Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4151. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper, stran 13223.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper
Št. 371-531/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 32., 33., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 26/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29., 30., 31. in 33. člena Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Uradne objave, št. 20/99 in Uradni list RS, št. 23/07, 98/09) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Mestna občina Koper (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Mestne občine Koper (v nadaljevanju: javna služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javne službe.
2. člen
Javno službo iz 1. člena tega odloka izvaja oseba zasebnega prava, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje gospodarskih javnih služb in zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
Koncesija gospodarske javne službe po tem odloku je javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
3. člen
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet javne službe,
2. območje izvajanja in uporabnike storitev javne službe ter razmerja do uporabnikov,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (koncesionar),
4. javna pooblastila koncesionarja,
5. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
6. vrsto in obseg monopola,
7. začetek in čas trajanja koncesije,
8. način podelitve koncesije,
9. vire financiranja javne službe,
10. način plačila koncesionarja,
11. nadzor nad izvajanjem javne službe,
12. prenehanje koncesijskega razmerja,
13. druge pogoje za izvajanje javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
4. člen
Predmet javne službe je vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Koper ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe, skladno s Sklepom o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe št. 371-134/2011 z dne 22. 4. 2011.
Občinske ceste so opredeljene v Odloku o kategorizaciji občinskih cest (Uradne objave št. 33/99, 45/01). Skladno z navedenim odlokom je predmet javne službe vzdrževanje lokalnih cest ter javnih poti, razen tistih, katerih redno vzdrževanje se skladno z določili 32. člena Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah prenese na druge samoupravne lokalne skupnosti.
5. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za njihovo ohranjanje v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzor nad njihovim stanjem in stanjem njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev njihovih prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest). Vzdrževalna dela, ki jih izvaja koncesionar, zajemajo predvsem:
1. pregledniško službo;
2. redno vzdrževanje prometnih površin;
3. redno vzdrževanje bankin;
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja;
5. redno vzdrževanje brežin;
6. redno vzdrževanje vegetacije;
7. zagotavljanje preglednosti;
8. čiščenje cest in javnih poti;
9. redno vzdrževanje cestnih objektov;
10. intervencijske ukrepe;
11. izvajanje zimske službe, kot je opredeljena v naslednjem členu odloka;
12. označbe na voziščih in drugih prometnih površinah kot je opredeljeno v naslednjem členu odloka;
13. vzdrževanje prometne signalizacije in opreme;
14. druga dela in storitve, ki po veljavni zakonodaji štejejo med vzdrževanje cest.
Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
6. člen
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.
V izvajanje zimske službe sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. preventivno posipanje javnih cest;
2. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih cest;
3. odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari;
4. odvoz snega iz avtobusnih površin in križišč;
5. čiščenje naprav za odvodnjavanje javne ceste v času odjuge;
6. čiščenje zasneženih ali poledenelih prometnih znakov;
7. obveščanje javnosti o stanju cest;
8. druge naloge, ki v zimskem času omogočajo nemoten promet na javnih cestah.
Izvajalec rednega vzdrževanja vsako leto do 31. oktobra, v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) izdela izvedbeni program zimske službe.
Zimska služba se izvaja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
Označbe na voziščih in drugih prometnih površinah zajemajo obnovo označb na vozišču in drugih prometnih površinah, ki se obnavlja in označuje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, s spremembami) ter evropskim standardom SIST EN 1436.
Talne označbe morajo izpolnjevati svojo funkcijo za varno vodenje prometa v celotni življenjski dobi, zahteve in način njihovega izpolnjevanja ter trajanje garancije na navedena dela se določi v koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV IN KONCEDENTA
7. člen
Območje izvajanja javne službe je območje celotne Mestne občine Koper.
8. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne osebe in fizične osebe, ki uporabljajo javne ceste, ki so predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku.
9. člen
Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je za uporabnike brezplačna.
10. člen
Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju javne službe;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in koncesije;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
– na zahtevo koncedenta pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kršitvah.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo.
11. člen
V zvezi z rednim vzdrževanjem je koncesionar dolžan to izvajati v skladu s potrjenim planom vzdrževanja. Koncesionar v okviru pregledniške službe izvaja stalen pregled cest ter podaja predlog (tedenskega oziroma mesečnega) plana vzdrževanja, ki se izvaja v obsegu dela vzdrževanja, kot ga potrdi koncedent. Koncesionar rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanja teh del, potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna dela se praviloma opravljajo v času manjše prometne obremenitve in kolikor je mogoče brez omejitev prometa. V redno vzdrževanje spada tudi obnova talne signalizacije (označb), skladno z vsakokratnim planom vzdrževanja.
Glede ostalih del rednega vzdrževanja in zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati po veljavnih predpisih.
12. člen
Dolžnosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem zimske službe so, da:
1. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za izvajanje zimske službe;
2. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
3. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
4. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
5. prične odstranjevati sneg, ko ga na cestišču zapade 10 cm;
6. do konca maja v tekočem letu izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
13. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne službe in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem (storitvijo ali opustitvijo) gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam).
14. člen
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje javne službe.
Koncesionar mora za vsako javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar opravlja posamezno javno službo na območju drugih lokalnih skupnosti.
Koncesionar, ki opravlja dejavnost gospodarske javne službe, mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v skladu z zakonom.
15. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne službe na področju območja in obsega koncesije iz tega odloka;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
16. člen
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.
17. člen
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra – obveznih zbirk podatkov.
Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
18. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Ponudbo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo ponudbi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami.
Vsaka oseba (v nadaljevanju: ponudnik) lahko vloži le eno vlogo (ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) ponudbi.
19. člen
V ponudbi za pridobitev koncesije (ponudbi na javni razpis) mora ponudnik (in podizvajalci, če je za posamezen pogoj v zakonu, ki ureja javno naročanje, ali v tem odloku tako določeno) dokazati, da izpolnjuje naslednje pogoje:
1. obvezne pogoje iz zakona, ki ureja javno naročanje;
2. je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe in jih bo izvajal;
3. ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne službe, če so ta zahtevana z zakonom;
4. ni v postopku prisilne poravnave oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. ni v stečajnem postopku oziroma zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma ni opustil poslovno dejavnost oziroma ni v katerem koli podobnem položaju;
7. ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
8. ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki mu jih naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže;
9. ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami Zakona, ki ureja javno naročanje, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil;
10. ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
11. v zadnjih šestih mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa;
12. potrdi, da sprejema vse obveznosti določene s tem aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
13. ima povprečni letni promet v višini najmanj 1.000.000. EUR brez DDV v preteklih treh letih, kot so določena v objavi javnega razpisa. V primeru partnerske ponudbe se seštevek letnih prometov vseh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,85 in upošteva tako dobljen rezultat povprečnega letnega prometa;
14. redno zaposluje najmanj eno osebo s petimi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je predmet koncesije, ki ima najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno raven izobrazbe (raven 6/2);
15. ima ustrezne reference, ki se nanašajo na predmet gospodarske javne službe: ponudnik je kadarkoli v obdobju preteklih treh koledarskih let od objave razpisa izvajal istovrstna dela vsaj pri dveh naročnikih, pri čemer mora biti skupna vrednost istovrstnih referenc najmanj 500.000 EUR brez DDV. Pod istovrstna dela se šteje redno vzdrževanje na občinskih ali državnih cestah, vključno z izvedbo zimske službe (Obseg zimske službe je določen v 14. poglavju Pravilnika o rednih vzdrževalnih delih na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10)). Vrste del rednega vzdrževanja in zimske službe podrobneje določi koncedent v javnem razpisu, ponudnik mora kumulativno dokazati izpolnjevanje vsake od vrst del, ki jih navede koncedent v razpisu, vsaj pri enem naročniku;
16. potrdi, da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije;
17. potrdi, da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo (za nepremičnine mora dokazati lastništvo, najemno pogodbo za čas trajanja koncesije oziroma pismo o nameri, iz katerega je razvidno, da bo v primeru pridobitve koncesije imel na voljo nepremičnine), in sicer:
a. da ima ponudnik pokrita skladišča ali silose za sol za posipanje za minimalne zaloge 50 t;
b. da ima ponudnik pokrita skladišča za drobljenec za posipanje za minimalne zaloge 70 m3;
c. da ima skladišče za cestno-prometno opremo in signalizacijo;
d. da ima skladišče za materiale za interventno krpanje cest;
e. da ima primerno mehanizacijo in opremo za izvedbo zimske službe. Vrsto in obseg opreme in mehanizacije določi koncedent javnem razpisu;
f. da razpolaga s poslovnim prostorom oziroma drugim primernim prostorom za hrambo vozil in opreme za izvajanje gospodarske javne službe na območju Mestne občine Koper oziroma ne več kot 10 km izven območja občine;
18. potrdi, da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov;
19. potrdi, da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob vsakem času;
20. se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, koncedentu ali tretji osebi na način, kot je zahtevano v javnem razpisu;
21. predloži zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Vrsto, višino in trajanje finančnega zavarovanja določi koncedent v javnem razpisu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoje od 1 do 12 izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni ponudbi, pogoj 13 se ugotavlja na način, kot je naveden, ostale pogoje pa morajo dokazati partnerji skupno.
