Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4176. Sklep o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič, stran 13277.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič
1. člen
Ekonomska cena programov v enoti vrtec Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič znaša od 1. 1. 2014 dalje:
– 422,34 EUR mesečno za otroka prvega starostnega obdobja,
– 313,46 EUR mesečno za otroka drugega starostnega obdobju.
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Semič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za primer vsaj enomesečne odsotnosti otroka zaradi bolezni na podlagi predloženega zdravniškega potrdila.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina Semič dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
V primeru uveljavljanja rezervacije oziroma začasnega izpisa mlajšega (drugega) otroka iz vrtca se cena najprej zmanjša za sredstva, katera zagotavlja ministrstvo. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % preostalega zneska.
3. člen
V primeru odsotnosti otroka vrtec odšteje od cene programa znesek za neporabljena živila (36,85 EUR), korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva plačnik, pri čemer se upošteva že prvi dan odsotnosti, če starši do 8. ure javijo otrokovo odsotnost.
4. člen
Če starši vpišejo ali izpišejo otroka tokom meseca, se prispevek staršev za dneve, ko je otrok prijavljen v vrtcu, izračunajo po formuli: prispevek staršev x število dni prisotnosti: število delovnih dni.
5. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Semič po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Dodatna olajšava se uveljavi tako, da se na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev izpolni izjava o materialni ogroženosti zaradi prvega reševanja stanovanjskega problema in priloži ustrezno dokazilo.
V prvem odstavku tega člena navedeno dodatno olajšavo lahko družina uveljavi največ petkrat.
V prvem odstavku tega člena navedene dodatne olajšave ne more uveljavljati družina, ki je že prejela denarno pomoč po Pravilniku o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema (Uradni list RS, št. 45/10, 10/11, 20/12 in 25/13).
6. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov vrtca v Semiču št. 602-40/2008-6 z dne 12. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 122/08).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 602-02/2012-4
Semič, dne 20. decembra 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.