Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4188. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014, stran 13287.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 21. redni seji občinskega sveta dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|Konto |Splošni del proračuna Občine Šmartno pri  |  Proračun|
|    |Litiji za leto 2014            |    2014|
|    |                      |  (v EUR)|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 7.502.741|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 4.817.935|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 4.060.865|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 3.473.509|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  460.356|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |  127.000|
|    |IN STORITVE                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |706 DRUGI DAVKI              |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  757.070|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          |  494.270|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   2.200|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 DENARNE KAZNI             |   4.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA       |    600|
|    |IN STORITEV                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  256.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |  355.500|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   55.700|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  299.800|
|    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)       | 2.329.306|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI          |  466.622|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA | 1.862.684|
|    |EU                     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)  |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |     0|
|    |INSTITUCIJ                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 8.550.228|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 2.067.937|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  268.383|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |   40.370|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST            |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 1.605.983|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |  121.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 REZERVE                |   32.200|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   | 1.901.911|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 SUBVENCIJE               |   14.700|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         | 1.269.500|
|    |IN GOSPODINJSTVOM             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |  127.600|
|    |USTANOVAM                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  490.111|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 4.486.175|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 4.486.175|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   94.206|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |   70.500|
|    |FIZIČNIM OSEBAM              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |   23.706|
|    |UPORABNIKOM                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–  | –1.047.488|
|    |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ     |      |
|    |ODHODKI)                  |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   3.000|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   3.000|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|    |(750+751+752)               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |   3.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (44)                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |440 DANA POSOJILA             |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |     0|
|    |NALOŽB                   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN         |     0|
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V   |     0|
|    |JAVNIH SKLADIH               |      |
|    |IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI |      |
|    |IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   3.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (50)             |  700.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)             |  700.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  700.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)            |  187.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  187.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  187.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –531.488|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  513.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       | 1.047.488|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  533.662|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA          |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture,
3. prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja,
4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les,
6. prihodki oziroma prispevki občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja, ki se uporabijo za namene, za katere se pobirajo,
7. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma projektov.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 75 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
2. podračun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 700.000 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 40.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 250.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2014 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 50.000 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2014 zadolži do višine 2.250.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-008/2013
Šmartno pri Litiji, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.