Če ponudnik nastopa s podizvajalci ti skupaj ne smejo prevzeti več kot 25 % vrednosti koncesije, podizvajalec pa mora imeti reference na tistih vrstah del, ki jih prevzema (v tem delu se lahko ponudnik pri izpolnjevanju referenčnih pogojev sklicuje na kapacitete podizvajalcev).
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
20. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike Slovenije in Mestne občine Koper ter koncesijsko pogodbo;
– da upravlja (izkorišča) in vzdržuje objekte in naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe;
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z veljavnimi predpisi.
21. člen
Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga javna pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
22. člen
Koncesionar mora javno službo izvajati v skladu s predpisi Republike Slovenije in Mestne občine Koper ter koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba ne more biti v nasprotju s koncesijskim aktom in veljavnimi predpisi.
23. člen
Izvajanje javne službe zagotavlja koncesionar z opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu, posesti ali jih kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
24. člen
Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci, pod omejitvami iz tega odloka.
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
25. člen
Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe, v kateri se določijo pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja.
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju Mestne občine Koper:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo v obsegu, določenem v tem odloku in aktih naročnika, navedenih v tem odloku,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki služi za izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.
26. člen
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec koncesionirane javne službe na celotnem območju Mestne občine Koper v obsegu, določenem v tem odloku in aktih naročnika, navedenih v tem odloku.
V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na koncesijskem območju.
27. člen
Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne dejavnosti izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
28. člen
Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo in začetkom veljavnosti koncesijske pogodbe.
29. člen
Koncesijsko razmerje traja največ 10 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša iz razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu, največ do izbire novega koncesionarja ali izvajalca za področje predmeta javne službe.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe.
Koncesijsko obdobje ne teče v času, ko zaradi višje sile ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku navedenega roka.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
30. člen
Koncedent izbere koncesionarja z enotnim javnim razpisom, ki se objavi na Portalu javnih naročil RS in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih in na spletnih straneh naročnika, vendar ne pred dnem posredovanja v objave iz prejšnjega odstavka.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih Mestne občine Koper, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
31. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan, postopek pa vodi ter o izbiri odloča občinska uprava. V razpisnih pogojih se ne sme določati novih pogojev za opravljanje dejavnosti kot tistih (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom, lahko pa se podrobneje določi način izpolnjevanja posameznega pogoja.
32. člen
Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v skladu z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnega naročanja, kot odprti postopek.
Javni razpis določa zlasti:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg koncesije,
4. območje izvajanja predmeta koncesije,
5. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
6. postopek izbire koncesionarja,
7. merila za izbor koncesionarja,
8. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje predmeta koncesije,
9. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in usposobljenosti za izvajanje koncesije,
10. druge obvezne sestavine ponudbe, jezik, v katerem morajo biti ponudbe napisane, in drugo potrebno dokumentacijo (pogoji za predložitev skupne ponudbe …),
11. način zavarovanja resnosti ponudbe,
12. kraj in rok za predložitev ponudb ter pogoje za njihovo predložitev,
13. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb,
14. druge podatke, pomembne za izvedbo javnega razpisa.
Javni razpis lahko vključuje tudi druge podatke, mora pa jih vključevati, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis.
33. člen
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasno in transparentno merilo za izbor koncesionarja. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja skupna cena izvajanih storitev v obsegu, kot ga na podlagi preteklega povprečnega obsega posameznih naročenih istovrstnih del in storitev, upoštevaje pričakovane spremembe, opredeli koncedent v javnem razpisu. Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa.
34. člen
Koncedent je dolžan ponudnikom posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva ponudnika za pojasnitev ponudbe posredovana deset dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
V istem roku sme koncedent dopolniti razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšati rok za oddajo ponudb.
35. člen
Ponudba mora vsebovati vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane podatke.
Ponudba se vloži neposredno pri koncedentu ali se mu pošlje po pošti. Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, ki je prispela na v razpisu predviden naslov naročnika, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure določene z javnim razpisom. Nepravočasno prispele ponudbe se neodprte vrnejo vlagatelju.
36. člen
Rok za ponudbe na javni razpis za izvajanje javne službe mora omogočiti ponudnikom pripravo popolne ponudbe in ne sme biti krajši od štiridesetih dni.
37. člen
Javni razpis je uspešen, če je koncedent prejel vsaj eno popolno ponudbo.
Če javni razpis ni uspešen, ga lahko koncedent ponovi ali pa izvede postopek s pogajanji, na način kot ga predvideva zakon, ki ureja javno naročanje. Javni razpis se ponovi, če s ponudnikom, ki je bil izbran za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
38. člen
Odpiranje ponudb, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s ponudnikom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile zaposlene pri ponudniku ali so kako drugače delali za ponudnika, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj predlagati svojo izločitev. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
39. člen
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna komisija, ta pregleda ponudbe in ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, komisija sestavi poročilo. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja, ta pa izda odločitev o izbiri.
Po pravnomočnosti odločitve o izbiri pristojni organ koncedenta izvede postopek za izdajo odločbe o podelitvi koncesije skladno z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
40. člen
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
41. člen
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
Najkasneje 15 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 15 dni od prejema in v roku iz pogodbe predložiti finančno zavarovanje, če je po koncesijski pogodbi zahtevano. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in predložitvijo finančnega zavarovanja, če je po koncesijski pogodbi zahtevano.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta sklene župan.
42. člen
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun.
Koncesionar nosi celotno tveganje potreb po storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije.
Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v primeru predčasnega prenehanja koncesije skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
43. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja koncesijski akt.
44. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliko in namen koncesije;
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta pridobiti soglasje koncedenta;
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja;
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank v takih primerih;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe;
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu;
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja koncesijske pogodbe;
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice ter njeno morebitno podaljšanje;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov javne oblasti koncedenta.
X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
45. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev koncedentu, storitve pa se financirajo iz proračuna Mestne občine Koper ter drugih virov.
46. člen
Cenik storitev in način usklajevanja cen je sestavni del koncesijske pogodbe.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
47. člen
Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe je mesečno in se obračunava skladno s cenikom storitev za pretekli mesec na podlagi izvedenih del. Način plačila je urejen s koncesijsko pogodbo.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
48. člen
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo pristojni občinski inšpektorji.
Službe, navedene v drugem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
49. člen
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke ter pojasnila.
50. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po samem zakonu.
51. člen
Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, potekati pa mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
52. člen
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
53. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo oziroma prenosom na javno podjetje.
54. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
55. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
56. člen
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če koncesionar koncedentu ne omogoča nadzora v skladu z določbami tega odloka.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko koncedent s priporočeno pošto koncesionarja obvesti o enostranskemu razdrtju koncesijske pogodbe in mu do pravnomočne izbire novega koncesionarja naloži izvajanje javne službe ali izvajanje javne službe v vmesnem času zagotovi na drug ustrezen način.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
57. člen
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu temelječem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
58. člen
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru če ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
59. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja.
Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
60. člen
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po splošnih pravilih odškodninskega prava.
V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja po določbah tega odloka lahko koncedent prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo, javnemu podjetju ali ga odda na drug način, določen z zakonom in koncedentovim Odlokom o občinskih cestah in drugih javnih površinah.
61. člen
Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot štiri mesece.
Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo po povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
62. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati javno službo do dneva, ko le-to prevzame drug izvajalec.
XIV. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
63. člen
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
64. člen
Stavka delavcev koncesionarja ne šteje za razloge višje sile. V primeru stavke delavcev mora koncesionar zagotoviti izvajanje gospodarske javne službe najmanj v obsegu, kot je za tovrstni primer predvideno v veljavni zakonodaji.
Prav tako snežne razmere ne štejejo za višjo silo, saj je namen koncesije ravno v vzpostavitvi prometa in stanja, v katerem je mogoča uporaba predmeta koncesije, v primeru snega.
