezno požarno zaščito.
5. Za požarno manj zahtevne objekte se varnost pred požarom dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte se varnost pred požarom dokazuje v elaboratu »študija požarne varnosti«, skladno s pravilnikom o zasnovi oziroma študiji požarne varnosti.
6. V posameznem objektu je treba določiti varnostne cone glede na namembnost objekta.«
17. člen
Na koncu 39. člena odloka se doda nova točka, ki se glasi:
»3. Gradbena parcela št. 6 se preparcelira na dve gradbeni parceli št. 6a in 6b. Na gradbeni parceli št. 6a je določeno območje služnosti za dostop in dovoz do gradbene parcele št. 6b ter za komunalno urejanje.«
18. člen
Briše se 46. člen odloka.
3. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve določil tega odloka, ob nespremenjenih členih veljavnega Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP (Uradni list RS, št. 44/98, 43/03, 21/07), začnejo veljati spremenjena in dopolnjena določila posameznih členov, kakor je navedeno v 2. poglavju tega odloka.
20. člen
ZN je občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri:
– Občini Škofja Loka, Oddelek za urejanje prostora,
– Upravni enoti Škofja Loka, Oddelek za okolje in prostor.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2013
Škofja Loka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.