Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4158. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 13249.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Št. 478-455/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) in v zvezi z 2. v povezavi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, 57/12, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1.
Nepremičnine, ki so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti kot javna infrastruktura na območju Mestne občine Koper so:
1. Palača Belgramoni-Tacco, Kidričeva ulica 19, parc. št. 757 in 758 k.o. Koper, in oddelek za novejšo zgodovino, parc. št. 760/1, 759 in 780/2 k.o. Koper;
2. Gotska stavba, Gramscijev trg 4/5, parc. št. 434 in 435 k.o. Koper;
3. Palača Brutti, Trg Brolo 1, par.št. 151/2 (delno), k.o. Koper;
4. Mladinska knjižnica, Verdijeva ulica 2, parc. št. 145/2, k.o. Koper;
5. Knjižnica Koper, Čevljarska ulica 22, parc. št. 708/2, k.o. Koper;
6. Knjižnica Koper – enota Semedela, Tomšičeva ulica 6, parc. št. 390, k.o. Semedela (številka stavbe 126);
7. Galerija Loggia, Titov trg 1, parc.št. 145/3, k.o. Koper;
8. Galerija Meduza, Čevljarska ulica 34, parc. št. 690/3, k.o. Koper;
9. Gledališče, Verdijeva ulica 3, parc. št. 98, k.o. Koper;
10. Palača Gravisi-Barbabianca, Gallusova ulica 2, parc. št. 647/1, 647/4 in 646, k.o. Koper;
11. Koprski zvonik (nekdanji mestni stolp), Titov trg, parc. št. 643, k.o. Koper.
2.
Oprema v zgoraj navedenih objektih tudi sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture.
3.
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javno dobro – javna infrastruktura na področju kulture.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradne objave, št. 37/03).
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-455/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della cultura
N. 478-455/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 70 Legge sulla realizzazione dell’interesse pubblico nel campo della cultura (Gazzetta ufficiale della R.S., n. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 e 100/11 – Sentenza CC) e in conformità all’articolo 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/04 – UPB1 (14/05 rett.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Sentenza C.C., 120/06 – Sentenza C.C., 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 – Sentenza C.C., 57/12, qui di seguito: ZGO-1) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria durante la seduta del 19 dicembre 2013 ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della cultura
1.
Gli immobili, destinati all'attività culturale, considerati infrastruttura pubblica sul territorio del Comune città di Capodistria sono:
1. Palazzo Belgramoni-Tacco, Via Kidrič 19, particella catastale 757 e 758 c.c. Capodistria, e il reparto di storia contemporanea, particella catastale 760/1, 759 e 780/2 c.c. Capodistria;
2. Edificio gotico, Piazza Gramsci 4/5, particella catastale n. 434 e 435 c.c. Capodistria;
3. Palazzo Brutti, Piazza Brolo 1, par. n. 151/2 (in parte), c.c. Capodistria;
4. La biblioteca dei ragazzi, Via Verdi 2, par. n. 145/2, c.c. Capodistria;
5. Biblioteca di Capodistria, Calegaria 22, par. n. 708/2, c.c. Capodistria;
6. Biblioteca di Capodistria – unità Semedella, Via Tomšič 6, parc. n. 390, c.c. Semedella (Nr. edificio 126);
7. Galleria Loggia, Piazza Tito 1, part. n. 145/3, c.c. Capodistria;
8. Galleria Meduza, Calegaria 34, part. n. 690/3, c.c. Capodistria;
9. Teatro, Via Verdi 3, part. n. 98, c.c. Capodistria;
10. Palazzo Gravisi-Barbabianca, Via Gallus 2, part. n. 647/1, 647/4 e 646, c.c. Capodistria;
11. Campanile di Capodistria (già torre civica), Piazza Tito, part. n. 643, c.c. Capodistria.
2.
L'arredamento dei sopraelencati edifici rappresenta pure l'infrastruttura pubblica in ambito della cultura.
3.
Gli immobili elencati all'articolo 1 della presente delibera vengono evidenziati nel libro fondiario come bene pubblico – infrastruttura pubblica in ambito della cultura.
4.
Con l’entrata in vigore della presente delibera, cessa di avere efficacia delibera sulla determinazione dell’infrastruttura pubblica in ambito della cultura (Bollettino ufficiale, n. 37/03).
5.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-455/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.