65. člen
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
66. člen
Koncesija je prenosljiva le z izrecnim pisnim soglasjem koncedenta.
Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika.
67. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se uporablja izključno pravni red Republike Slovenije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega sodišča ali arbitraže).
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku koncedent prične z objavo javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh po uveljavitvi odloka.
69. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-531/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sull’affidamento in concessione del servizio pubblico di manutenzione delle strade comunali sul territorio del Comune città di Capodistria
N. 371-513/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 36 della Legge sui servizi pubblici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40), in virtù della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta uff. della RS, n. 127/06), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – UPB2, 27/08 – Decreto della CC, 26/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), visti gli articoli 29, 30, 31 e 33 del Decreto sulle strade comunali ed altre superfici pubbliche (Bollettino uff. n. 20/99 e Gazzetta uff. della RS, n. 23/07, 98/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2013 ha accolto il seguente
D E C R E T O
sull’affidamento in concessione del servizio pubblico di manutenzione delle strade comunali sul territorio del Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Col presente decreto, in qualità di atto di concessione, il Comune città di Capodistria (nel seguito: concedente) definisce l'oggetto e le condizione dell'affidamento in concessione del servizio pubblico di manutenzione delle strade comunali sul territorio del Comune città di Capodistria (nel seguito: servizio pubblico) e regola altre questioni concernenti la concessione dell'esecuzione del servizio pubblico.
Articolo 2
Il servizio pubblico di cui all'articolo 1 del presente decreto viene eseguito da una persona di diritto privato alla quale viene affidata la concessione nella misura e secondo le condizioni definite dal presente decreto e in conformità con la legge che disciplina l'attuazione di servizi pubblici, come pure, la legge che regola il partenariato pubblico-privato (nel seguito: concessionario, esecutore).
In virtù della legge che disciplina l'ambito di partenariato pubblico-privato, la concessione del servizio pubblico di cui al presente decreto equivale ad un partenariato pubblico-privato in forma di appalto pubblico.
Articolo 3
Il decreto definisce:
1. l’attività, oggetto del servizio pubblico;
2. l'area di esecuzione e gli utenti del servizio pubblico, nonché il rapporto nei confronti degli utenti,
3. i requisiti ai quali deve adempiere l’esecutore del servizio pubblico (concessionario),
4. le competenze pubbliche del concessionario,
5. le condizioni generali di esecuzione del servizio pubblico,
6. il tipo e l’entità del monopolio,
7. l’inizio e la durata della concessione,
8. le modalità di affidamento della concessione,
9. le fonti di finanziamento del servizio pubblico,
10. le modalità di pagamento del concessionario,
11. la supervisione sull’esecuzione del servizio pubblico,
12. la cessazione del rapporto di concessione,
13. altre condizioni relative all’esecuzione del servizio pubblico.
II ATTIVITÀ, OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 4
L’oggetto del servizio pubblico corrisponde alla manutenzione delle strade comunali sul territorio del Comune città di Capodistria, nonché l’attuazione di altri servizi necessari per la regolare esecuzione del detto servizio, nel rispetto della Delibera sulla suddivisione dei territori di manutenzione delle strade comunali tra gli esecutori del servizio pubblico n. 371-134/2011 del 22. 4. 2011.
Le strade comunali sono definite nel Decreto sulla classificazione delle strade comunali (Bollettino uff. n. 33/99, 45/01). Conformemente al detto decreto, l’oggetto del servizio pubblico equivale alla manutenzione delle strade locali e pubbliche, eccezione fatta per la manutenzione, che nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 32 del Decreto sulle strade comunali ed altre superfici pubbliche, viene esercitata da altre comunità autogestite locali.
Articolo 5
La manutenzione delle strade comunali è un servizio pubblico obbligatorio che comprende i lavori di manutenzione necessari per la conservazione, l’assicurazione della sicurezza e la percorribilità delle strade, la supervisione del loro stato, lo stato delle loro fasce di rispetto e il ripristino della loro percorribilità in seguito a catastrofi naturali e di altro genere (nel seguito: manutenzione ordinaria delle strade comunali). I lavori di manutenzioni che devono essere svolti dal concessionario sono principalmente:
1. servizio di controllo,
2. manutenzione ordinaria delle superfici viarie,
3. manutenzione ordinaria delle banchine,
4. manutenzione ordinaria del drenaggio,
5. manutenzione ordinaria delle scarpate,
6. manutenzione ordinaria delle vegetazione,
7. assicurare la visibilità,
8. pulizia delle strade e delle strade pubbliche,
9. manutenzione ordinaria degli impianti stradali,
10. operazioni d’intervento,
11. esecuzione dei servizi invernali, previsti nel seguente articolo,
12. attività di contrassegno delle carreggiate e delle altre superfici viarie secondo le modalità previste nel seguente articolo,
13. manutenzione della segnaletica stradale e delle attrezzature,
14. altri lavori e servizi che, secondo la legge, rientrano nella manutenzione stradale.
L’insieme e le modalità di esecuzione dei lavori vengono più dettagliatamente definiti col contratto di concessione.
Articolo 6
I servizi invernali comprendono le attività e i lavori necessari per consentire la percorribilità delle strade e il traffico sicuro durante le condizioni climatiche invernali.
Rientrano nei servizi invernali i seguenti lavori di manutenzione:
1. sabbiatura preventiva delle strade,
2. spazzatura, rimozione e trasporto della neve dalle strade pubbliche,
3. rimozione degli alberi danneggiati e dei rami spezzati che minacciano la sicurezza delle persone e delle cose,
4. rimozione della neve dalle superfici destinate agli autobus e dagli incroci,
5. pulizia degli impianti di drenaggio delle strade pubbliche durante il disgelo,
6. pulizia dei segnali stradali innevati o congelati,
7. trasmissione di informazioni agli utenti riguardanti lo stato delle strade,
8. altri compiti che nel periodo invernale consentono un regolare traffico sulle strade pubbliche.
Come previsto dal Regolamento sulle tipologie dei lavori di manutenzione delle strade pubbliche e la qualità della manutenzione ordinaria delle medesime (Gazzetta uff. della RS, n. 62/98), l’esecutore della manutenzione ordinaria deve elaborare entro il 31 ottobre un piano d’azione per i servizi invernali.
I servizi invernali vengono attuati di regola dal 15 novembre al 15 marzo. L’entità e le modalità di attuazione dei lavori vengono più dettagliatamente definite col contratto di concessione.
Le attività di contrassegno delle strade e di altre superfici viarie comprendono il rinnovo e la realizzazione dei detti contrassegni, in conformità con il Regolamento sulla segnaletica e sull’attrezzatura stradale delle strade pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 46/00, e modifiche) e lo standard europeo SIST EN 1436.
I contrassegni stradali devono indirizzare in maniera sicura il traffico durante tutto il loro ciclo di vita, come pure soddisfare le richieste e le modalità di esecuzione di tale funzione; essi devono soddisfare anche la durata di garanzia di determinati lavori definita col contratto di concessione.
III AREA DI ESECUZIONE ED UTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO, NONCHÉ IL RAPPORTO DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI
Articolo 7
Il servizio pubblico viene eseguito sul territorio del Comune città di Capodistria.
Articolo 8
Sono utenti del servizio pubbliche tutte le persone fisiche e giuridiche che fruiscono delle strade pubbliche, oggetto del servizio di cui al presente decreto.
Articolo 9
Le attività oggetto del servizio pubblico sono, in quanto beni pubblici, assicurate a tutti alle medesime condizioni. La fruizione del servizio pubblico è gratuita per tutti gli utenti.
Articolo 10
I doveri del concessionario sono principalmente i seguenti:
– attuare la concessione con professionalità, in conformità con le leggi, i regolamenti e il contratto di concessione e garantire agli utenti una fruizione continuata e paritetica dei beni pubblici, nonché effettuare un servizio pubblico di qualità, nel rispetto delle normative e nell’interesse pubblico,
– rispettare le normative e gli standard sanitari e tecnici che interessano il servizio pubblico,
– utilizzare e/ovvero mantenere con estrema cura gli impianti, le attrezzature e i mezzi destinati all’esecuzione del servizio pubblico,
– mantenere gli impianti e le attrezzature in modo da conservare il loro valore, tenendo conto della durata della concessione,
– consentire un’indisturbata supervisione sull’attuazione del servizio pubblico e della concessione,
– informare regolarmente gli utenti degli eventi che riguardano l’attuazione della concessione,
– rispondere per tempo ai solleciti e/o reclami degli utenti,
– riscuotere le tasse ed altri eventuali contributi qualora siano previsti dalle normative,
– elaborare progetti al fine di ricavare fondi da altre fonti, qualora lo richieda il concedente,
– tenere i registri ed inventari relativi al servizio pubblico e all’esecuzione della concessione, in maniera conforme ai registri comunali,
– tenere i conti in maniera aggiornata e professionale,
– predisporre piani commerciali appropriati, come pure piano annuali, piani a lungo termine, relazioni annuali ed altre calcolazioni delle entrate ed uscite del servizio,
– informare il concedente relativamente all’attuazione della concessione,
– riportare allo stato originario i beni immobili sui quali sono stati eseguiti lavori di manutenzione o di altro genere,
– informare gli altri organi competenti (ispettorati ...) delle violazioni.
