Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4154. Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014, stran 13244.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014
Št. 354-332/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12; uredba) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2014
1. člen
Mestna občina Koper bo subvencionirala 23 % cene omrežnine (cena uporabe javne infrastrukture) iz dejavnosti obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod na območju Mestne občine Koper.
2. člen
Cena s subvencijo iz prejšnjega odstavka se zaračuna samo fizičnim osebam, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo oziroma gospodinjstvom.
3. člen
Župan Mestne občine Koper v skladu z določili uredbe sprejme oziroma potrdi cene na podlagi potrjenega elaborata.
4. člen
Sredstva za izplačilo subvencije za izvajanje javne službe v letu 2014 bo Mestna občina Koper zagotovila v proračunu ter jih mesečno nakazovala izvajalcu gospodarskih javnih služb, javnemu podjetju Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. na način, ki bo podrobneje urejen s posebno pogodbo.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z uveljavitvijo novih cen obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
Št. 354-332/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla sovvenzione dei servizi pubblici economici riguardanti lo smaltimento e il trattamento delle acque reflue urbane e piovane per l'anno 2014
N. 354-332/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell'articolo 59 della Legge sui servizi pubblici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11), in virtù degli articoli 3 e 5 dell'Ordinanza sulla metodologia di definizione dei prezzi dei servizi pubblici comunali obbligatori finalizzati alla tutela dell'ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 87/12 e 109/12; ordinanza) e per effetto dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2013, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sulla sovvenzione dei servizi pubblici economici riguardanti lo smaltimento e il trattamento delle acque reflue urbane e piovane per l'anno 2014
Articolo 1
Il Comune città di Capodistria sovvenzionerà del 23 % il canone d'accesso (costo di fruizione dell'infrastruttura pubblica) riguardante il servizio pubblico comunale obbligatorio di smaltimento e trattamento delle acque reflue e piovane nel territorio del Comune città di Capodistria.
Articolo 2
La sovvenzione di cui all'articolo precedente viene computata esclusivamente per le persone fisiche che non si occupano di attività lucrative o domestiche.
Articolo 3
Il sindaco del Comune città di Capodistria accoglie ovvero approva il prezzo in virtù dell'elaborato ufficiale, conforme alle disposizione dell'Ordinanza.
Articolo 4
I fondi destinati alla sovvenzione dell'attuazione del servizio pubblico nell'anno 2014 saranno stanziati dal bilancio di previsione e saranno versati mensilmente all'esecutore del detto servizio, ovvero, all'Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., secondo le modalità che verranno determinate nell'apposito contratto.
Articolo 5
La presente delibera diventa efficacie il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e viene applicata a decorrere dall'entrata in vigore dei nuovi prezzi relativi ai servizi pubblici obbligatori di smaltimento e trattamento delle acque reflue e piovane.
N. 354-332/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti