Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer, stran 13264.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 35/13) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 21. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer
1. člen
V 8. členu Odloka o programu opremljanja in podlagah za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 80/09 in 13/11) se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Pri odmeri komunalnega prispevka za gradnjo gospodarskega objekta, ki služi kmetijski dejavnosti, se upošteva sorazmerni del gradbene parcele glede na razmerje med neto tlorisno površino objekta, za katerega se odmerja komunalni prispevek, in neto tlorisno površino pomožnih kmetijskih objektov, kot so gnojišča, stavbe za spravilo pridelkov, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev ipd.«
2. člen
V 9. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri odmeri komunalnega prispevka za gradnjo gospodarskega objekta, ki služi kmetijski dejavnosti, se ne upošteva neto tlorisnih površin pomožnih kmetijskih objektov, kot so gnojišča, stavbe za spravilo pridelkov, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev ipd.«
3. člen
Drugi odstavek 12. se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K(dejavnost):
+--------+-----------------------------------------+------------+
|CC-SI/* |Opis                   |Faktor   |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|111   |enostanovanjske stavbe          |0,7     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|1121  |dvostanovanjske stavbe          |0,8     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|112   |večstanovanjske stavbe          |1,0     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|121   |gostinske stavbe             |1,3     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|12201  |stavbe javne uprave           |1,0     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|12202  |stavbe bank, pošt, zavarovalnic     |1,3     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|12203  |druge upravne in pisarniške stavbe    |1,3     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|123   |trgovske in druge stavbe za storitvene  |1,3     |
|    |dejavnosti                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|124   |stavbe za promet in stavbe za izvajanje |1,3     |
|    |elektronskih komunikacij         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|125   |industrijske stavbe in skladišča     |0,8     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|126   |stavbe splošnega družbenega pomena    |0,7     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|127   |druge nestanovanjske stavbe, razen:   |0,7     |
|    |– 12711 stavbe za rastlinsko pridelavo  |0,2     |
|    |– 12712 stavbe za rejo živali      |0,2     |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|–    |vse ostale vrste objektov        |1,0     |
+---------------------------------------------------------------+
|/*CC-SI: enotna klasifikacija vrst objektov          |
+---------------------------------------------------------------+
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-23/2008
Dragomer, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.