Il concessionario è tenuto a informare il concedente di qualsiasi modifica di status, compre il cambiamento della struttura del capitale. Qualora il concessionario non faccia ciò per tempo debito e nel caso tali modifiche incidano sugli interessi del concedente, o se a causa delle medesimi il rapporto derivante dal contratto di concessione subisca cambiamenti rilevanti, il concedente ha la facoltà di recedere il contratto di concessione nel rispetto delle condizioni di cui al presente decreto.
Articolo 11
Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione nel rispetto del piano di manutenzione approvato. Il concessionario effettua nell’ambito del servizio di controllo una costante supervisione delle strade e fornisce la proposta (settimanale o mensile) del piano di manutenzione da eseguirsi, nella misura approvata dal concedente. Il concessionario della manutenzione ordinaria ha il dovere di tenere i registri dei lavori, dai quali deve emergere quando e quali opere sono state eseguite, la consistenza e la durata delle medesime, il consumo di materiali, la forza lavoro e i macchinari impiegati, nonché altre importanti informazioni. I lavori di manutenzione ordinari vengono di regola svolti durante i periodi di bassa congestione del traffico e, qualora sia possibile, senza ostacolare la circolazione viaria. Rientra nella manutenzione ordinaria anche il rinnovo dei contrassegni stradali in maniera conforme al piani di manutenzione vigenti.
Per quel che riguarda gli altri lavori di manutenzione ed altre questioni che non vengono dettagliatamente disciplinate dal presente decreto, compresi gli standard di fornitura, la classificazione degli impianti e delle attrezzature, gli standard di manutenzione e quelli organizzativi e di altro genere, come pure altre normative riguardanti il servizio pubblico, l'esecutore del servizio pubblico deve agire in conformità con le normative in vigore.
Articolo 12
I doveri del concessionario nell’ambito dei servizi invernali sono i seguenti:
1. mantenere regolarmente le attrezzature e gli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi invernali,
2. occuparsi dell'immagazzinamento delle appropriate quantità di graniglia e sale,
3. svolge i servizi invernali secondo il piano approvato, adattandolo alle previsioni metereologiche,
4. effettuare la sabbiatura secondo l'ordine di precedenza, immediatamente quando il ghiaccio si presenta sulla carreggiata. Sulle strade ovvero sui tratti di strada per i quali definiti nel piano la sabbiatura preventiva, essa viene svolta già alla comparsa delle condizioni che potrebbero preannunciare il ghiaccio,
5. avviare la rimozione della neve quando sulla careggiata si sono 10 cm di neve,
6. predispone entro la fine di maggio di ogni anno corrente la relazione e l'analisi dei servizi invernali relativamente al concluso periodo invernale.
Articolo 13
Il concessionario è responsabile dell'esecuzione del servizio pubblico. In virtù della legge, il concessionario risponde davanti al concedente, agli utenti ed a terzi, anche dei danni insorti durante l’esercizio o in relazione all’esercizio del servizio pubblico arrecati dai suoi dipendenti o dai/gli (sub)appaltatori contrattuali.
Prima di sottoscrivere il contratto di concessione, il concessionario deve stipulare, a titolo della responsabilità generale in campo civile (compresa l’estensione ad altre fonti di pericolo) un contratto di assicurazione contro i danni, avente la più bassa copertura assicurativa complessiva, definita nella delibera riguardante il bando di concorso pubblico – apposita assicurazione per le attività svolte (per i danni arrecati al comune causa un esercizio non regolare o negligente del servizio pubblico, e per i danni arrecati agli utenti o a terzi, provocati dai suoi dipendenti durante l’esercizio o in relazione all’esercizio del servizio pubblico.
Articolo 14
Il concessionario può svolgere anche altre attività per le quali è registrato, purché ciò non incida sull’esecuzione del servizio pubblico.
Il concessionario deve tenere distintamente la contabilità per ogni servizio pubblico in conformità con la disposizioni della legge vigente che disciplina i servizi pubblici. Ciò vale anche nel caso il concessionario effettui un determinato servizio pubblico anche in altre comunità autogestite locali.
Il concessionario che effettua il servizio pubblico deve disporre dell’audit dei conti annuali, come previsto dalla legge.
Articolo 15
I doveri del concedente sono soprattutto quelli di:
– garantire l'esecuzione di tutti i servizi previsti dalla legge, dalle normative che definiscono le modalità di esercizio del servizio pubblico e dal presente decreto, nel rispetto delle condizioni definite dal presente atto;
– garantire pagamenti e prezzi dei tali da garantire, durante un normale esercizio, un’entità appropriata e di qualità del servizio, ma anche la manutenzione degli impianti e delle attrezzature della concessione in modo da mantenere il loro valore, tenendo conto della durata della concessione;
– garantire la sanzione degli utenti che impediscono l'esercizio del servizio pubblico;
– garantire la sanzione degli eventuali prestatori non autorizzati a svolgere le attività del servizio pubblico nell'area del comune, durante il periodo di durata della concessione;
– informare per iscritto il concessionario in merito alle eventuali obbiezioni o reclami degli utenti.
Articolo 16
Gli utenti hanno nei confronti del concessionario i seguenti diritti:
– di un esercizio continuato, regolare ed indisturbato del servizio del concessionario,
– il diritto ad un trattamento paritario in termini di qualità ed accessibilità dei servizi,
– richiedere tutte le prestazioni obbligatorie e non del servizio pubblico,
– prendere visione dei registri – il registro ovvero la raccolta dati che vengono aggiornati dal concessionario e che lo riguardano,
– fruire delle attività del servizio pubblico alle condizioni, definite dalla legge, dal presente decreto e dagli altri regolamenti.
L’utente del servizio pubblico ha il diritto di presentare un reclamo al concedente e al concessionario in merito all’attuazione del servizio pubblico, qualora ritenga che il detto servizio sia stato svolto in contrasto col presente decreto.
Articolo 17
Gli utenti hanno nei confronti del concessionario principalmente i seguenti doveri:
– rispettare le istruzioni del concessionario e consentire un indisturbato esercizio del servizio pubblico,
– denunciare tutti i fatti che risultano essere importanti per l’attuazione del servizio pubblico ovvero informare il concessionario di ogni eventuale cambiamento,
– cedere al concessionario tutti i dati necessari per il catasto – raccolta dati obbligatoria.
Qualora l’utente impedisca o non consenta al concessionario di eseguire un’attività rientrante nell’ambito del servizio pubblico, quest’ultimo ha il dovere di informare del fatto l’ispettorato o altro organo competente.
IV CONDIZIONI ALLE QUALI IL CONCESSIONARIO DEVE ADEMPIERE
Articolo 18
Il concessionario deve essere una persona fisica o giuridica; egli può concorrere al bando di gara pubblico assieme ad altre persone; esse sono tenute ad allegare all’offerta un atto dal quale emergano i rapporti reciproci tra più persone.
Ogni persona può presentare un'unica offerta. Nel caso di offerte congiunte, la medesima persona o la società ad ella collegata deve partecipare ad un'unica offerta (congiunta).
