Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4157. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper, stran 13247.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper
Št. 671-91/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 18. in 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper
1.
Javni športni objekti občinskega pomena v Mestni občini Koper so športni objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa.
2.
Javni športni objekti občinskega pomena so naslednji:
I. Športni parki
Športni park Bonifika (nogometni stadion in spremljajoči objekti, Atletski stadion, tenis igrišča, pomožna igrišča, parkirišča)
Parcelne številke: 1423/4, 1424, 1425, 1426/1, 1427/2, 1428/16, 1429/2, 1557/14, 1429/1, 1427/1, 1428/17, 1557/17, 1557/15, 1504/2, 1503/9,1503/7, 1441/8, 1441/5, 1441/9, 1439/4, 1431/23, 1431/24, 1430/19, 1430/23, 1431/21, 1441/13, 1431/22, 1504/1, 1426/3, 1426/2, 1557/16, 1632, 1503/8, 1504/3, 1504/5, 1504/4, 1557/18, 1502, 1501/1, 1500/1, 1499/1, 1499/2, 1439/1, 1442/2, 1441/11, 1441/10, 1441/7, 1557/8, 1503/5, 1441/12, vse k.o. Koper.
Športni park Dekani (nogometna igrišča s spremljajočimi objekti)
Parcelne številke: 1095, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, vse k.o. Dekani.
Športni park Ankaran (nogometno igrišče in igrišča za odbojko na mivki)
Parcelne številke: 1219, 1220, 1234, 1235, 1236/1, 1357, 1358, vse k.o. Oltra.
II. Ostali športni objekti
1. Športna dvorana Škofije
Parcelna številka 753/1, k.o. Škofije,
2. Večnamenska dvorana Bonifika s spremljajočimi prostori
Parcelne številke 1398/8, 1423/3 in 1557/5 k.o. Koper
3. Športna dvorana Balinišče in zunanje igrišče Semedela
Parcelna številka. 222/15 in 222/16, k.o. Semedela
4. Športni objekti namenjeni vodnim športom (Bazen Žusterna in športi na vodi)
Parcelni številki 6530 in 6513, k.o. Semedela
Parcelne številke 1/1, 1/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, k.o. Koper
5. Strelišče za zračno puško Ankaran, del objekta
Parcelna številka 854/11, k.o. Oltra
6. Nogometno igrišče Šmarje s pripadajočimi objekti
Parcelne številke: 932/1, 932/2, 931/1 k.o. Šmarje
7. Nogometno igrišče Gažon s pripadajočimi objekti
Parcelne številke: 923/6, 933/1, 933/2 in 946/1, k.o. Gažon
8. Dvorana za namizni tenis v Škofijah, del objekta
Parcelna številka 6325 (posamezni del št. 19, stavba št. 891), k.o. Škofije
9. Nogometno igrišče v Koštaboni s pripadajočimi objekti
Parcelna številka 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, k.o. Šmarje
10. Balinišče, teniško in rokometno igrišče v Hrvatinih s pripadajočimi objekti
Parcelna številka 707 in 747 k.o. Hribi
11. Balinišče Modri val z nadstreškom
Parcelna številka 3890/2, k.o. Bertoki
12. Balinišče Gabrovica
Parcelna številka 191/2, 189/2, in 190/3, k.o. Gabrovica
13. Balinišče in asfaltno igrišče Sv. Anton s pripadajočimi objekti
Parcelna številka 1227/3, 3732, k.o. Pridvor
14. Balinišče Kubed
Parcelna številka 1452, k.o. Kubed
15. Večnamensko športno igrišče z baliniščem in klubskimi prostori v Pobegih
Parcelna številka 2544/1, k.o. Bertoki.
3.
Podatke predpisane za evidenco javnih športnih objektov, vodijo in jih posredujejo organom lokalne skupnosti upravljavci športnih objektov.
4.
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in pogoje koriščenja javnih športnih objektov iz točke I. in II. 2. člena tega sklepa se izvaja v skladu s posebnim aktom.
5.
Nepremičnine določene s tem sklepom se na predlog pristojnega organa Mestne občine Koper po predpisanem postopku vknjižijo v zemljiški knjigi, kot lastnina Mestne občine Koper in se zaznamujejo, kot javno dobro – javni športni objekti.
6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 6/99 in Uradni list RS, št. 51/11).
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-91/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria
N. 671-91/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto gli articoli 18 e 64 della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale della RS, nr. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – sentenza della CC, 110/02 – ZGO-1 e 15/03 – ZOPA) e l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nr. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale, nr. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 19 dicembre 2013 ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria
1.