Articolo 19
L'offerente (e i subappaltatori, qualora per uno specifico requisito lo richieda la legge disciplinante l’ambito degli appalti pubblici) deve attestare nell’offerta per l'affidamento della concessione (offerta relativa al bando di gara pubblico) di adempiere ai seguenti requisiti:
1. le condizioni obbligatorie definite dalla Legge disciplinante l’ambito degli appalti pubblici;
2. dichiarazione attestante l’iscrizione nel registro previsto per l’oggetto del servizio pubblico;
3. possiede tutti i permessi previsti dalla legge, necessari per svolgere il servizio pubblico;
4. non è ovvero non è stato proposto nei suoi confronti un procedimento di liquidazione coatta amministrativa relativamente alla quale il tribunale non ha preso ancora una decisione;
5. non è in fase di fallimento ovvero non è stato avviato nei suoi confronti un procedimento di fallimento relativamente alla quale il tribunale non ha preso ancora una decisione;
6. non è in fase di amministrazione controllata e nei suoi confronti non è stato proposto un tale procedimento relativamente alla quale il tribunale non ha preso ancora una decisione; i suoi affari non sono gestiti dal tribunale per altri motivi ovvero non ha abbandonato la sua attività oppure non è in altra simile condizione;
7. non è stato condannato in nessuna nazione relativamente alle sue imprese;
8. non ha fatto sbagli tecnici importanti o altre violazioni legate ai compiti lavorativi, che possono essere dimostrati dal committente;
9. nel fornire le informazioni previste dalla legge che disciplina gli appalti pubblici, in questo o in altri procedimenti, non deve trasmettere delucidazioni non veritiere o non inoltrare del tutto le informazioni richieste;
10. durante precedenti procedure di appalto pubblico, ha adempiuti a tutti i suoi obblighi nei confronti dei subappaltatori;
11. che negli ultimi sei mesi dal rilascio dell’attestato non avuto bloccato nessun conto corrente;
12. conferma di accettare tutti gli obblighi definiti dal presente atto, dalla documentazione del bando e dalla bozza del contratto;
13. che negli ultimi tre anni ha raggiunto un fatturato medio annuo pari a 1.000.000 EUR senza IVA, come stabilito nel bando. In caso di offerta congiunta, il valore da prendersi in considerazione equivale alla somma dei fatturati annui dei singoli partner moltiplicata per il fattore 0,85;
14. deve aver almeno un dipendente assunto a tempo pieno con almeno cinque anni di esperienza nel settor, con una laurea di almeno primo livello (grado 6/2);
15. deve possedere appropriate referenze nel campo del servizio pubblico: l’offerente ha svolto nei tre anni solari che precedono la pubblicazione del bando, dei lavori simili presso almeno due committenti; le referenze devono interessare almeno un importo pari a 500.000 EUR senza IVA. Per simili lavori si intende la manutenzione ordinaria su strade comunali o statali, compresi i servizi invernali (l’insieme dei servizi invernali è definito nel capitolo 14 del Regolamento sui lavori di manutenzione ordinaria delle strade pubbliche e sul livello di manutenzione ordinaria delle medesime (Gazzetta uff. della RS, n. 62/98, 109/10). I lavori di manutenzione ordinaria e i servizi invernali da svolgere sono più dettagliatamente stabiliti dal concedente nel bando di gara pubblico, l’offerente deve comprovare cumulativamente di aver prestato i lavori prestabiliti dal concedente almeno presso un committente;
16. attesta di disporre di un numero sufficiente di dipendenti con la qualificazione appropriata e con esperienze nel settore della concessione;
17. attesta di disporre di un numero sufficiente di attrezzature ed impianti ovvero dei mezzi necessari per svolgere il lavoro (deve dimostrate di disporre del diritto di proprietà relativamente agli immobili, del contratto di locazione valido per tutta la durata della concessione ovvero della lettera d’intenti, dalla quale deve emerge che disporrà dei beni immobile se acquisirà la concessione), ovvero:
a. L’offerente deve disporre di magazzini coperti o silos per il sale destinato alla sabbiatura, in grado di contenere una scorta minima di 50 t;
b. L’offerente deve disporre di magazzini per graniglia destinata alla sabbiatura, in grado di contenere una scorta minima di 70 m3;
c. Deve disporre di un magazzino per la segnaletica stradale e per l’attrezzatura stradale;
d. Deve disporre di un magazzino per i materiali necessari per interventi di rattoppatura delle strade;
e. Deve disporre dei macchinari adatti e delle attrezzature necessarie per svolgere i servizi invernali. Il tipo e l’insieme delle attrezzature e dei macchinari viene definito dal concedente nel bando di gara pubblico;
f. Deve disporre di locali commerciali o alto tipo di spazio appropriato allo stoccaggio dei veicoli e delle attrezzature necessari per lo svolgimento del servizio pubblico sul territorio del Comune città di Capodistria o distante al massimo 10 m dal territorio dal comune;
18. di essere capace di fornire la prestazione delle attività in concessione in modo regolare e di qualità, nel rispetto del presente decreto, delle normative, dei regolamenti e degli standard;
19. approva prestare il servizio pubblico in ogni momento;
20. di essere pronto a stipulare un’assicurazione per i danni arrecati a terzi, al comune o allo stato, causati dai suoi dipendenti nel corso dell’esercizio della concessione o relativamente ad essa;
21. consegna i depositi cauzionali a garanzia della serietà dell’offerta. Il tipo, il valore e la durata dellìassicurazione vengono definiti dal concedente nel bando di gara pubblico.
In caso di offerta congiunta, i requisiti da 1 a 12 devono essere soddisfatti da tutti i singoli partner, mentre il requisito numero 13 viene verificato come indicato; i rimanenti requisiti devono essere dimostrati dai partner in maniera congiunta.
Se il concessionario partecipa con un subappaltatore, quest’ultimo non devono assumere più del 25 % del valore della concessione; il subappaltatore deve disporre di referenze appropriate riguardanti i lavori che assume (in questo caso l’offerente può attestare i requisiti facendo riferimento alle capacità dei subappaltatori).
V COMPETENZE PUBBLICHE DEL CONCESSIONARIO
Articolo 20
Il concedente affiderà al concessionario le seguenti competenze pubbliche:
– di eseguire il servizio pubblico in conformità con le normative della Repubblica di Slovenia e del Comune città di Capodistria, nonché con il contratto di concessione,
– di gestire (usufruire) e di mantenere gli impianti e le attrezzature necessarie per l’esercizio del servizio pubblico,
– di assumere il compito di tenere i registri, necessari per l’esercizio del servizio pubblico, conformemente alle normative vigente.
Articolo 21
Il concedente può affidare al concessionario anche altre competenze che vanno stabilite nel contratto di concessione.
VI CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 22
Il concessionario deve esercitare il servizio pubblico in conformità con le normative della Repubblica di Slovenia, del Comune città di Capodistria e del contratto di concessione. Il contratto di concessione non deve essere in contrasto con l’atto di concessione e con le normative in vigore.
Articolo 23
L’esercizio del servizio pubblico viene svolto dal concessionario con le attrezzature, gli impianti e le strutture che sono di sua proprietà o possesso, ce li ha in locazione, o li garantisce in altri modi. Il concessionario svolge il servizio pubblico a sue spese e a suo nome.
Articolo 24
Il concessionario assegna in subappalto l’espletamento di alcuni compiti previsti dall’attività in concessione, esclusivamente previo assenso scritto del concedente e nei limiti definiti dal presente decreto.
Il concessionario deve rispondere a suo nome e a proprie spese nei confronti del concessionario, degli utenti e di terzi anche quando taluni servizi vengono svolti dagli subappaltatori.
VII TIPO E ENTITÀ DEL MONOPOLIO
Articolo 25
Il servizio pubblico viene eseguito dal concessionario sulla base dell’affidamento della concessione e del contratto di concessione, nel quale vengono definiti i diritti e i doveri del concedente e del concessionario.
In virtù del contratto di concessione, il concessionario dispone nel territorio del Comune città di Capodistria:
– il diritto esclusivo ovvero specifico di esercitare il servizio pubblico nella portata, definita nel decreto e negli atti del committente, menzionati nel presente decreto,
– il diritto esclusivo ovvero specifico di acquistare, posizionare e mantenere l’infrastruttura comunale (impianti ed attrezzature), a beneficio del servizio pubblico,
– il dovere di garantire agli utenti un esercizio continuato e di qualità del servizio pubblico in conformità delle normative e nell’interesse pubblico.
Articolo 26
Il concessionario è, su autorizzazione del concedente, l’unico ed esclusivo concessionario del servizio pubblico sull’intero territorio del Comune città di Capodistria, nella portata, definita nel presente decreto e negli atti del committente, menzionati nel presente decreto.
In casi eccezionali il concessionario può stipulare, su autorizzazione del concedente ed in virtù della procedura prescritta, un contratto di aiuto temporaneo, per effetto del quale un’altra persona può eseguire determinati compiti rientranti nell’ambito del servizio pubblico sul territorio.
Articolo 27
Nell’ambito del servizio in oggetto, il concessionario è autorizzato a rilasciare permessi ed altri atti, prescritti dalla legge e dagli altri regolamenti.
VIII AVVIO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Articolo 28
Il rapporto di concessione di cui all’articolo 2 del presente decreto decorre nel momento in cui viene stipulato e entra in vigore il contratto di concessione, mediante il quale il concessionario assume i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di concessione.
Articolo 29
Il rapporto di concessione dura al massimo 10 anni.
Una volta estinto, il contratto di concessione può essere prorogato in virtù delle ragioni ed alle condizioni definite dalla legge, esclusivamente per il periodo che precede la scelta di un altro concessionario o prestatore.
Il rapporto di concessione decorre dal giorno in cui entra in vigore il contratto di concessione. Il concessionario deve avviare l’esercizio della concessione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del suddetto contratto.
La durata della concessione viene momentaneamente sospesa quando il concessionario non può svolgere una parte sostanziale del lavoro del rapporto di concessione, a causa di forza maggiore.
Il contratto di concessione deve essere stipulato con il nuovo concessionario prima che scada il rapporto di concessione con il concessionario precedente; il nuovo contratto entra in vigore alla scadenza del precedente rapporto.
IX MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 30
Il concedente seleziona il concessionario mediante un unico bando di gara pubblico che viene pubblicato sul Portale degli appalti pubblici della RS e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Il bando di gara pubblico può essere pubblicato anche su altri media, come pure sul sito web del committente, purché ciò non avvenga prima delle pubblicazioni di cui al comma precedente.
Il concessionario deve adempiere alle condizioni prescritte dalla legge, dalle normative del Comune città di Capodistria, dal bando di gara pubblico e dalla sua documentazione.
Il concedente deve assicurare che nella procedura di selezione del concessionario gli offerenti siano trattati in maniera trasparente e paritaria.
Articolo 31
La delibera concernente il bando di gara pubblico viene accolta dal sindaco, mentre la procedura viene seguita dall’amministrazione comunale, alla quale spetta anche il compito di selezionare il concessionario. Non si devono aggiungere nel bando di gara pubblico requisiti (requisiti del concessionario) necessari per esercitare il servizio che non sono definiti dal presente decreto; è possibile, in un secondo momento, determinare in maniera più dettagliata le modalità di adempienza di un determinato requisito.
Articolo 32
Il bando di gara pubblico viene pubblicato secondo le disposizioni del presente decreto e nel rispetto della legge che disciplina l’ambito dei servizio pubblici; è necessario applicare in maniera conforme anche la legge che regola gli appalti pubblici di procedura aperta.
Il bando di gara pubblico definisce principalmente:
1. il nome e la sede del concedente,
2. i dati sulla pubblicazione dell'atto di concessione,
3. l'oggetto, la tipologia, la portata e l'entità della concessione,
4. l’area di esercizio della concessione,
5. l'inizio e la durata prevista della concessione,
6. la procedura di selezione,
7. i criteri di selezione del concessionario,
8. i requisiti che devono essere soddisfatti dal concessionario per poter esercitare la concessione,
9. il metodo di attestazione dell'adempimento ai requisiti necessari per l'esercizio della concessione,
10. altri elementi obbligatori dell’offerta, va inoltre specificata la lingua nella quale deve essere scritta la detta offerta ed altra documentazione necessaria (condizione di presentazione di offerte congiunte …),
11. le modalità per i depositi cauzionali a garanzia della serietà dell’offerta,
12. luogo e scadenza di presentazione dell’offerta, condizioni per la consegna,
13. l'indirizzo, il luogo, la data e l’ora dell'apertura pubblica delle offerte,
14. altre informazioni importanti per la predisposizione del bando di gara pubblico.
Il bando di gara pubblico può contenere anche altri dati; ulteriori informazione vanno aggiunte se ciò è richiesto dalla legge o da normative disposte dalla legge.
Articolo 33
Il concedente deve definire nel bando di gara pubblico dei criteri chiari e trasparenti per la selezione del concessionario. Il criterio mediante il quale è possibile selezionare l’offerta più conveniente equivale al prezzo totale più basso comprendente le prestazioni dei servizi nella misura, definita nel bando dal concedente sulla base della portata media dei lavori commissionati in passato, tenendo conto delle previste modifiche. Il concedente predispone la documentazione del bando in modo che le sue parti siano uguali alle sezioni di ques’ultimo.
Articolo 34
Il concedente è tenuto a trasmettere agli offerenti ulteriori delucidazioni concernenti la documentazione del bando almeno sei giorni prima della scadenza di consegna delle offerte, a condizione che la richiesta dei chiarimenti sia stata inviata dall’offerente almeno dieci giorni prima della suddetta scadenza.
Entro il suddetto termine il concedente ha il diritto di integrare la documentazione del bando e prorogare proporzionalmente la data di consegna delle offerte.
Articolo 35
L’offerta deve contenere tutti i dati richiesti dal bando di gara pubblico e dalla sua rispettiva documentazione.
L’offerta può essere consegnata direttamente presso la sede del concedente oppure essa può essere inviata per posta. Si intende per offerta pervenuta per tempo, l’offerta trasmessa presso la sede del committente, definita nel bando, a prescindere dalle modalità di consegna, entro il giorno corrispondente al termine ultimo ed entro l’ora stabilita sempre nel bando. Le offerte non pervenute per tempo debito, vengono restituite ancora chiuse all’inoltrante.
Articolo 36
Il termine ultimo di consegna stabilito nel bando di gara pubblico non deve essere minore ai quaranta giorni e deve consentire agli offerenti il tempo necessario per poter predisporre offerte complete.
Articolo 37
Il bando di gara pubblico ha esito positivo, se almeno un'offerta risulta essere completa.
Se il bando di gara pubblico non ha esito positivo, esso può essere ripetuto dal concedente, il quale può anche avviare una procedura di negoziazione, prevista dalla Legge disciplinante gli appalti pubblici. Il bando di concorso pubblico deve essere ripetuto, quando il contratto di concessione con l'offerente scelto in qualità di concessionario non viene stipulato entro il termine predefinito.
Articolo 38
L'apertura delle offerte, la loro valutazione tecnica e la trasmissione del parere in merito al più favorevole offerente, vengono svolte, come previsto dalla legge che disciplina la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici, da una commissione tecnica, nominata dal sindaco. La commissione è composta dal presidente e da almeno altri due membri. Tutti i membri della commissione devono avere almeno un'istruzione superiore ed avere esperienze nel settore concernente la concessione, in modo da garantire un lavoro professionale e tecnico. Il presidente e i membri della commissione tecnica non devono avere con l’offerente, col suo rappresentante o delegato, col membro dell’amministrazione o del comitato di controllo, un rapporto di lavoro o di altro tipo, oppure essere in rapporto di parentela ravvicinata o lontana fino al quarto grado compreso, non devono essere sposati o in rapporto di parentela acquisita fino al secondo grado compreso (anche nel caso in cui il matrimonio sia finito), non devono convivere oppure avere un’unione civile omosessuale.
Il presidente e i membri della commissione non devono essere persone impiegate presso il candidato o persone che hanno lavorato in qualsiasi altro modo con quest'ultimo, se dalla conclusione della loro collaborazione non siano passati almeno tre anni. L'adempimento dei requisiti necessari per la nomina nella commissione vengono attestati da ogni membro con una dichiarazione scritta ovvero mediante la sottoscrizione della decisione di nomina della commissione. Se vengono a conoscenza successivamente di simili fatti, essi sono tenuti a proporre sollecitamente la propria sostituzione. I membri della commissione tecnica devono astenersi dall’avere relazioni dirette con i concorrenti alla gara, limitandosi alla comunicazione attraverso l’organo competente. Il membro dimesso dalla commissione viene sostituito dal membro sostituto.
Articolo 39
Dopo l'apertura, la commissione tecnica controlla le offerte e verifica il loro adempimento alle condizioni del bando. Dopo la verifica e la valutazione, svolta in conformità cin la Legge che disciplina gli appalti pubblici, la commissione redige una relazione dove indica quali offerte adempiono alle condizioni del bando e crea una graduatoria dalla quale emerge quale di queste risponde meglio ai criteri stabiliti ovvero qual è l’ordine successivo in base alla pertinenza ai criteri fissati. La commissione invia la relazione all'organo del concedente che segue il procedimento di selezione del concessionario.
Articolo 40
La decisione riguardante la scelta del concessionario scade entro 30 giorni dalla sua redazione non viene stipulato il contratto di concessione per ragioni imputabili al concessionario.
Articolo 41
Il concessionario ottiene i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di concessione mediante la stipulazione del contratto di concessione.
Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della decisione sulla scelta del concessionario, il concedente invia al concessionario prescelto il contratto in sottoscrizione; tale contratto deve essere firmato dal concessionario entro 15 giorni da dal ricevimento e consegnato entro il termine definito nel contratto corredato dall’assicurazione finanziato, se prevista. Il contratto di concessione entra in vigore nel momento in cui viene firmato dalle due parti contrattuali e viene consegnata l’assicurazione finanziaria, se prevista.