Gli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria sono gli impianti sportivi, destinati alla realizzazione dell'interesse pubblico nel campo dello sport.
2.
Gli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale sono i seguenti:
I. Centri sportivi
Centro sportivo Bonifika (campo di calcio con impianti ausiliari, campo atletico, campi da tennis, campi da gioco sussidiari, parcheggi)
Particelle catastali: 1423/4, 1424, 1425, 1426/1, 1427/2, 1428/16, 1429/2, 1557/14, 1429/1, 1427/1, 1428/17, 1557/17, 1557/15, 1504/2, 1503/9,1503/7, 1441/8, 1441/5, 1441/9, 1439/4, 1431/23, 1431/24, 1430/19, 1430/23, 1431/21, 1441/13, 1431/22, 1504/1, 1426/3, 1426/2, 1557/16, 1632, 1503/8, 1504/3, 1504/5, 1504/4, 1557/18, 1502, 1501/1, 1500/1, 1499/1, 1499/2, 1439/1, 1442/2, 1441/11, 1441/10, 1441/7, 1557/8, 1503/5, 1441/12, tutte c.c. Capodistria.
Centro sportivo Dekani (campi di calcio con impianti ausiliari)
Particelle catastali: 1095, 1113, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, tutte c.c. Dekani.
Centro sportivo di Ancarano (campo di calcio e campi di beach volley)
Particelle catastali: 1219, 1220, 1234, 1235, 1236/1, 1357, 1358, tutte c.c. Oltra.
II. Altri impianti sportivi
1. Palazzetto dello sport Škofije
Particella catastale 753/1, c.c. Škofije
2. Palasport Bonifika con gli spazi e le attività pertinenti
Particelle catastali 1398/8, 1423/3 e 1557/5 c.c. Capodistria
3. Palazzetto dello sport Balinišče (campo di bocce) e campo sportivo all’aperto Semedella
Particelle catastali. 222/15 e 222/16, c.c. Semedella
4. Impianti sportivi destinati agli sport acquatici (Piscina Giusterna e sport sul mare)
Particelle catastali 6530 e 6513, c.c. Semedella
Particelle catastali 1/1, 1/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 9/1, c.c. Capodistria
5. Poligono di tiro ad Ancarano, parte dell'edificio
Particella catastale 854/11, c.c. Oltra
6. Campo di calcio a Šmarje con impianti ausiliari
Particelle catastali: 932/1, 932/2, 931/1 c.c. Šmarje
7. Campo di calcio a Gažon con impianti ausiliari
Particelle catastali: 923/6, 933/1, 933/2 e 946/1, c.c. Gažon
8. Palazzetto per tennis da tavolo a Škofije, parte dell'edificio
Particella catastale 6325 (singole parti nr. 19, edificio nr. 891), c.c. Škofije
9. Campo di calcio a Koštabona con impianti ausiliari
Particelle catastali 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, c.c. Šmarje
10. Campo di bocce, campo da tennis e pallamano a Crevatini con impianti ausiliari
Particelle catastali 707 e 747 c.c. Hribi
11. Campo di bocce Modri val con tettoia
Particella catastale 3890/2, c.c. Bertocchi
12. Campo di bocce Gabrovica
Particelle catastali 191/2, 189/2, e 190/3, c.c. Gabrovica
13. Campo di bocce e campo sportivo in asfalto a Sv. Anton con impianti ausiliari
Particelle catastali 1227/3, 3732, c.c. Pridvor
14. Campo di bocce Kubed
Particella catastale 1452, c.c. Kubed
15. Campo sportivo polifunzionale con campo di bocce e sala sociale a Pobegi
Particella catastale 2544/1, c.c. Bertocchi.
3.
I dati relativi all'evidenza degli impianti sportivi pubblici vengono raccolti e inoltrati agli organi della comunità locale dagli amministratori degli impianti sportivi.
4.
La manutenzione, l'uso, l'amministrazione e le condizioni dell'utilizzo degli impianti sportivi pubblici elencati nei punti I e II dell'articolo 2 della presente delibera vengono esercitati in conformità all'atto apposito.
5.
Gli immobili definiti in questa delibera vengono iscritti, secondo il procedimento prestabilito, su proposta dell'organo competente del Comune città di Capodistria, nel libro fondiario quale proprietà del Comune città di Capodistria e vengono identificati come bene pubblico – impianti sportivi pubblici.
6.
Con l’entrata in vigore della presente delibera, cessa di avere efficacia la Delibera sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 6/99 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 51/11).
7.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 671-91/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.