Il contratto di concessione con il concessionario viene firmato dal sindaco, in qualità di rappresentante del concedente.
Articolo 42
Il concessionario esercita la concessione a suo nome ed a sue spese.
Decadono sul concessionario tutti i rischi derivanti dalle necessità del servizio pubblico, come pure tutti i rischi di mercato.
Il concessionario non ha il diritto di beneficiare di alcuna garanzia o pagamento da parte del concedente nel caso le entrate della concessione non raggiungano la somma pianificata.
Il concessionario non ha il diritto di beneficiare di nessun rimborso degli investimenti destinati agli impianti e alle attrezzature della concessione, eccezione fatta in caso di cessazione anticipata della concessione in conformità con il decreto e il contratto di concessione.
Articolo 43
Il contratto di concessione che è in chiaro contrasto con l’atto di concessione, in vigore al momento della stipulazione, risulta non essere valido. Qualora si tratti di discordanze minime o insignificanti, si prende in considerazione l’atto di concessione.
Articolo 44
Mediante il contratto di concessione il concessionario e il concedente regolano tutte le questioni riguardanti il rapporto di concessione, ovvero:
– la tipologia e la finalità della concessione;
– i doveri reciproci riguardanti l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature e degli impianti della concessione;
– le modifiche della società del concessionario che devono essere autorizzate dal concedente;
– la possibilità di subentrare nella concessione al posto dell’attuale concessionario;
– le sanzioni contrattuali e le ragioni di revoca, risoluzione e scissione del contratto di concessione, nonché i diritti e i doveri delle parti contrattuali in queste situazioni;
– i diritti e i doveri del concedente e del concessionario riguardanti l’esercizio del servizio pubblico;
– le condizioni per la trasmissione dei compiti ai subappaltatori;
– i doveri del concessionario a informare il concedente dei fatti e degli eventi che incidono sull’esercizio del servizio pubblico secondo le modalità e le condizioni definite nell’atto di concessione;
– le modalità di svolgimento della supervisione tecnica e finanziaria da parte del concedente;
– le sanzioni contrattuali dovute al mancato o scorretto esercizio del servizio pubblico;
– i rapporti reciproci in merito agli eventuali danni insorti durante l’esercizio o a causa del mancato esercizio del servizio pubblico;
– i rapporti durante eventi imprevedibili o in caso di cambiamenti;
– le modalità di modifica della concessione;
– la cessazione del contratto di concessione e le sue conseguenze ed eventuali proroghe;
– le conseguenze in caso di modifiche degli eventi, cause di forza maggiore e gli atti dell’autorità pubblica del concedente.
X FONTI DI FINANZIAMENTO
Articolo 45
Il concessionario ricava i fondi necessari per l’esercizio del servizio pubblico facendosi pagare per i lavori svolti dal concessionario, il quale lo finanzia stanziando i mezzi dal bilancio di previsione del Comune città di Capodistria e da altre fonti.
Articolo 46
Il tariffario dei servizi e le modalità di adattamento dei prezzi sono parte integrante del contratto di concessione.
XI MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONCESSIONARIO
Articolo 47
Il pagamento dei lavori svolti in ambito al servizio pubblico avviene mensilmente sulla base del tariffario in vigore il mese precedente. Le modalità di pagamento sono definite nel contratto di concessione.
XII SUPERVISIONE DELL’ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE
Articolo 48
La supervisione sull’esercizio del servizio pubblico viene svolta dall’organo competente nell’ambito del suo settore e delle autorizzazioni legali. La supervisione può interessare tutte le situazioni legate all’esercizio del servizio, soprattutto al fine di verificare la legalità e il livello tecnico delle prestazioni.
La supervisione di cui al primo comma viene eseguita dagli ispettori comunali competenti.
Qualora i servizi, menzionati nel secondo comma del presente articolo constatino nello svolgere la supervisione, che il concessionario non esegua correttamente i doveri derivanti dal rapporto di concessione, essi hanno la facoltà di emanare decisioni ed imporre interventi aventi come fine l’esercizio delle disposizioni dell’atto di concessione o del contratto di concessione.
Articolo 49
Il concedente ha la facoltà di incaricare un ufficio tecnico competente, un ente o un’altra istituzione a eseguire determinati compiti tecnici o altre attività riguardanti la supervisione.
Il concessionario deve consentire alle persone che si presentano con l’autorizzazione del sindaco di eseguire il controllo prescritto, la verifica delle attrezzature e permettere la visione della documentazione, come pure fornire i dati e le delucidazioni richieste.
Articolo 50
La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di tale decreto è affidata ai Servizi di ispettorato comunale, responsabili della gestione dei procedimenti che hanno come oggetto una violazione, come pure agli organi nazionali che dispongono di tale competenza in virtù della legge.
Articolo 51
Il controllo delle finanze relative alle operazioni effettuate dal concessionario viene eseguito dall’organo comunale competente. Le questioni riguardanti l’attuazione del controllo finanziario e tecnico vengono concordate dal concedente e dal concessionario mediante il contratto di concessione.
Il concessionario deve consentire al concedente il controllo, l’accesso ai suoi locali e l’ispezione delle strutture e degli impianti oggetto della concessione; egli deve inoltre permettere la visione della documentazione (conti annuali …), dell’inventario del servizio pubblico ovvero della banca dati ad esso relativa, e fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti.
Il controllo può essere effettuato con o senza preavviso. Il concedente preannuncia il controllo per via orale, per telefono o via e-mail, affinché il concessionario possa garantire la presenza delle persone incaricate.
Il concedente preannuncia un controllo mediante il suddetto preavviso almeno 15 giorni prima dell’effettuazione della medesima. Il controllo deve essere svolto in modo da non ostacolare il normale esercizio delle attività eseguite dal concessionario e da terzi. Di regola il controllo deve durante l’orario di lavoro del concessionario. La supervisore si presenta con l’apposita autorizzazione del concedente.
Delle operazioni di controllo è redatto un apposito verbale che deve essere firmato dal concessionario e dal concedente ovvero dall’incaricato autorizzato dal concedente.
Articolo 52
Se l’organo competente del concedente constata che il concessionario non soddisfa correttamente i doveri derivanti dal contratto di concessione, ha la facoltà di emettere una decisione amministrativa con la quale gli impone l’adempienza degli obblighi, ovvero altro tipo di intervento previsto dall’atto di concessione o dal contratto di concessione.
XIII CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
Articolo 53
Il rapporto di concessione cessa:
– all'estinzione del contratto di concessione;
– all’estinzione del concessionario;
– in seguito all'acquisto della concessione;
– in seguito alla revoca della concessione;
– con l’acquisizione del servizio pubblico ovvero con la trasmissione ad un’azienda pubblica.
Articolo 54
Il contratto di concessione cessa:
– alla scadenza del periodo per il quale è stato stipulato,
– in caso di risoluzione (unilaterale) da parte del concedente,
– recedendo dal contratto di concessione,
– con la scissione consensuale.
Articolo 55
Il contratto di concessione cessa alla data di scadenza della concessione.
Articolo 56
Il contratto di concessione viene cessato conseguentemente alla risoluzione (unilaterale) del concedente se:
– viene avviato nei confronti del concessionario un procedimento di insolvenza, o qualsiasi altro procedimento di liquidazione coatta amministrativa o liquidazione,
– è stata rilasciata nei confronti del concessionario una decisione giudiziaria o amministrativa dovuta alle violazioni delle normative, del contratto di concessione e degli atti amministrativi, emessi relativamente all’esercizio della concessione, in virtù della quale si deduce che l’esercizio della concessione non potrà più essere eseguito in maniera corretta,
– in seguito alla stipulazione del contratto di concessione si constata che il concessionario ha trasmesso informazioni non veritiere sulla base delle quali gli è stata affidata la concessione,
– il concessionario viola il contratto di concessione causando un significativo danno agli utenti del servizio o a terzi,
– esiste il ragionevole dubbio che il concessionario non adempia in maniera sostanziale ai suoi doveri,
– il concessionario non consente al concedente di eseguire la supervisione in conformità con le disposizioni del presente decreto.
Nel caso sia adempiuta una delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo il concedente può informare il concessionario tramite posta raccomandata l’avvio della risoluzione unilaterale del contratto e impone al concessionario l’esercizio del servizio pubblico finché non viene ufficialmente confermato il nuovo prestatore oppure organizza l’esecuzione della concessione in qualche altro modo.
Il concessionario ha la facoltà di risolvere il contratto di concessione qualora il concedente non esegua i doveri derivanti da tale contratto, ovvero non consenta al concessionario l’attuazione del medesimo.
La risoluzione del contratto unilaterale non è ammessa se le circostanze che giustificano la risoluzione sono dovute a cause di forza maggiore o a situazioni impreviste ed insormontabili.
In caso di risoluzione del contratto di concessione, il concedente deve rimborsare al concessionario nell’arco di un anno, un indennizzo per gli investimenti non ammortizzabili, che non possono essere restituiti al medesimo senza influire sulla loro natura originaria.
Articolo 57
Le parti possono recedere dal contratto di concessione se:
– ciò è chiaramente consentito dal contratto di concessione,
– l’altra parte viola il contratto di concessione nei termini e nelle modalità in esso previste.
Non si considera come violazioni del contratto atti o azioni del concedente, attuati nell’interesse pubblico, definiti dalla legge o dalle normative, che interessano in maniera diretta e specifica il concessionario e che sono corrispondenti all’intromissione nei diritti di quest’ultimo.
Articolo 58
Le parti contrattuali hanno la facoltà di scindere il contratto in maniera consensuale anche durante la durata della concessione.
Le parti contrattuali scindono consensualmente il contratto quando constatano che delle sostanziali variazioni a livello economico o sistemico e di altro tipo, rendono inopportuna o impossibile l’attuazione del contratto.
Articolo 59
Il contratto di concessione cessa in caso di estinzione del concessionario.
Il contratto di concessione non si estingue se sono adempiute le condizioni, previste dalla legge e da tale contratto, che impongono il trasferimento obbligatorio della concessione a terzi (diritto di subentro di terzi) oppure se la concessione viene trasferita ai successori legali universali (incorporazione, fusione, trasferimento patrimoniale, trasformazione …). Nei succitati casi, il concedente ha la facoltà di risolvere il contratto o di recedere il medesimo, alle condizioni dell’atto di concessione o del contratto di concessione.
Articolo 60
Il rapporto di concessione cessa se il concedente revoca la concessione al concessionario in armonia con l’atto di concessione. Il concedente ha la facoltà di revocare la concessione se:
– il concessionario non avvia l’esercizio del servizio pubblico entro il termine stabilito nel contratto,
– se è nel pubblico interesse che l’attività smetta di essere attuata quale servizio pubblico o servizio pubblico in concessione.
Le condizioni necessarie alla revoca della concessione sono definite nel contratto di concessione. La revoca della concessione è resa possibile solamente se la violazione minaccia seriamente l’esercizio del servizio pubblico. Il concedente informa il concessionario della revoca mediante una decisione. Il rapporto di concessione cessa il giorno in cui tale decisione diventa definitiva.
La revoca della concessione non è ammessa qualora le circostanze che la motivano sono dovute a cause di forza maggiore o da altre situazione imprevedibili ed insormontabili.
Nel caso di revoca di cui al primo alinea, comma 1, il concedente deve versare al concessionario anche un risarcimento conforme alle regole della giurisprudenza in materia di risarcimento danni.
In caso di revoca della concessione o altro tipo di cessazione previsto dalle disposizioni del presente decreto, il concedente ha la facoltà di acquisire la concessione del servizio pubblico, trasferire il medesimo ad un’azienda pubblica o farlo eseguire in qualche altro modo, definito dalla legge o dal Decreto sulle strade comunali ed altre superfici pubbliche, emesso dal concedente.
Articolo 61
Se il concedente constata che il servizio pubblico potrebbe essere esercitato più efficacemente in qualche altro modo, ha la facoltà di acquisire immediatamente la concessione. La decisione in merito all’acquisizione deve essere accolta dal Consiglio comunale, il quale deve al contempo annullare l’atto di concessione ed approvare del(le) nuovo(e) normativa(e) concernenti l’esercizio del servizio pubblico. L’acquisizione della concessione viene effettuata sulla base di una decisione amministrativa; tale acquisizione si attua entro un termine ragionevole che non deve superare i quattro mesi.
Oltre al risarcimento degli comprovati investimenti innamortizzati del concessionario, il concedente detiene il dovere di indennizzare gli eventuali danni effettivi e la perdita di lucro per il periodo rimanente di durata della concessione.
Articolo 62
In caso di cessazione del rapporto di concessione, l’attuale concessionario deve eseguire in maniera continua il servizio pubblico fino al giorno in subentra il prossimo prestatore.
XIV ALTRE CONDIZIONI CHE INTERESSANO L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
Articolo 63
Per cause di forza maggiore ed altre circostanze impreviste s'intendono le situazioni straordinarie e imprevedibili che subentrano in seguito alla stipulazione del contratto di concessione e sono estranee alla volontà alle parti del contratto (totalmente estranee alle parti del contratto). S'intendono per cause di forza maggiore soprattutto i terremoti, le alluvioni ed altre calamità naturali, lo sciopero, la guerra, azioni dell'autorità, durante i quali l'esercizio nel servizio pubblico diventa impossibile nell'area del comune, stabilita nel contratto di concessione, o in in una delle sue parti, secondo le modalità prescritte dal contratto di concessione.
Il concessionario deve svolgere, in maniera obiettiva, il servizio pubblico della concessione anche in condizioni impreviste, causate da forza maggiore, rispettando i piani elaborati per i provvedimenti. In presenza di circostanze, considerate cause di forza maggiore, le due parti s'informano immediatamente e reciprocamente e concordano il da farsi in merito all'esercizio del servizio pubblico in queste situazioni.
Nei casi menzionati nel comma precedente, il concessionario ha il diritto di pretendere dal concedente il rimborso delle spese sostenute a causa dell'esercizio della concessione del servizio pubblico in circostanze impreviste.
Quando compaiono cause di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili, il sindaco può attivare oltre al concessionario anche l'organo comunale di protezione civile, nonché le unità, i servizi ed altre organizzazioni per la protezione, salvataggio e assistenza attive nel comune. In questi casi, assume il controllo degli interventi l'Organo comunale di protezione civile.
Articolo 64
Lo sciopero dei dipendenti non rientra tra le cause di forza maggiore. In caso di sciopero, il concessionario deve garantire l’esecuzione del servizio pubblico almeno nella misura minima prevista dalla legge in vigore disciplinante questa situazione.
Neanche la neve non rientra tra le causa di forza maggiore, in quanto uno dei fini della concessione corrisponde al ripristino del traffico e di uno stato in cui è possibile la fruizione dell’oggetto della concessione, in caso di neve.
Articolo 65
Se in seguito alla stipulazione del contratto di concessione subentrano delle circostanze che complicano notevolmente l'adempimento dei doveri del concessionario, in tal modo che anche mediante con un contratto di concessione particolare, non si possa evitare che i rischi della concessione si accollano ingiustamente, principalmente o esclusivamente sul concessionario, egli ha il diritto di richiedere la modifica del contratto di concessione.
Le circostanze impreviste, citate nel comma precedente, non devono costituire motivo di cessazione unilaterale del contratto di concessione. Le due parti s'informano immediatamente e reciprocamente e concordano il da farsi in merito l'esercizio del servizio pubblico in queste situazioni.
Articolo 66
La concessione può essere trasferita solamente in seguito all’approvazione scritta del concedente.
L’atto di trasferimento della concessione viene rilasciato conformemente alle stesse modalità sulla base delle quali è stata affidata la concessione. Il nuovo concessionario stipula col concedente un nuovo contratto di concessione.
L’acquirente della concessione subentra nel rapporto di concessione con gli utenti in conseguenza al trasferimento della concessione.
Articolo 67
Per qualsiasi rapporto tra il concedente e il concessionario e tra il concessionario e gli utenti concernente la prestazione del servizio pubblico deve essere presa in considerazione solamente la legislazione della Repubblica di Slovenia.
Nel contratto di concessione può essere definito quale responsabile della presa di decisioni riguardanti le controversie tra il concedente ed il concessionario l’arbitrato, se ciò non è in contrasto con la legislazione della Repubblica di Slovenia.
Nei rapporti tra il concedente ed il concessionario e tra il concessionario e gli utenti del servizio pubblico non è consentito stabilire che le controversie relative ai menzionati rapporti siano giudicate da un tribunale estero o da l'arbitrio (divieto di prorogazione di tribunale estero o dell'arbitrio).
XV DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI
Articolo 68
Il procedimento di affidamento della concessione di cui al presente decreto, viene avviato dal concedente mediante la pubblicazione del bando di gara pubblica entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 69
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 371-513/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.